Projekty

Dlouhodobý koncepční rozvoj 2012 – 2017, reg. č.: RVO:68081731

ÚPT č.seřadit sestupně Název projektu Řešitel v ÚPT Funkce Agentura Reg. č.
Zlepšení diagnostiky jaterních onemocnění pomocí speciálních kvantitativních metod magnetické resonance Ing. Radim Kořínek, Ph.D. S MŠMT 7AMB18AT023
Academic TTO Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S MŠMT CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_014/0000626
0011 Dynamika procesů v živé a neživé hmotě RNDr. Luděk Frank, DrSc. S AV ČR IPP1050128
0050 Aplikovaná fyzika jako základ technických věd S AV ČR KSK1067601
0051 Anorganické vrstvy a nanometrové struktury S AV ČR IPP1067701
0052 Interakce v živé a neživé hmotě a na jejich rozhraní S AV ČR IPP2055920
046301 Metody generování etalonu délky pomocí stabilizovaného femtosekundového laseru se synchronizací módů Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Ř GA ČR GAP102/10/1813
046401 Bezkontaktní optické měřící metody a systémy pro přesné strojírenství Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Ř MPO FR-TI2/705
058301 Studium vlivu magnetického a elektrostatického pole na zesílení signálu sekundárních elektronů detekovaných novým detektorem pro VP-SEM doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. Ř GA ČR GAP102/10/1410
071001 Neinvazivní charakterizace a výběr řas vhodných k produkci biopaliv Mgr. Ota Samek, Dr. Ř EC PERG06-GA2009-256526
103001 Vysokofrekvenční epileptiformní aktivita v lidském mozku na makro- a mikroskopické úrovni Ing. Petr Klimeš, Ph.D. Ř GA ČR GA22-28784S
103301 Pokročilé algoritmy pro identifikaci elektrofyziologických příznaků kódování a vybavování lidské paměti v intrakraniálním EEG Ing. Petr Klimeš, Ph.D. S GA ČR GF22-28594K
104301 Lokalizace epileptického ložiska a pokročilá analýza vysokofrekvenčního intrakraniálního EEG Ing. Petr Klimeš, Ph.D. Ř MŠMT LTAUSA18
104302 Národní ústav pro neurologický výzkum Ing. Petr Klimeš, Ph.D. S MŠMT LX22NPO5107
106001 Modely strojového a hlubokého učení pro zlepšení pre-operativní evaluace farmakorezistentní epilepsie Ing. Petr Klimeš, Ph.D. S MZ NU22-08-00278
108501 Pokročilé metody zpracování elektrofyziologických signálů v neurologii Ing. Petr Klimeš, Ph.D. Ř AV ČR L100652102
1102 Analýza chování spinových systémů v multi-dimenzionálních NMR experimentech Ř GA AV ČR IA46501
1111 Generace a měření gradientních magnetických polí pro in vivo MR lokalizovanou spektroskopii prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. Ř GA AV ČR IAA2065201
1112 Potlačování silných signálů v FT NMR spektroskopii tělních kapalin a v prostorově lokalizované protonové "in vivo" NMR spektroskopii Ing. Zenon Starčuk, DrSc. Ř GA AV ČR IA46502
111301 Analýza metabolizmu a lokalizace změn kostní tkáně čelisti pomocí MR zobrazovacích technik prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. Ř GA ČR GAP102/11/0318
112501 Vývoj analytické platformy pro monitoring cirkulace mikroplastů v zemědělské produkci Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D. S TA ČR SS06020224
113001 Studium metabolizmu a lokalizace primárního mozkového tumoru MR zobrazovacími technikami prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. Ř GA ČR GAP102/12/1104
113002 Výzkum umělých elektromagnetických materiálů a metamateriálů s užitými numerickými a zobrazovacími metodami prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. S GA ČR GA13-09086S
113003 Komplexní umělé elektromagnetické struktury a nanostruktury prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. S GA ČR GA17-00607S
1131 Studium emise nízkofrekvenčních elektromagnetických polí od různých typů vedení VN při extrémních klimatických podmínkách prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. S GA ČR GA103/03/Z048
1131 Výzkum nových NMR technik pro studium struktury porézních materiálů prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. S GA ČR GA102/07/0389
1132 Specifické zobrazovací metody pracující na bázi magnetické resonance a ultrazvuku pro studium čelistních kloubů prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. Ř GA ČR GA102/07/1086
1133 Studium vlastností metamateriálů a mikrovlnných struktur s využitím šumové spektroskopie a magnetické rezonance prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. S GA ČR GA102/09/0314
1135 Rychlé post-akviziční digitální zpracování signálů v NMR spektroskopii s DSP96002 prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. Ř GA ČR GA102/96/1136
114030 Vývoj metod magnetické rezonance a jejich aplikace ve vědách o živé přírodě Ing. Zenon Starčuk, CSc. S EC 230863
1142 Syntéza číslicových filtrů a procesoru FFT na signálových procesorech firmy MOTOROLA prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. Ř MŠMT PV427
1151 Gradientní mag. pole pro MR tomograf prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. Ř
1153 Analýza signálu NMR, zkresleného aplikací gradientních polí, na signálovém procesoru DSP96002 prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. S MŠMT FR450691
1171 BD Sensors, s.r.o. prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. S MPO FD-K/104
118501 Optical forces acting on plasmonic nanoparticles as a tool for SERS bioassays fabrication Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D. Ř AV ČR MSM100652101
1211 Supravodivý magnet MRBR 4.7/200 Magnex Ing. Zenon Starčuk, DrSc. Ř GA AV ČR IAD4065101
1215 SPRES - nové metody pro lokalizovanou jednovoxelovou in vivo 1H a 31P NMR spektroskopii Ing. Zenon Starčuk, DrSc. Ř GA AV ČR IAA4065601
1216 Další rozvoj jedno- a vícevoxelových modifikací techniky SPRES a jejich využití v in vivo protonové MR spektroskopii mozku Ing. Zenon Starčuk, DrSc. Ř GA AV ČR IAA4065901
1224 Vývoj nových vysoce efektivních metod lokalizované spektroskopie na bázi nukleární magnetické rezonance Ing. Zenon Starčuk, DrSc. S MŠ SR 95-03-02
1227 Aplikace efektivního potlačení vody a vlivu okolí při měření metabolitů s nízkou molekulovou váhou v lokalizované in vivo protonové NMR spektroskopii v poli 3T Ing. Zenon Starčuk, DrSc. Ř MŠMT Aktion 24p15
1228 Stanovení nitrobuněčných metabolitů při hypoglykemii Ing. Zenon Starčuk, DrSc. S ONB 7987
1231 Protonová a fosforová MR spektroskopie biologických tkání s cílovou aplikací MR spektroskopie lidského mozku v 1 T magnetickém poli Ing. Zenon Starčuk, DrSc. Ř GA ČR GA303/94/1236
123301 Analýza vysokofrekvenčního EEG signálu z hlubokých mozkových elektrod Ing. Pavel Jurák, CSc. Ř GA ČR GAP103/11/0933
1242 Analytika biologicky významných fosforylovaných sloučenin Ing. Zenon Starčuk, DrSc. S AR VŠ F/1994
1243 Lymfografie pomocí magnetické rezonance s využitím specifické paramagnetické kontrastní látky Ing. Zenon Starčuk, DrSc. S MZ IZ3027
1247 Kvantitativní problémy jedno voxelové protonové NMR spektroskopie lidského mozku v magnetickém poli Ing. Zenon Starčuk, DrSc. Ř MŠMT KONTAKT 2000/9
1248 Kvantitativní in vivo MR spektroskopie lidského mozku v magnetickém poli 3 T se zlepšeným informačním obsahem Ing. Zenon Starčuk, DrSc. Ř MŠMT KONTAKT 2002-13
1301 Stabilní a homogenní magnetická pole perzistentního typu pro prostorově lokalizovanou NMR spektroskopii a tomografie heterogenních, zvláště biologických objektů. Výzkum a ověření. Ing. Aleš Srnka, CSc. Ř GA AV ČR IA26511
1351 Spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví Ing. Zenon Starčuk, DrSc. S ÚPT
1352 MR spektroskopie ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny Ing. Jana Starčuková, Dr. S ÚPT
140001 Transforming Magnetic Resonance Spectroscopy into a Clinical Tool Ing. Zenon Starčuk, CSc. S EC 316679
1401 Pokrokové zpracování signálu pro extrémně rychlé magnetickorezonanční spektroskopické zobrazování, a školení Ing. Zenon Starčuk, CSc. S EC MRTN-CT-2006 - 03580
140101 INSPIRE-MED INtegrovaná magnetická rezonanční spektroskopie a multimodální zobrazování pro výzkum a vzdělávání v medicíně Ing. Zenon Starčuk, CSc. S EC 813120
1411 Jaderná magnetická rezonance laserem polarizovaných vzácných plynů Ing. Zenon Starčuk, CSc. Ř GA AV ČR IAA1065303
1412 Spřažení difúzních toků v porézních membránách a katalyzátorech a jejich studium pomocí permeace a NMR techniky Ing. Zenon Starčuk, DrSc. S GA AV ČR IAA400400501
143001 Návrh a optimalizace pulzních sekvenci s ultrakrátkým echо-časem pro spolehlivou detekci obsahu myelinu v lidském mozku Ing. Zenon Starčuk, CSc. S GA ČR GA15-12607S
143002 Biodistribuce a real-time monitoring volných nebo apoferitinem enkapsulovaných kvarterních reaktivátorů cholinesteras Ing. Zenon Starčuk, CSc. S GA ČR GA22-14568S
1431 Rozvoj modelů a výpočetních metod pro biomedicínské aplikace nukleární magnetické rezonance Ing. Zenon Starčuk, CSc. Ř GA ČR GA202/02/1493
1431 Pulsní sekvence pro in-vivo magnetickorezonanční spektroskopická měření využívající částečně potlačený signál vody jako víceúčelovou interní referenci Ing. Zenon Starčuk, CSc. Ř GA ČR GA102/09/1861
1441 Dentální slitiny a jejich kompatibilita s vyšetřením metodou magnetické rezonance Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MZ NR8110
144301 Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT LM2015062
144302 Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001775
144303 Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT LM2018129
144304 Modernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045
144305 Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT LM2023050
1451 MR spektroskopie pro FN u sv.Anny Ing. Zenon Starčuk, CSc. Ř
1452 Vývoj metod pro lok. spektrosko. Ing. Zenon Starčuk, CSc. Ř
1453 Vývoj SW pro MR tomografii Ing. Zenon Starčuk, CSc. Ř
149401 Stabilizované laserové zdroje pro kalibrace spektrometrů v optických komunikacích Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. S TA ČR TA01010995
153001 Perfusní analýza pomocí MRI a ultrasonografie doc. Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. Ř GA ČR GAP102/12/2380
153002 Perfuzní zobrazování v magnetické rezonanci pomocí komprimovaného snímání doc. Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. Ř GA ČR GA16-13830S
153003 Multikontrastová kvantifikace perfuze společně užívající magnetickorezonanční obrazy získané s kontrastními látkami i značením arteriálních spinů doc. Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. Ř GA ČR GA22-10953S
155401 Nové kontrastní mechanismy v rastrovacím elektronovém mikroskopu Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S MPO FR-TI3/323
156001 Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI doc. Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. S MZ NV16-30299A
156301 Mapování lokální krystalické struktury odrazem elektronů RNDr. Luděk Frank, DrSc. Ř GA ČR GAP108/11/2270
158401 Podpora lidských zdrojů a transferu znalostí v podmínkách mezinárodní spolupráce vědeckých týmů doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. Ř MŠMT CZ.1.07/2.3.00/20.0103
167401 Elektronová tryska s vysokonapěťovým zdrojem pro zařízení částicové optiky Ing. Martin Zobač, Ph.D. S MPO FR-TI3/420
171301 Neinvazní bezkontaktní metody identifikace a charakterizace živých mikroorganismů prostřednictvím optické spektroskopie a mikromanipulace Mgr. Ota Samek, Dr. Ř GA ČR GAP205/11/1687
175301 Optické manipulace s mikroskopickými částicemi ve vzduchu Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D. Ř GA ČR GPP205/11/P294
176301 Metody detekce slabých záznějů u syntezátorů optických frekvencí Ing. Martin Čížek, Ph.D. Ř GA ČR GPP102/11/P819
178301 Interferometrické měřicí techniky pro nanopolohování Ing. Jan Hrabina, Ph.D. Ř GA ČR GPP102/11/P820
178501 Implementace MR technik pro kvantifikaci tukové frakce v silných magnetických polích. Ing. Radim Kořínek, Ph.D. Ř AV ČR L100651651
178502 Abdominal water-fat MR imaging and quantification at ultra-high fields Ing. Radim Kořínek, Ph.D. Ř AV ČR MSM100651801
208501 Výzkum nanostrukturních modifikací stavebních pojiv kombinací metod environmentální elektronové mikroskopie a fyzkálně chemických analýz Ing. Eva Soukupová, Ph.D. Ř AV ČR L100651601
2111 Digitální generace a zpracování signálu v NMR spektroskopii a tomografii Ing. Josef Halámek, CSc. Ř GA AV ČR IA26550
213001 Analýza vztahu mezi elektrickými ději a průtokem krve u srdečních komor Ing. Josef Halámek, CSc. S GA ČR GAP102/12/2034
213002 Analytické metody pro pokročilou identifikaci komorové dyssynchronie Ing. Josef Halámek, CSc. Ř GA ČR GA17-13830S
2131 Analýza ventrikulární repolarizace a depolarizace Ing. Josef Halámek, CSc. Ř GA ČR GA102/08/1129
2131 Analýza a měření dynamických chyb akvizičního systému Ing. Josef Halámek, CSc. Ř GA ČR GA102/02/0553
2132 Číslicová generace a zpracování signálu v NMR spektroskopii Ing. Josef Halámek, CSc. S GA ČR GA102/96/1509
2141 Analýza dynamických a statických vlastností QT intervalů Ing. Josef Halámek, CSc. Ř MŠMT ME09050
216001 Modulace funkční konektivity kortikálních sítí vlivem STN DBS Ing. Josef Halámek, CSc. S MZ NV16-33798A
216002 Klinická odpovídavost na STN-DBS u Parkinsonovy nemoci: vliv vaskulárních, kardiovaskulárních, metabolických a zánětlivých komorbidit Ing. Josef Halámek, CSc. S MZ NU21-04-00445
2203 Metody a přístroje pro měření vlastností řízených stabilních optických rezonátorů s malými ztrátami Ř GA AV ČR IA26509
2232 Experimentální zařízení pro NMR tomografii a spektroskopii ve středních objemech Ř GA ČR GA102/94/1270
223301 Efekty narušení Oberbeck-Boussinesquovy aproximace v turbulentní konvekci za vysokých Rayleighových čísel v kryogenním héliu Mgr. Michal Macek, Ph.D. Ř GA 21-06012J
2236 Excitační a detekční systémy pro MR tomografii a in vivo lokalizovanou MR spektroskopii nové generace Ř GA ČR GA102/00/1262
224301 Kvantovo-klasické analogie v mezních režimech přenosu tepla turbulentním prouděním Mgr. Michal Macek, Ph.D. Ř MŠMT CZ02269/00/00/18_070/0009944
2245 Moderní přístroje a metodologie pro NMR spektroskopii a tomografii Ř MŠMT 30/66
2311 Selektivní impedanční kardiografie pro přesné stanovení hemodynamických parametrů krevní cirkulace Ing. Pavel Jurák, CSc. Ř GA AV ČR IAA200650801
232201 Pokročilá technologie pro neinvazivní diagnostiku srdeční elektro-mechaniky - VDI monitor Ing. Pavel Jurák, CSc. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004993
232501 Neinvazivní mapování elektrické aktivity srdce - 3D VDI mapping Ing. Pavel Jurák, CSc. S TA ČR FW03010434
233001 Subkortikální jádra a kortikální funkce z perspektivy hluboké mozkové stimulace Ing. Pavel Jurák, CSc. S GA ČR GA 21-25953S
2331 Využití genetických algoritmů pro řízení homogenity magnetického pole v magnetu spektrometru NMR Ing. Pavel Jurák, CSc. S GA ČR GA 102/95/0467
2331 Vyhodnocení poruch krátkodobé regulace tlaku krve a tepových intervalů Ing. Pavel Jurák, CSc. Ř GA ČR GA102/02/1339
2332 Metody měření a vyhodnocení vlastností regulace krevního oběhu Ing. Pavel Jurák, CSc. Ř GA ČR GA102/05/0402
2341 Stratifikace rizika náhlé srdeční smrti Ing. Pavel Jurák, CSc. S NATO LST.CLG.979869
2342 Nová metoda využití magnetické navigace a endovaskulárního mozkového katetrizačního mapování pro léčbu epilapsie a cévních mozkových příhod Ing. Pavel Jurák, CSc. S MZ NS10099-4/2008
234204 PRECEDENCE-Vybudování Centra Transferu Technologií Ing. Pavel Jurák, CSc. S MŠMT CZ.1.05/3.1.00/13.0292
2343 Měření funkcí autonomního systému u pacientů na umělé plicní ventilaci Ing. Pavel Jurák, CSc. S MZ NS10105-3/2008
2344 Význam spánkové apnoe v patofyziologii a léčbě fibrilace síní Ing. Pavel Jurák, CSc. S MZ NS10098-4/2008
2352 Diag. kardiovaskulárnách nemocí Ing. Pavel Jurák, CSc. Ř
236001 Predikce Efektu Stimulace u pacientů s Epilepsií (PRESEnCE) Ing. Pavel Jurák, CSc. S MZ NV19-04-00343
236002 Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické kardiostimulaci Ing. Pavel Jurák, CSc. S MZ NU21-02-00584
236003 Význam ultra-vysokofrekvenčního EKG v lokalizaci levokomorové převodní poruchy a predikci responderství na resynchronizační terapii Ing. Pavel Jurák, CSc. S MZ NW24-02-00143
2371 Zpracování EEG Ing. Pavel Jurák, CSc. Ř
242001 Vysokofrekvenční EKG pro včasnou diagnostiku srdečních onemocnění Ing. Vlastimil Vondra, Dr. Ř TA ČR TA04011025
242501 Integrovaný telemedicínský systém pro včasnou detekci poruch perireferní perfuze, monitoring a personalizovanou aplikaci neinvazivních terapii se specifickým zaměřením na pacienty s chronickými onemocněními Ing. Vlastimil Vondra, Dr. S TA ČR FW01010543
2431 Bioimpedance pro diagnostiku v kardiologii Ing. Vlastimil Vondra, Dr. Ř GA ČR GA102/06/0136
2471 Přístr. pro zpr. biol. signálu Ing. Vlastimil Vondra, Dr. Ř
252501 Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostruktur doc. Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. S TA ČR FW03010504
2531 Statistické zpracování signálů v medicíně Ing. Jan Chládek, Ph.D. Ř GA ČR GP102/03/P175
2531 Vyhodnocení dynamických parametrů krevního toku bioimpedanční metodou Ing. Ivo Viščor, Ph.D. Ř GA ČR GP102/07/P425
2551 Analýza biolog. signálů - poříz. PC Ing. Jan Chládek, Ph.D. Ř
258501 Pokročilé zobrazování nanostruktur na bázi uhlíku velmi pomalými elektrony doc. Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. Ř AV ČR L100651304
268501 Interferometrické metody měření tvaru povrchů s nedifrakčními svazky Mgr. Martin Šarbort, Ph.D. Ř AV ČR L100651401
272501 Robotický systém pro detekci metabolických látek a patogenů v rostlinách za účelem zvýšení produkce léčivých látek Ing. Jan Ježek, Ph.D. S TA ČR FW03010535
282503 Umělá inteligence pro autonomní klasifikaci EKG v rámci online telemedicínské platformy Ing. Filip Plešinger, Ph.D. S TA ČR FW01010305
282504 Distanční terapie u pacientů se srdečním selháním pomocí metod umělé inteligence s fúzí multimodálních vstupů Ing. Filip Plešinger, Ph.D. S TA ČR FW06010766
288501 Ventricular dyssynchrony assessment based on time-spatial distribution of high frequency QRS signals Ing. Filip Plešinger, Ph.D. Ř AV ČR MSM100651602
293101 Foto-termální interakce na mikrometrové úrovni Mgr. Martin Šiler, Ph.D. Ř GA ČR GPP205/12/P868
3101 Mikroskopie a difrakce s velmi pomalými elektrony v rastrovacím elektronovém mikroskopu Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Ř GA AV ČR IA16507
312501 Pokročilé konstrukční uzly pro automatizaci kontroly ve výrobě 4.0 Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D. S TA ČR FW03010687
3133 NMR za hranicemi homogenity a šumu Ř GA ČR GA102/95/0282
3142 Informační fyzika jako sjednocující pohled na fyzikální teorie a složité systémy Ř MŠMT ME 526
3148 Japonsko-česko-slovenský seminář o aplikovaném elektromagnetismu Ř MŠMT ME 181
3157 Bayesovské metody MR Ř
323001 Sledování jednotlivých částic, pomocí multimódového vláknového endoskopu pro zkoumání extracelulárního prostoru v mozku myši Johanna Traegaardh, Dr. Ř GA ČR GA22-27726S
3231 Heliová kryogenní vývěva pro elektronově optické přístroje Ing. Pavel Hanzelka Ř GA ČR GA101/00/0028
3270 Heliový kryostat Ing. Pavel Hanzelka Ř
3271 Odčerpání kryomagnetu Ing. Pavel Hanzelka Ř
3301 Detekce signálních elektronů ve vysokorozlišovací elektronové mikroskopii Ř GA AV ČR IA26515
3334 Kryogenní heliová klasická a kvantová turbulence Ing. Aleš Srnka, CSc. S GA ČR GA202/05/0218
3341 Centrum výzkumu a vývoje kryogenních turbin a kompresorů Ing. Aleš Srnka, CSc. Ř MPO FB-C2/40/99
3342 Vědecko-výzkumný projekt COMPASS Ing. Aleš Srnka, CSc. S MŠMT ME 492
3343 Výzkum a vývoj kryogenních turbín a kompresorů Ing. Aleš Srnka, CSc. S MPO FF-P2/058
334301 Podpora členství ve Vědecko-technologické radě Mezinárodního ústavu chladírenského Ing. Aleš Srnka, CSc. Ř MŠMT LTV17024
3344 CERN-COMPASS Ing. Aleš Srnka, CSc. S MŠMT 1P2004LA242
3361 Materiály pro kryotechniku a měření jejích emisivit Ing. Aleš Srnka, CSc. Ř AV ČR IBS2065109
3371 Polystyrenové nádoby Ing. Aleš Srnka, CSc. Ř
3373 Kryotechnická expertní činnost Ing. Aleš Srnka, CSc. Ř
3380 Oprava supravodivého magnetu Ing. Aleš Srnka, CSc. Ř
3404 Josephsonovy přechody na tenkých vrstvách vysokoteplotních supravodičů S GA AV ČR IA19092
3411 Objasnění zásadních otázek turbulentní konvekce Ing. Pavel Urban, Ph.D. Ř GA AV ČR KJB200650902
343001 Kryogenní helium jako pracovní látka pro studium klasické a kvantové turbulence Ing. Pavel Urban, Ph.D. S GA ČR GA14-02005S
343002 Zvláštnosti konvektivního proudění a přenosu tepla v kryogenním heliu Ing. Pavel Urban, Ph.D. S GA ČR GA17-03572S
343003 Souhra konvektivního přenosu tepla a turbulentních proudění s rotací v klasických a kvantových fázích kryogenního helia Ing. Pavel Urban, Ph.D. S GA ČR GA-20-00918S
343101 Rayleigh-Bénardova konvekce za kryogenních teplot pro Rayleigho čísla Ra > 1e11 Ing. Pavel Urban, Ph.D. Ř GA ČR GPP203/12/P897
353001 Vliv blízkého pole na přenos tepla zářením za nízkých teplot Ing. Tomáš Králík, Ph.D. Ř GA ČR GA14-07397S
3611 Přenos tepla zářením na mikroskopické vzdálenosti za nízkých teplot RNDr. Věra Musilová, CSc. Ř GA AV ČR IAA100650804
3631 Kryosystémy, kryokapaliny. Vstup ČR do EU. Technologie, materiály, předpisy kompatibilní se zeměmi EU. Certifikace. Ing. Josef Jelínek, CSc. Ř GA ČR GA101/98/0947
384302 Modernizace VVI Czech-BioImaging Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D. S MŠMT CZ.02.01.01/00/23_015/0008205
388502 Methodological research on advanced electron microscopy in microbiology and ecology Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D. Ř AV ČR MSM100652102
4011 Řízení pohybu koloidních částic v roztoku pomocí interferujících světelných polí Ing. Petr Jákl, Ph.D. Ř GA AV ČR KJB100650601
4111 Frekvenčně stabilizované lasery s vysokou koherencí pro krátkovlnnou oblast viditelného záření Ř GA AV ČR IA26553
4112 Metody měření vlastností záření kontinuálně pracujících laserů s využitím optických rezonátorů Ř GA AV ČR IA265101
4113 Jódem stabilizovaný laserový normál vlnové délky na čáře 543 nm Ř GA AV ČR IAA2065504
4131 Optimalizovaný systém délkové interferometrie nízké koherence Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D. Ř GA ČR GP102/09/P293
4152 Spoluprace s VS - Krsek Ř
4165 Laserový normál vlnové délky pro kalibraci laserových interferometrů Ř AV ČR IBS2065013
4175 Český metrologický institut Ř
4177 Trubice z křemeného skla Ř
4211 Studium frekvenčních posuvů komponent dosažených v záření plynových laserů a jejich využití pro stabilizaci vlnové délky Ř GA AV ČR IA26555
4211 Evoluční biogeografie kaloně Rousettus aegyptiacus ve středozemní Ing. Petr Jedlička, Ph.D. S GA AV ČR IAA601110905
4211 Frekvenční metody meření geometrických veličin Ř GA AV ČR IAA2065202
422001 Vývoj nových typů solárních absorbérů Ing. Petr Jedlička, Ph.D. S TA ČR TA04020456
4222 Frekvenční stabilizace laseru pro vícevlnovou interferometrii Ř NIST-92065
4231 Stabilní laserové optické rezonátory a jejich využití k měření parametrů plynných prostředí Ř GA ČR GA102/02/1318
4241 Výzkum dynamiky laserového svařovacího procesu a jeho řízení Ing. Petr Jedlička, Ph.D. Ř MPO 2A-3TP1/113
4252 Ultrastab. optické resonátory Ř
4331 Charakterizace vrstevnatých systémů s náhodně drsnými rozhraními pomocí optických a rtg metod RNDr. Pavel Pokorný S GA ČR GA202/98/0988
4351 Provoz vakuové napař. aparatury BAK550 RNDr. Pavel Pokorný Ř
4372 INZA Blansko RNDr. Pavel Pokorný Ř
4375 Laserové brýle RNDr. Pavel Pokorný Ř
4376 KVANT RNDr. Pavel Pokorný Ř
4401 ATOM 3D (Pokročilé techniky optických manipulací využívající nové 3D syntézy světelných polí) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. S EC 508952
4411 Využití kombinace laserových mikrosvazkových a cytometrických technik ke studiu struktury a dynamiky lidského genomu prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř GA AV ČR IAA1065203
4412 Frekvenční stabilizace laserových diod prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř GA AV ČR IAA2065503
4417 Měření lokální viskozity pomocí opticky uchycené mikrosondy prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř GA AV ČR IAC1065004
442001 Pokročilé mikrofluidní techniky prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. S TA ČR TA03010642
442502 Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ř TA ČR TN02000020
443001 Řízená evoluce dynamických elementů v enzymech s využitím mikrofluidních čipů prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. S GA ČR GA16-07965S
443002 Vícedimenzionální nelineární optomechanika levitujících nanosystémů prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř GA ČR 19-17765S
443003 Semiklasická nelineární elektro-optická levitace prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř GA ČR 23-06224S
4431 Samouspořádávání submikrometrových částic v laserových svazcích prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř GA ČR GA202/09/0348
4431 Využití laserového svazku k manipulaci s mikroobjekty prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. S GA ČR GA202/96/1077
443201 Centrum excelence pro klasické a kvantové interakce v nanosvětě prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř GA ČR GB14-36681G
4434 Vědecké centrum nanotechnologií a povrchového inženýrství prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. S GA ČR GV101/97/K009
4435 Návrh mikroskopu s lokální sondou drženou optickými silami prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř GA ČR GA101/98/P106
4436 Využití vícesvazkové optické pasti k řízené manipulaci a rotaci s mikroobjekty prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. S GA ČR GA202/99/0959
4438 Mikroskopie s lokální sondou drženou optickými silami prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř GA ČR GA101/00/0974
4439 Účinky mikromanipulací laserovým paprskem na ultrastrukturu a chování buňek prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. S GA ČR GA304/01/1560
4440 Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř MŠMT CZ.1.05/2.1.00/01.0017
4441 Systémy pro generaci nedifrakčních svazků a přenos mechanických účinků světla prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. S MPO FT-TA2/059
444101 Koloidní optické vlnovody prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř MŠMT LH12018
4442 Centrum moderní optiky prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. S MŠMT LC06007
4443 Pokročilé techniky interferenčních optických mikromanipulací prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř MŠMT OC08034
444301 ALISI - Centrum pokročilých diagnostických metod a technologií - NPU prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř MŠMT LO1212
444302 OPTIMIK - Optické ovládání mikrokapének tvarovanými laserovými svazky prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř MŠMT LD14069
444304 Kvantové inženýrství a nanotechnologie prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř MŠMT CZ.02.01.01/00/22_008/0004649
448509 Klasická a kvantová optomechanika s levitujícími nanoobjekty prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř AV ČR AP2002
450901 Metrology for movement and positioning in six degrees of freedom (IND58 REG1) prof. Ing. Josef Lazar, Dr. S EURAMET IND58 - REG1 6 DoF
4511 Přesnost optické frekvence laserů stabilizovaných prostřednictvím saturované absorpce v jodu prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ř GA AV ČR IAA200650504
4512 Normál optické frekvence založený na laserové diodě prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ř GA AV ČR IAA2065803
451201 Aplikace pokročilých interferometrických metod pro měření povrchů v optické výrobě prof. Ing. Josef Lazar, Dr. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004735
4514 Vakuová napařovací aparatura prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ř GA AV ČR IAD2065004
452001 Pokročilé interferometrické systémy pro měření v nanotechnologiích prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ř TA ČR TA02010711
4521 Nanometrologie využívající metod rastrovací sondové mikroskopie prof. Ing. Josef Lazar, Dr. S AV ČR KAN311610701
452301 Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie prof. Ing. Josef Lazar, Dr. S TA ČR TE01020233
452503 Laserové zdroje záření a metrologie optických soustav v DUV spektrální oblasti prof. Ing. Josef Lazar, Dr. S FW03010232
4531 Realizace laboratorního vzoru zařízení pro měření drsnosti povrchu metodou holografické interferometrie prof. Ing. Josef Lazar, Dr. S GA ČR GA101/01/1104
4532 Magnetická polarizace jader xenonu s využitím výkonových polovodičových laserů prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ř GA ČR GA102/04/2109
4533 Interferometr s plnou kompenzací vlivu fluktuací indexu lomu v ose měření prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ř GA ČR GA102/09/1276
4533 Polovodičový laserový zdroj se zvýšenou koherencí a přeladitelností prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ř GA ČR GP101/98/P270
454001 Personální rozvoj výzkumných týmů prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ř MŠMT CZ.1.07/2.3.00/30.0054
454002 Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ř MŠMT CZ.1.07/2.3.00/45.0040
4541 Bezpečné optické bezkabelové spoje pro municipální sítě prof. Ing. Josef Lazar, Dr. S MŠMT 2C06012
4561 Výzkum a vývoj etalonu frekvence (vlnové délky) pro optické komunikace prof. Ing. Josef Lazar, Dr. S AV ČR IBS2508201
4565 Laserová měření délek pro průmyslovou praxi prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ř AV ČR IBS2065009
458501 International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves prof. Ing. Josef Lazar, Dr. Ř AV ČR VVAM-18-06
460101 CLOck NETwork Services: Strategy and innovation for clock services over optical-fibre networks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EC 731107
460102 Clock Network Services - Design Study Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EC 951886
460103 Czech National Quantum Communication Infrastructure Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EC 101091684
460901 Metrology for long distance surveying (SIB60 Surveying) Mgr. Adam Lešundák Ř EURAMET SIB60-RMG1
460902 Coulomb Crystals for Clocks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT-f07 CC4C
460904 Large Volume Metrology Applications Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT_i05 LaVa
460905 18SIB06 TiFOON - Advanced time/frequency comparison and dissemination through optical telecommunication networks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET 18SIB06 TiFOON
460906 TSCAC Two-species composite atomic clocks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT-f02 TSCAC
460907 Transportable optical clocks for key comparisons Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET 22IEM01
460908 High-accuracy ion-based optical clocks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET 23FUN03 HIOC
461101 Pokročilé systémy délkové měřící techniky pro limitní provozní podmínky Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S MPO FV10336
4612 Laserová interferometrie s přeladitelným polovodičovým laserem Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Ř GA AV ČR IAB2065001
461201 Laserové snímače délky pro diagnostiku geometrických rozměrů a povrchových vad v přesném strojírenství Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004676
462001 Nové systémy pro kontrolu délky koncových měrek a vyhodnocení kvality jejich povrchů Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Ř TA ČR TA03010663
462101 Soubor prvků pro fotonickou komunikaci Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S TA ČR TH01011254
463001 Koherentně programovatelný zdroj neklasického světla Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S GA ČR 19-14988S
4631 Metody stanovení hodnoty indexu lomu vzduchu s optickými rezonátory Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Ř GA ČR GA102/07/1179
4631 Detekční metody pro laserový interferometr s polovodičovým laserem Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Ř GA ČR GP102/02/P122
464001 MEDTECH - vzdělávací a výzkumná partnerská síť v medicíně, biomedicíně a přístrojové technice Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S MŠMT CZ.1.07/2.4.00/31.0016
4641 Soustava laserových interferometrů pro nanometrologii délek Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S MPO FT-TA3/133
4642 Výzkum metod diagnostiky koncových měrek pro přesné strojírenství Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Ř MPO 2A-1TP1/127
464301 Mezioborově orientovaná spolupráce v metrologii s chladnými kvantovými objekty a vláknovými sítěmi Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Ř MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008460
4644 Prvky pro nanometrickou diagnostiku délkových změn, tvarových úchylek a povrchových defektů Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S MPO FR-TI1/241
465001 Bezpečnostní rizika fotonických komunikačních sítí Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S MV ČR VJ01010035
465002 Kvantově šifrovaná komunikace se zvýšeným zabezpečením fyzické vrstvy Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Ř MV ČR VK01030193
4711 Vytváření mikroobjektů a mikrostruktur s využitím dvoufotonové polymerace Ing. Jan Ježek, Ph.D. Ř GA AV ČR KJB2065404
473101 Spektroskopická technika pro frekvenční vazbu femtosekundového laseru na vnější optický rezonátor Ř GA ČR GPP102/12/P962
478501 Zkoumání rozptylu elektronů na dvourozměrných krystalických materiálech při velmi nízkých energiích Ing. Jakub Piňos Ř AV ČR L100652301
481101 Mikro a nano optika pro řízené směrování světla z LED zdrojů Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. S MPO FV10618
481102 HyPerSpec - vývoj hyperspektrálních kamer pro biotechnologické aplikace a analýzu prvku Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. S MPO FV40455
481201 Technologie pro pokročilou optiku a její průmyslová aplikace Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. Ř MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020294
482501 Vývoj inovativně řízeného projektoru pro Safety a Průmysl 4.0 Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. S TA ČR FW06010453
482505 Výzkum a vývoj inovativních LiDAR technologií pro zvýšení bezpečnosti letecké dopravy Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. S TA ČR FW10010248
4841 Vývoj přístrojové a metodické základny k výběru fotoautotrofních mikroorganismů pro produkci vyšší generace biopaliv prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. S MPO FR-TI1/433
484301 PHOTOMACHINES-Reorganizace fotosyntetických buněk za účelem vysoké produkce terapeutických peptidů Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. S MŠMT CZ.02.01.01/00/22_008/0004624
4911 Využití vláknových mřížek při konstrukci polovodičových laserových zdrojů pro přesnou laserovou interferometrii a spektroskopii Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. Ř GA AV ČR KJB200650503
491201 Kalibrace optických senzorových systémů a speciální senzory pro jaderné elektrárny Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004506
492001 Optické vláknové senzory pro průmyslové aplikace Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. S TA ČR TA03010835
492501 Nelineární difrakční vláknové prvky pro senzorické systémy Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. S TA ČR FW01010379
4931 Vícevlnná absolutní laserová interferometrie s vysokým rozlišením Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. Ř GA ČR GP102/09/P630
495001 Nová metoda měření odezvy konstrukce ochranné obálky pro zajištění bezpečnosti JE i v případě těžkých havárií Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. S MV ČR VG20132015124
495002 Optovláknové senzory pro měření v jaderných elektrárnách při nadprojektových haváriích Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. S MV ČR VI20172020099
495003 Metody přenosu a detekce scintilačního záření s optickými vlákny a energetickým rozlišením zdrojů ionizujícího záření Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. Ř MV ČR VI3VS/730
495004 Metody vzdáleného monitorování úrovně ionizujícího záření s energetickým rozlišením zdrojů Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. Ř MV ČR VB02000063
5011 Konjugované křemíkové polymery pro rezisty v nanotechnologiích RNDr. Petr Schauer, CSc. S GA AV ČR IAA100100622
503001 Redukce dosvitu scintilátorů pro detektory elektronů v SEM RNDr. Petr Schauer, CSc. Ř GA ČR GA16-05631S
5031 Optimalizace scintilačního detektoru pro rastrovací elektronovou mikroskopii RNDr. Petr Schauer, CSc. Ř GA ČR GA102/04/2144
5032 Zobrazovací monokrystalická stínítka pro transmisní elektronovou mikroskopii RNDr. Petr Schauer, CSc. Ř GA ČR GA102/98/0796
5033 Metastabilita v organo-křemíkových hybridních strukturách s proměnnou dimenzionalitou RNDr. Petr Schauer, CSc. S GA ČR GA202/01/0518
5051 Zobrazovací monokryst.stínítka RNDr. Petr Schauer, CSc. Ř
5052 Servis a údržba TEM Philips CM-12 RNDr. Petr Schauer, CSc. Ř
5131 Detekce zpětně odražených elektronů v nízkoenergiové rastrovací elektronové mikroskopii pro studium pravé mikrostruktury živých látek Ř GA ČR GA102/94/0677
5132 Studium detekčních metod a systémů v hraničních podmínkách environmentální rastrovací elektronové mikroskopie Ř GA ČR GA102/01/1271
5132 Výzkum detekčních systémů pravých sekundárních elektronů v nově koncipovaném environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu Ř GA ČR GA102/05/0886
5135 Studium metod environmentální rastrovací elektronové mikroskopie pro zobrazení povrchové struktury vlhkých tkání Ř GA ČR GA102/97/0988
5137 Vývoj a prezentace moderních technologií pro inovaci a servis elektronických zařízení S GA ČR GA102/00/0969
5146 Detekce elektronů v elektronové mikroskopii biologických preparátů při vysokém rozlišení Ř MŠMT ME 066
5151 Aplikovaná fyzika jako základ technických věd RNDr. Luděk Frank, DrSc. S AV ČR KSK2067107
5152 Fyzika, chemie a informatika pro biologické, ekologické a lékařské aplikace RNDr. Luděk Frank, DrSc. S AV ČR KSK4055109
5161 Rastrovací elektronová mikroskopie pro výzkum struktury vlhkých materiálů Ř AV ČR IBS2065107
5171 Mikroskop AQUASEM Ř
518501 Rastrovací nízkoenergiová elektronová mikroskopie v ultra vysokém vakuu Mgr. Zuzana Pokorná, Ph.D. Ř AV ČR L100651402
5211 Nízkovoltový prozařovací elektronový mikroskop prof. Ing. Armin Delong, DrSc. Ř GA AV ČR IA265102
5211 Studium nanostruktur elektronovým svazkem Ř GA AV ČR KJB2065405
5251 Vícevrstvý ionizační detektor Ř
5252 REM pomalými a Auger. elektrony Ř
5253 Difraktivní optické struktury Ř
5311 Studium nedestruktivních metod zobrazování v rastrovací elektronové mikroskopii pomocí interakce a detekce elektronů s nízkou energií Ř GA AV ČR IAA2065703
5311 Vybrané aplikace a další rozvoj metody zobrazení nevodivých preparátů v SEM s katodovou čočkou Ing. Jitka Zobačová, Ph.D. Ř GA AV ČR KJB2065301
5331 Rastrovací mikroskopie s velmi pomalými elektrony Ř GA ČR GA102/94/1099
5331 Výzkum kontrastu v dopovaných polovodičích v nízkoenergiovém rastrovacím elektronovém mikroskopu s mezními parametry Ing. Filip Mika, Ph.D. Ř GA ČR GP102/09/P543
5342 Nové směry spolupráce ve fyzikálním vzdělávání S MŠMT PV319
5351 Diagnostický mikroskop Ř
5401 Kombinované SIMS-SFM zařízení pro 3D chemickou analýzu nanostruktur S EC NMP4-SE-2008-200613
5411 Vady seřízení elektronově optických systémů Ř GA AV ČR IAA100650805
5415 Nové prvky pro separaci a detekci elektronů v rastrovacím mikroskopu s velmi nízkou energií elektronů Ř GA AV ČR IAA1065804
5422 Vytváření nanostruktur fokusovanými iontovými svazky S EC G5RD-CT-2000-00344
5432 Holografie s pomalými elektrony S GA ČR GA202/94/1100
5433 Depozice tenkých vrstev fokusovaným iontovým svazkem o nízké energii; studium depozičních procesů (růstu vrstev) in situ S GA ČR GA202/94/0565
544301 European 450mm Equipment Demo Line Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D. Ř MŠMT 7H13015
5451 Program. vybaveni pro EO Ř
550001 Sources, Interaction with Matter, Detection and Analysis of Low Energy Electrons 2 Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S EC FP7 606988 SIMDALEE2
5501 Získání informací o atomové struktuře jednotlivých biomolekul pomocí elektronové holografie Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S EC 028326
5511 Rastrovací prozařovací elektronová mikroskopie s velmi pomalými elektrony Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Ř GA AV ČR IAA100650902
5511 Mnohokanálová spektro-mikroskopie pomalými a Augerovými elektrony Ing. Miroslav Horáček, Ph.D. S GA AV ČR IAA1065304
5513 Další rozvoj mikroskopie a difrakce s velmi pomalými elektrony v rastrovacím elektronovém mikroskopu Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Ř GA AV ČR IAA2065502
5517 Vlnově optické kontrasty v rastrovacím elektronovém mikroskopu Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Ř GA AV ČR IAA1065901
5520 Rastrovací mikroskopie velmi pomalými elektrony v ultravysokém vakuu RNDr. Luděk Frank, DrSc. S NATO PST.CLG.97082
5522 Nové heterostrukturní prvky a diagnostika materiálů pro komunikační a informační technologie. SEM/AES analýza multivrstev s vysokým rozlišením. Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S EC CP93/12283
552301 Elektronová mikroskopie (WP2) Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S TA ČR TE01020118
552302 Elektronová mikroskopie (WP3) Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S TA ČR TE01020118
552303 Elektronová mikroskopie (WP9) Ing. Ilona Müllerová, DrSc. S TA ČR TE01020118
552304 Centrum elektronové a fotonové optiky Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Ř TA ČR TN01000008
5531 Zkoumání látek v rastrovacím elektronovém mikroskopu s vysokým rozlišením s velmi pomalými elektrony Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Ř GA ČR GA202/95/0280
5532 Přímé zobrazení rozložení dopantů v polovodiči pomocí pomalých elektronů Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Ř GA ČR GA102/05/2327
5544 Nové heterostrukturní prvky a metody studia materiálů pro komunikační a informační technologie Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Ř MŠMT OK 165
562301 Elektronová mikroskopie (WP5) RNDr. Luděk Frank, DrSc. S TA ČR TE01020118
5631 Mapování lokální hustoty stavů pomocí odrazu velmi pomalých elektronů při vysokém prostorovém rozlišení RNDr. Luděk Frank, DrSc. Ř GA ČR GA202/04/0281
5632 Ověření principu nenabíjející rastrovací elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením a jeho použití ke studiu nepokovených povrchů málo vodivých materiálů RNDr. Luděk Frank, DrSc. Ř GA ČR GA202/96/0961
5635 Další rozvoj nenabíjející rastrovací elektronové mikroskopie nevodivých vzorků RNDr. Luděk Frank, DrSc. Ř GA ČR GA202/99/0008
5641 Kontrast a detekce v rastrovací elektronové mikroskopii RNDr. Luděk Frank, DrSc. S MŠMT OE08012 (EUREKA)
5656 Universalni UHV aparatura RNDr. Luděk Frank, DrSc. Ř
5667 Rastrovací elektronová mikroskopie nevodivých vzorků RNDr. Luděk Frank, DrSc. Ř AV ČR IBS2065017
572301 Elektronová mikroskopie (WP8) Mgr. Zuzana Pokorná, Ph.D. S TA ČR TE01020118
572501 Vývoj systémů „3D tisk-žárový nástřik“ pro dynamicky a cyklicky namáhané aplikace Mgr. Josef Daniel, Ph.D. S TA ČR TH75020003
5752 Ionizacni detektor v environmen. SEM Ř
578501 Dynamický impaktní test jako metoda studia mechanických vlastností průmyslově využívaných ochranných vrstev Mgr. Josef Daniel, Ph.D. Ř AV ČR L100651901
5811 Detekční systém pro záznam signálů čistých sekundárních nebo zpětně odražených elektronů v ESEM doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. Ř GA AV ČR KJB200650602
581201 High-tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004693
581202 High-tech chlazený držák vzorků s integrovanou detekcí elektronů a řídícím softwarem pro optimalizaci termodynamických podmínek v komoře vzorku EREM doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015020
581203 Integrovaný hmotnostní spektrometr s ionizačním detektorem elektronů pro ESEM a SEM doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. S MPO CZ.01.01.01/01/22_002/0000618
582502 Ekologické epoxidové zalévací systémy pro elektrotechniku doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. S TA ČR TH04030007
583001 Studium interakcí elektronů s plynem v podmínkách tlakového spádu nízkoenergiového environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. Ř GA ČR GA14-22777S
583002 Spektroskopie a mikroskopie chemických látek v ledu pro environmentální a farmaceutické účely doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. S TA ČR 19-08239S
583003 Pokročilé simulace interakcí elektronů s plynem pro vysoce účinnou detekci sekundárních elektronů při dynamických in-situ experimentech v EREM. doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. Ř GA ČR 19-03909S
583004 Korelativní fluorescenční mikroskopie a pokročilá nízko-energiová EREM pro zobrazování imunologicky značených vlhkých biologických vzorků doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. Ř GA ČR GA22-25799S
5841 Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. S MPO FT-TA/050
5842 Nová generace elektrochemických senzorů a biosenzorů s využitím tenkých modifikovaných DLC vrstev doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. S MPO FR-TI1/118
5843 Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků doc. Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D., DSc. S MPO FR-TI1/305
588501 Studie vlastností ledovýchz vzorků pomocí environmentální elektronové mikroskopie Mgr. Lubica Vetráková, Ph.D. Ř
5911 Detekce signálních elektronů při nízkých energiích primárního svazku v rastrovací elektronové mikroskopii Ř GA AV ČR KJB200650501
591101 Scintilační detektory pro speciální použití v SEM Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. S MPO FV30271
592301 Elektronová mikroskopie (WP1) Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. S TA ČR TE01020118
593001 Kvantitativní zobrazování v REM pomocí pružně rozptýlených elektronů Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. Ř GA ČR GA14-20012S
593002 Kvantitativní zobrazování radiačně senzitivních vzorků pomocí korelativní detekce signálů v cryo-SEM Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. Ř GA ČR GA17-15451S
593003 Kvantitativní nízkoenergiové 4D-STEM zobrazování radiačně citlivých vzorků Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. Ř GA ČR GA 21-13541S
593004 Pokročilá kryo-optofluidní platforma pro korelativní světelnou a elektronovou mikroskopii (CLEM) Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. Ř GA ČR 23-07962S
5953 Studium Wienova filtru Ing. Ivan Vlček, Ph.D. Ř ÚPT
600901 Single-fibre based holographic endoscope for observations of stroke in deep brain structure prof. Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D. Ř EC 101082088
604301 Holografická endoskopie pro in vivo aplikace prof. Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D. Ř MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476
6101 Ultravakuové a technologické výrobní centrum Ř MPO FB-C2/45
6104 PBS Velka Bites Ř
612301 Elektronová mikroskopie (WP6) Mgr. Aleš Paták, Ph.D. S TA ČR TE01020118
6132 Transportní personální zásobník kapalného kyslíku včetně pneuspořiče pro léčbu pacientů s plicní nedostatečností S GA ČR GA101/95/0688
6133 Svařování kovových materiálů se značně rozdílnými vlastnostmi elektronovým svazkem Ř GA ČR GA101/96/1174
6141 Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření S MPO FT-TA/050
6142 Spolupráce ČR s SÚJV Dubna v teoretické a jaderné fyzice a při využití jaderných method v dalších oborech S MŠMT ME 134
6142 Spoluprace s SUJV Dubna Ř
6163 Technologie svařování a mikroobrábění elektronovým svazkem Ř AV ČR IBS2065015
6170 Jednorazove drobne zakazky Ř
6172 Vakuova pec - Italie Ř
618503 Laboratoř klasifikace mikrostruktury pokročilých ocelí s pomocí umělé inteligence Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D. Ř AV ČR LQ100652201
618505 Cutting-edge electron microscopy: A novel insight into advanced lightweight structural materials Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D. Ř AV ČR JSPS-22-12
621101 Návrh a výroba pokročilých difraktivních optických elementů a jejich aplikace do průmyslu doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. S MPO FV40197
622301 Elektronová mikroskopie (WP4) doc. Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. S TA ČR TE01020118
6231 Elektronová litografie pro přípravu nanostruktur doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. Ř GA ČR GA102/05/2325
6241 Optimalizace výrobních postupů v elektronové litografii doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. S MPO FR-TI1/576
625001 Difraktivní a refraktivní optika pro pokročilé zabezpečení dokumentů a cenin doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. Ř MV ČR Vl3VS/735
625002 Vývoj inovativních difraktivních prvků pro pokročilé zabezpečení výrobků, cenin a dokumentů doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. Ř MV ČR VK01010026
6312 Studium nadbytečného šumu v Josephsonových přechodech na bázi tenkých vrstev supravodiče YBa2Cu3O7 S GA AV ČR IAA110420
633001 Zkoumání rozptylových jevů elektronů ve dvourozměrných krystalických materiálech při velmi nízkých energiích Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D. MBA Ř GA ČR GA22-34286S
6331 Příprava uhlíkových mikro- a nanostruktur plazmovými technologiemi S GA ČR GA202/05/0607
6332 Využití metody mikrovlnnného plazmatu pro syntézu nanoprášků na bázi Fe S GA ČR GA202/08/0178
6352 Spoluprace s dalsimi subjekty Ř
6372 Drobne jednoraz. zakazky Ř
6411 Příprava a charakterizace tenkých vrstev s předem definovaným nehomogenním profilem indexu lomu Ing. Jaroslav Sobota, CSc. S GA AV ČR IA210133
6413 Studium ultratenkých vrstev a jejich soustav připravených rf magnetronovým naprašováním Ing. Jaroslav Sobota, CSc. S GA AV ČR IAA2010536
6421 Vytváření a charakterizace nanostruktur rentgenovými lasery Ing. Jaroslav Sobota, CSc. S AV ČR KAN300100702
6431 Depozice termomechanicky stabilních nanostrukturovaných diamantu-podobných tenkých vrstev ve dvojfrekvenčních kapacitních výbojích Ing. Jaroslav Sobota, CSc. S GA ČR GA202/07/1669
6432 Vysokoteplotní trojkrystalová rtg difraktometrie a reflektometrie vrstevnatých systémů Ing. Jaroslav Sobota, CSc. S GA ČR GA202/94/1871
6434 Příprava a charakterizace nanostrukturovaných C-N/MeNx multivrstev pro nástroje Ing. Jaroslav Sobota, CSc. Ř GA ČR GA101/98/0553
6441 Příprava a modifikace DLC povlaků pro strojírenské aplikace Ing. Jaroslav Sobota, CSc. S MPO 2A-1TP1/031
6442 Implementace efektivní technologie nanášení tenkých pasivačních a antireflexních vrstev do výroby krystalických solárních článků Ing. Jaroslav Sobota, CSc. S MPO FR-TI1/603
6445 Nanokompozitní povlaky jako tvrdá pevná maziva Ing. Jaroslav Sobota, CSc. Ř MŠMT OC 523.30
6451 Multivrstvá rtg. zrcadla s rezonanční absorpcí Ř ÚPT
6470 Drobne zakazky Ing. Jaroslav Sobota, CSc. Ř
6471 Komponenty magnetronu Ing. Jaroslav Sobota, CSc. Ř
6472 Zakazky 2001 Ing. Jaroslav Sobota, CSc. Ř
6473 Polove nastavce Ing. Jaroslav Sobota, CSc. Ř
6474 zakazky 2002 Ing. Jaroslav Sobota, CSc. Ř
6511 Koherentní zobrazování nanostruktur v nízkoenergiovém rastrovacím elektronovém mikroskopu s plošným detektorem elektronů Ing. Miroslav Horáček, Ph.D. Ř GA AV ČR IAA100650803
651201 Technologie výroby a snímání strojově čitelného prvku nejvyššího stupně zabezpečení Ing. Miroslav Horáček, Ph.D. S CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024673
6531 Tvorba obrazu v nízkoenergiovém rastrovacím elektronovém mikroskopu prostřednictvím snímání úhlového rozdělení signálních elektronů Ing. Miroslav Horáček, Ph.D. Ř GA ČR GA202/03/1575
6533 Detektor úhlového rozlišení signálních elektronů v nízkoenergiovém mikroskopu Ing. Miroslav Horáček, Ph.D. Ř GA ČR GA102/00/P001
6542 Fotovoltaický panel nové generace Ing. Miroslav Horáček, Ph.D. S MPO FR-TI1/574
6631 Úprava elektronového litografu (ELito) S GA ČR GA102/97/1145
6664 Elektronová litografie pro reliéfní submikrometrové difraktivní struktury Ř AV ČR IBS2065014
6671 Litograficke operace Ř
6672 Difrakční struktury CZH Ř
710101 Ultra-Fast Chemical Analysis Imaging With Raman Mgr. Ota Samek, Dr. S EC 101135175
713001 Zapojení polyhydroxyalkanoátů do stresové odpovědi bakterií Mgr. Ota Samek, Dr. S GA ČR GA15-20645S
713002 Hydrogely s integrovanými hydrofobními nanodoménami - struktura, transportní a uvolňovací vlastnosti Mgr. Ota Samek, Dr. S GA ČR GA16-12477S
713003 Řízená evoluce bakterií produkujících polyhydroxyalkanoáty Mgr. Ota Samek, Dr. S GA ČR 19-20697S
713004 Enkapsulace bakterií podporujících růst rostlin prostřednictvím gelace jimi produkovaných polysacharidů jako cesta k nové generaci bioinokulantů Mgr. Ota Samek, Dr. S GA ČR 23-06757S
713301 Ekologická role polyhydroxyalkanoátů u cyanobakterií Mgr. Ota Samek, Dr. S GA ČR 19-29651L
716001 Pokročilé metody detekce patogenních mikroorganizmů a hodnocení účinku antimikrobiálních látek Ramanovou spektroskopií a dalšími metodami na úrovni molekul v optofluidních systémech Mgr. Ota Samek, Dr. S MZ NU21-05-00341
722401 Komercializace výsledků výzkumu realizovaných v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. Ing. Bohdan Růžička, Ph.D., MBA Ř TA ČR TG03010046
724001 Budoucnost technických oborů Ing. Bohdan Růžička, Ph.D., MBA S MŠMT CZ.1.07/2.4.00/17.0032
753001 Funkční mikrostruktury sestavené a poháněné laserovými svazky Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D. Ř GA ČR GA14-16195S
753002 Optomechanika koloidních fotonických struktur v slabě tlumeném režimu Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D. Ř GA ČR 18-27546S
753301 Studium interakce levitujících částic v optické kavitě Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D. Ř GA ČR 21-19245K
783001 Metody laserové spektroskopie s využitím fotonických vláken plněných molekulárním jodem Ing. Jan Hrabina, Ph.D. Ř GA ČR GA15-18430S
784301 Reference optických kmitočtů a laserové standardy pro metrologii Ing. Jan Hrabina, Ph.D. Ř MŠMT 7AMB14FR040
788503 Kompaktní optická reference na bázi mikrometrické kyvety Ing. Jan Hrabina, Ph.D. Ř AV ČR CNRS-22-14
788901 Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenosy optických kmitočtů produktovaných vláknovými referencemi Ing. Jan Hrabina, Ph.D. Ř CESNET 634R1/2018
788902 Fázově koherentní přenos optických frekvencí po optovláknových a bezkabelových optických trasách Ing. Jan Hrabina, Ph.D. Ř CESNET 710/2022
821202 Narran s.r.o.- Aplikace 1 - Modulární hybridní svařovací hlava Laser-MIG doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. S MPO CZ.01.01.01/01/22_002/0000500
822503 Pokročilé metody laserové svařování pro automobilový průmysl doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Ř TA ČR TH04010366
822504 Využití laserových a hybridních technologií v energetických zařízeních doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. S TA ČR FW01010293
824301 Průlomové laserové technologie pro chytrou výrobu, vesmírné a biotechnologické aplikace doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. S MŠMT CZ.02.01.01/00/22_008/0004573
840101 Super-Pixels: Redefining the way we sense the world. Stephen Simpson, Dr. S EC 829116
860101 DEEP BRAIN PHOTONIC TOOLS FOR CELL-TYPE SPECIFIC TARGETING OF NEURAL DISEASES Ing. Hana Uhlířová, Ph.D. S EC 101016787
860102 STEDGate-enabled super-resolution multimode-fibre based holographic endoscopy for deep-tissue observations of neuronal connectivity Ing. Hana Uhlířová, Ph.D. S EC 101158010
898501 Fyzikálně-chemická studie mechanismu radiolytických procesů, jejich produktů a účinků na vlhké vzorky pozorované v pokročilém environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu. Ing. Eliška Dostálová, Ph.D. Ř AV ČR L100652251
901201 Vývoj standardizovaného nanostrukturovaného substrátu a analytického systému pro rutinní analýzu povrchově zesílenou Ramanovu spektroskopií Mgr. Zdeněk Pilát, Ph.D. S MPO CZ.01.01.01/01/22_002/0000650
913001 Faradayův Skalpel: precizní ablace mozkové tkáně pomocí elektrochemické redukce kyslíku MVDr. Petra Ondráčková, Ph.D. S GA ČR 23-07432S
924201 STMFull: Plnotextové databáze pro výzkum a vývoj Miluše Lángová S MŠMT CZ.1.05/3.2.00/12.0232
983001 Nanofotonika využívající hybridní DNA origami struktury Mgr. Alexandr Jonáš, Ph.D. Ř GA ČR GA24-11503S