Analytické metody pro pokročilou identifikaci komorové dyssynchronie

213002

Analytické metody pro pokročilou identifikaci komorové dyssynchronie

Podstatou projektu je výzkum nových metod pro analýzu velmi slabých elektrických potenciálů srdce měřených na povrchu hrudníku. Tyto potenciály jsou měřeny akvizičním systémem s vysokou vzorkovací frekvencí a dynamikou. Obsahují fyziologické frekvenční složky do 2 kHz s amplitudou v jednotkách nV - UHF-EKG. UHF potenciály poskytují informaci o prostorovém a časovém rozložení elektrické depolarizace myokardu a umožňují přesně identifikovat jeho strukturální změny. UHF-EKG je zcela nová technika měření a doposud neexistuje metodické zázemí. Jedná se především o metody přesného určení polohy a kategorizace QRS komplexu pro zprůměrování, eliminace stimulačních hrotů, stanovení optimálního frekvenčního pásma, stanovení numerických deskriptorů umožňujících kvantifikaci patologií, optimální počet a polohu měřících elektrod. Nejdůležitější součástí výzkumu je interpretace UHF-EKG při stanovení srdeční dyssynchronie a vztah mezi elektrickou a mechanickou aktivací srdce.
Řešitel v ÚPT: 
Ing. Josef Halámek, CSc.
Řešitel: 
Josef Halámek - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Spoluřešitelé: 

Miroslav Novák - Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brne

Agentura: 
GA ČR
Reg. č.: 
GA17-13830S
Datum od: 
1. 1. 2017
Datum do: 
31. 12. 2019