Projekty

Dlouhodobý koncepční rozvoj 2012 – 2017, reg. č.: RVO:68081731

ÚPT č. Název projektu Řešitel v ÚPT Funkce Agentura Reg. č.
144304 Modernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0016045
144303 Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování Ing. Zenon Starčuk, CSc. S MŠMT LM2018129
143002 Biodistribuce a real-time monitoring volných nebo apoferitinem enkapsulovaných kvarterních reaktivátorů cholinesteras Ing. Zenon Starčuk, CSc. S GA ČR GA22-14568S
140101 INSPIRE-MED INtegrovaná magnetická rezonanční spektroskopie a multimodální zobrazování pro výzkum a vzdělávání v medicíně Ing. Zenon Starčuk, CSc. S EC 813120
236002 Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické kardiostimulaci Ing. Pavel Jurák, CSc. S MZ NU21-02-00584
236001 Predikce Efektu Stimulace u pacientů s Epilepsií (PRESEnCE) Ing. Pavel Jurák, CSc. S MZ NV19-04-00343
232501 Neinvazivní mapování elektrické aktivity srdce - 3D VDI mapping Ing. Pavel Jurák, CSc. S TA ČR FW03010434
233001 Subkortikální jádra a kortikální funkce z perspektivy hluboké mozkové stimulace Ing. Pavel Jurák, CSc. S GA ČR GA 21-25953S
448509 Klasická a kvantová optomechanika s levitujícími nanoobjekty prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. Ř AV ČR AP2002
452503 Laserové zdroje záření a metrologie optických soustav v DUV spektrální oblasti prof. Ing. Josef Lazar, Dr. S FW03010232
625001 Difraktivní a refraktivní optika pro pokročilé zabezpečení dokumentů a cenin doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. Ř MV ČR Vl3VS/735
621101 Návrh a výroba pokročilých difraktivních optických elementů a jejich aplikace do průmyslu doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D. S MPO FV40197
552304 Centrum elektronové a fotonové optiky Ing. Ilona Müllerová, DrSc. Ř TA ČR TN01000008
593003 Kvantitativní nízkoenergiové 4D-STEM zobrazování radiačně citlivých vzorků Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D. Ř GA ČR GA 21-13541S
583004 Korelativní fluorescenční mikroskopie a pokročilá nízko-energiová EREM pro zobrazování imunologicky značených vlhkých biologických vzorků doc Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D. Ř GA ČR GA22-25799S
582502 Ekologické epoxidové zalévací systémy pro elektrotechniku doc Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D. S TA ČR TH04030007
581202 High-tech chlazený držák vzorků s integrovanou detekcí elektronů a řídícím softwarem pro optimalizaci termodynamických podmínek v komoře vzorku EREM doc Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D. S MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015020
460102 Clock Network Services - Design Study Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EC 951886
460904 Large Volume Metrology Applications Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT_i05 LaVa
460906 TSCAC Two-species composite atomic clocks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET SRT-f02 TSCAC
464301 Mezioborově orientovaná spolupráce v metrologii s chladnými kvantovými objekty a vláknovými sítěmi Ing. Ondřej Číp, Ph.D. Ř MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_026/0008460
460905 18SIB06 TiFOON - Advanced time/frequency comparison and dissemination through optical telecommunication networks Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S EURAMET 18SIB06 TiFOON
465001 Bezpečnostní rizika fotonických komunikačních sítí Ing. Ondřej Číp, Ph.D. S MV ČR VJ01010035
822504 Využití laserových a hybridních technologií v energetických zařízeních doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. S TA ČR FW01010293
822503 Pokročilé metody laserové svařování pro automobilový průmysl doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. Ř TA ČR TH04010366
118501 Optical forces acting on plasmonic nanoparticles as a tool for SERS bioassays fabrication Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D. Ř AV ČR MSM100652101
753301 Studium interakce levitujících částic v optické kavitě Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D. Ř GA ČR 21-19245K
216002 Klinická odpovídavost na STN-DBS u Parkinsonovy nemoci: vliv vaskulárních, kardiovaskulárních, metabolických a zánětlivých komorbidit Ing. Josef Halámek, CSc. S MZ NU21-04-00445
651201 Technologie výroby a snímání strojově čitelného prvku nejvyššího stupně zabezpečení Ing. Miroslav Horáček, Ph.D. S CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024673
788503 Kompaktní optická reference na bázi mikrometrické kyvety Ing. Jan Hrabina, Ph.D. Ř AV ČR CNRS-22-14
788902 Fázově koherentní přenos optických frekvencí po optovláknových a bezkabelových optických trasách Ing. Jan Hrabina, Ph.D. Ř CESNET 710/2022
272501 Robotický systém pro detekci metabolických látek a patogenů v rostlinách za účelem zvýšení produkce léčivých látek Ing. Jan Ježek, Ph.D. S TA ČR FW03010535
153003 Multikontrastová kvantifikace perfuze společně užívající magnetickorezonanční obrazy získané s kontrastními látkami i značením arteriálních spinů Ing. Radovan Jiřík, Ph.D. Ř GA ČR GA22-10953S
492501 Nelineární difrakční vláknové prvky pro senzorické systémy Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. S TA ČR FW01010379
495003 Metody přenosu a detekce scintilačního záření s optickými vlákny a energetickým rozlišením zdrojů ionizujícího záření Ing. Břetislav Mikel, Ph.D. Ř MV ČR VI3VS/730
633001 Zkoumání rozptylových jevů elektronů ve dvourozměrných krystalických materiálech při velmi nízkých energiích Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D. MBA Ř GA ČR GA22-34286S
618505 Cutting-edge electron microscopy: A novel insight into advanced lightweight structural materials Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D. Ř AV ČR JSPS-22-12
618503 Laboratoř klasifikace mikrostruktury pokročilých ocelí s pomocí umělé inteligence Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D. Ř AV ČR LQ100652201
312501 Pokročilé konstrukční uzly pro automatizaci kontroly ve výrobě 4.0 Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D. S TA ČR FW03010687
716001 Pokročilé metody detekce patogenních mikroorganizmů a hodnocení účinku antimikrobiálních látek Ramanovou spektroskopií a dalšími metodami na úrovni molekul v optofluidních systémech Mgr. Ota Samek, Dr. S MZ NU21-05-00341
481102 HyPerSpec - vývoj hyperspektrálních kamer pro biotechnologické aplikace a analýzu prvku Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. S MPO FV40455
481201 Technologie pro pokročilou optiku a její průmyslová aplikace Ing. Mojmír Šerý, Ph.D. Ř MPO CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020294
343003 Souhra konvektivního přenosu tepla a turbulentních proudění s rotací v klasických a kvantových fázích kryogenního helia Ing. Pavel Urban, Ph.D. S GA ČR GA-20-00918S
242501 Integrovaný telemedicínský systém pro včasnou detekci poruch perireferní perfuze, monitoring a personalizovanou aplikaci neinvazivních terapii se specifickým zaměřením na pacienty s chronickými onemocněními Ing. Vlastimil Vondra, Dr. S TA ČR FW01010543
388502 Methodological research on advanced electron microscopy in microbiology and ecology Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D. Ř AV ČR MSM100652102
104301 Lokalizace epileptického ložiska a pokročilá analýza vysokofrekvenčního intrakraniálního EEG Ing. Petr Klimeš, Ph.D. Ř MŠMT LTAUSA18
103001 Vysokofrekvenční epileptiformní aktivita v lidském mozku na makro- a mikroskopické úrovni Ing. Petr Klimeš, Ph.D. Ř GA ČR GA22-28784S
103301 Pokročilé algoritmy pro identifikaci elektrofyziologických příznaků kódování a vybavování lidské paměti v intrakraniálním EEG Ing. Petr Klimeš, Ph.D. S GA ČR GF22-28594K
106001 Modely strojového a hlubokého učení pro zlepšení pre-operativní evaluace farmakorezistentní epilepsie Ing. Petr Klimeš, Ph.D. S MZ NU22-08-00278
108501 Pokročilé metody zpracování elektrofyziologických signálů v neurologii Ing. Petr Klimeš, Ph.D. Ř AV ČR L100652102
840101 Super-Pixels: Redefining the way we sense the world. Stephen Simpson, Dr. S EC 829116
252501 Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostruktur Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. S TA ČR FW03010504
282503 Umělá inteligence pro autonomní klasifikaci EKG v rámci online telemedicínské platformy Ing. Filip Plešinger, Ph.D. S TA ČR FW01010305
223301 Efekty narušení Oberbeck-Boussinesquovy aproximace v turbulentní konvekci za vysokých Rayleighových čísel v kryogenním héliu Mgr. Michal Macek, Ph.D. Ř GA 21-06012J
323001 Sledování jednotlivých částic, pomocí multimódového vláknového endoskopu pro zkoumání extracelulárního prostoru v mozku myši Johanna Traegaardh, Dr. Ř GA ČR GA22-27726S
572501 Vývoj systémů „3D tisk-žárový nástřik“ pro dynamicky a cyklicky namáhané aplikace Mgr. Josef Daniel, Ph.D. S TA ČR TH75020003
604301 Holografická endoskopie pro in vivo aplikace prof. Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D. Ř MŠMT CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476
600901 Single-fibre based holographic endoscope for observations of stroke in deep brain structure prof. Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D. Ř EC 101082088
860101 DEEP BRAIN PHOTONIC TOOLS FOR CELL-TYPE SPECIFIC TARGETING OF NEURAL DISEASES Ing. Hana Uhlířová, Ph.D. S EC 101016787
898501 Fyzikálně-chemická studie mechanismu radiolytických procesů, jejich produktů a účinků na vlhké vzorky pozorované v pokročilém environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu. Ing. Eliška Dostálová, Ph.D. Ř AV ČR L100652251