Lidé

ČRo – Odpolední Plus

HYBRID Workshop o aplikaci MRI s ultra vysokým polem v preklinickém výzkumu

HYBRID Workshop

Ing. René Dvořák, MBA

Prestižní ocenění Buehler Best Paper Award

Lecture: Utilising Biology, Chemistry and Physics to study Dementia

Přednáška: Utilising Biology, Chemistry and Physics to study Dementia

Levitující nanočástice: brněnští fyzici se přibližují kvantovým technologiím

Multioborová konference Laser 63

Dny otevřených dveří na ÚPT – exkurze laboratořemi pro veřejnost

Dny otevřených dveří na ÚPT – exkurze laboratořemi pro veřejnost

Konference LASER 63

Konference LASER 63

Konference LASER 63

Workshop Deep Layers

Workshop Deep Layers

Přednáška Utilising Biology, Chemistry and Physics to study Dementia

Cooling the optical-spin driven limit cycle oscillations of a levitated gyroscope

Synchronization of spin-driven limit cycle oscillators optically levitated in vacuum

Cold damping of levitated optically coupled nanoparticles

Výstava „Z říše zvířat“, spolupráce se ZOO Brno, srpen 2023

Ing. Jan Čermák

Patrik Jozefovič

Jan Materna

Dny otevřených dveří 2023

Spolupráce se ZOO Brno - mikroskopické obrázky

Preparation and characterization of advanced nanomaterials applied in green technologies

Preparation and characterization of advanced nanomaterials applied in green technologies

ÚPT na Festivalu vědy v Brně!

Festival vědy 8. – 10.9.2023

Festival vědy 8. – 10.9.2023

Festival vědy 8. – 10.9.2023

Workshop v MŠ na téma: „Jeden den vědcem“ 22.6.2023

Microscopy Today Micrograph Awards 2023, ocenění za 3. místo převzal Ondřej Ambrož,

Letní škola AI (22. - 24.6.2023)

Aspergillus niger as a cell factory for the production of pyomelanin, a molecule with UV-C radiation shielding activity

MOZEK jako nejvýkonnější superpočítač na světě!

Dr. Šárka Mikmeková je zařazena mezi TOP České vědkyně 2023.

ČRo Plus – Věda Plus

Prémii Otto Wichterleho pro rok 2023 získala Kamila Hrubanová

Unraveling underlying order from its noisy fingerprints

Nová metoda určení parametrů stochastických systémů

Roadmap for optical tweezers

Rapid Identification of Pathogens Causing Bloodstream Infections by Raman Spectroscopy and Raman Tweezers

SERS-Tags: Selective Immobilization and Detection of Bacteria by Strain-Specific Antibodies and Surface-Enhanced Raman Scattering

110 mu m thin endo-microscope for deep-brain in vivo observations of neuronal connectivity, activity and blood flow dynamics

Bayesian Estimation of Experimental Parameters in Stochastic Inertial Systems: Theory, Simulations, and Experiments with Objects Levitated in Vacuum

A-Fest

Srdeční činnost pohledem umělé inteligence

Veletrh vědy, Praha, Malá scéna, přednáška dr. F. Plešingera, 10.6.2023

Letní škola AI

Workshop on Levitating Multi Atoms, Ions & Particles

METAL konference 2023

Zuzana Košelová a Mohammad Allaham a Denisa Hývlová obdrželi cenu Student EEICT 2023

Letní stáže ve špičkových laboratořích ÚPT

Ing. Jakub Sadílek

Development of analytical platform for monitoring microplastics circulation in agricultural production

Vývoj analytické platformy pro monitoring cirkulace mikroplastů v zemědělské produkci

Czech National Quantum Communication Infrastructure

Czech National Quantum Communication Infrastructure

Development of innovative diffractive devices for advanced security of products, valuables and documents

Vývoj inovativních difraktivních prvků pro pokročilé zabezpečení výrobků, cenin a dokumentů

Quantum encrypted communication with increased physical layer security

Kvantově šifrovaná komunikace se zvýšeným zabezpečením fyzické vrstvy

Národní ústav pro neurologický výzkum

Centre of Advanced Electron and Photonic Optics

Centrum pokročilé elektronové a fotonové optiky

Představení kvantové fyziky v rámci WQD, rozhovor O. Čípa pro ČRo Plus

Rozhovor ČRo Radiožurnál, ČRo Brno

Rozhovor Události v regionech (12.4.2023), ČT24, Studio 6 (13.4.2023)

Mezinárodní den kvantové fyziky - přednášky 13. 4. 2023

Mezinárodní den kvantové fyziky - experimentální odpoledne 13. 4. 2023

Jeden den vědcem, aneb vidím, co oko nevidí

Popularizační kryo-představení pro studenty 8. tř. ZŠ, 31.3.2023

DEM2023-workshopy v ÚPT, 23.3.2023

DEM2023-panelová diskusev UMMPRUM, 22.3.2023

DEM2023-slavnostní zahájení 21.3.2023

Slavnostní ukončení projektu Centra elektronové a fotonové optiky

Optomechanics with Levitated Nanoparticles: Cooling, Lasing and Sensing

Optomechanics with Levitated Nanoparticles: Cooling, Lasing and Sensing

Přednáška: Optomechanics with Levitated Nanoparticles: Cooling, Lasing and Sensing

Unikátní holografický endoskop poskytuje nepřerušovaný pohled do zvířecího mozku

Ocenění Ph.D. Talent 2022 převzal i vědec z ÚPT

Investigation of electron scattering on two-dimensional crystalline materials at very low energies

Zkoumání rozptylu elektronů na dvourozměrných krystalických materiálech při velmi nízkých energiích

Semiclassical Nonlinear Electro-Optical Levitation

Semiklasická nelineární elektro-optická levitace

Self-entrapment of Plant Growth Promoting Rhizobacteria by gelation of their exopolysaccharides – towards the next-generation bioinoculants

Enkapsulace bakterií podporujících růst rostlin prostřednictvím gelace jimi produkovaných polysacharidů jako cesta k nové generaci bioinokulantů

Faraday’s Scalpel: electrochemical oxygen reduction for precise neural tissue ablation

Faradayův Skalpel: precizní ablace mozkové tkáně pomocí elektrochemické redukce kyslíku

Advanced cryo-optofluidic platform for correlative light and electron microscopy (CLEM)

Pokročilá kryo-optofluidní platforma pro korelativní světelnou a elektronovou mikroskopii (CLEM)

Innovative projector development for Safety and Industry 4.0

Vývoj inovativně řízeného projektoru pro Safety a Průmysl 4.0

Remote Therapy in Heart Failure Patients Using Artificial Intelligence and Fusion of Multimodal Inputs

Distanční terapie u pacientů se srdečním selháním pomocí metod umělé inteligence s fúzí multimodálních vstupů

National Infrastructure for Biological and Medical Imaging

Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování

Neviditelný svět kolem nás

Taiwanská delegace navštívila Ústav přístrojové techniky AV ČR

WQD - přednáška Optické kvantové hodiny

WQD - přednáška Kvantové technologie

WQD – VĚDA HROU, program pro děti, experimentální odpoledne pro dětské návštěvníky

Seminář Trapping particles using near-field optics

DEM23, Výstava záběrů z elektronových mikroskopů

DEM23, ČSMS, Neviditelný svět kolem nás, panelová diskuse

DEM23, Workshop, staň se na 60 min ve vědcem! V laboratořích Elektronové mikroskopie!“

Přednáška M. Voldán (ČMI), 15.3.2023

Taiwanská delegace navštívila ÚPT, 14.3.2023

Mezinárodní den kvantové fyziky

Setkání k projektu NU-CRYPT, 15.2.2023

Bc. Ondřej Doskočil

Bc. Enikö Vargová

Bc. Zuzana Koščová

Ing. Ján Pavlus

Workshop – Staň se na 60 min vědcem!

ČT1, Události v regionech plus – Brno (15.2.2023)

ČRo Plus – Mezinárodní den epilepsie

ČRo – unikátnost elektronového mikroskopu

Zajímá Vás, kdo všechno se může ucházet o grant GA ČR?

Czech high-frequency ECG celebrates another success

České vysokofrekvenční EKG slaví další úspěch

Spolupráce na projektu CRYSA

The Oldřich Vinař Prize in the category New Research

Cena Oldřicha Vinaře v kategorii Nový výzkum

Přednáška prof. Anjama Khursheeda (Politecnico di Milano)

How to Build the ``Optical Inverse'' of a Multimode Fibre

Mikulášská besídka 2022

21.10. 2022 – ICRI 2022, side event

Věda fotogenická – prvenství získal obrázek „Démon“  ÚPT

Věda fotogenická - úspěšné snímky z ÚPT

Fyzikálně-chemická studie mechanismu radiolytických procesů, jejich produktů a účinků na vlhké vzorky pozorované v pokročilém environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu.

Ing. Eliška Dostálová, Ph.D.

Fázově koherentní přenos optických frekvencí po optovláknových a bezkabelových optických trasách

Single-fibre based holographic endoscope for observations of stroke in deep brain structure

Single-fibre based holographic endoscope for observations of stroke in deep brain structure

Enhanced pre-surgical evaluation in drug-resistant epilepsy using machine/deep learning models

Modely strojového a hlubokého učení pro zlepšení pre-operativní evaluace farmakorezistentní epilepsie

Laser-based techniques: Novel tools for the identification and characterization of aged microplastics with developed biofilm

Absolute frequencies of H13C14N hydrogen cyanide transitions in the 1.5-µm region with the saturated spectroscopy and a sub-kHz scanning laser

Surface topography affects the nanoindentation data

Production of precision slots in copper foil using micro EDM

Experimental analysis of microhardness changes of subsurface areas affected by WEDM

Roadmap on wavefront shaping and deep imaging in complex media

Bacteriophage application, production and purification

Workshop – staň se na 90 min ve vědcem! V laboratořích Elektronové mikroskopie

PŠEM - SeznamTV-večerní zprávy

PŠEM 2022

DOD, exkurze laboratořemi 3. a 4.11. 2022

DOD, workshopy odd. Elektronové mikroskopie 3. a 4. 11. 2022

SignalPlant 8.11.2022

Laser 62

Multioborová konference LASER62

Workshop “Advanced methods in detection of microorganisms“

Workshop pokročilé mikrofluidní techniky

Additive Manufacturing Forum Conference - MSV2022

Konference Fórum aditivní výroby - MSV2022

Mikroskopická galerie – to nejlepší z 16MCM v Brně

Workshop SignalPlant

Workshop SignalPlant

Setkání Mezinárodního poradního sboru ředitele ÚPT

Setkání Mezinárodního poradního sboru ředitele ÚPT 5. - 7. 10. 2022

Návštěva členů Akademické rady AV ČR v ÚPT

Návštěva členů Akademické rady AV ČR v ÚPT 4. 10. 2022

All-optical sub-Kelvin sympathetic cooling of a levitated microsphere in vacuum

Akademie ICRC – přednáška dr. Filipa Plešingera v ÚPT AV ČR, 5.10.2022

Akademie ICRC – přednáška dr. Filipa Plešingera

Festival vědy – sk. Biofotonika a optofluidika, Matelab, 11.9.2022

Festival vědy - sk. Kryogenika a supravodivost, 10.9.2022

Festival vědy - odd. Koherenční optiky, 9.9.2022

Hybrid multimode - multicore fibre based holographic endoscope for deep-tissue neurophotonics

A method for single particle tracking through a multimode fiber

Deep Layers 2022

Complex Media NeuroPhotonics workshop 2022

Workshop na téma Komplexní média v neuro-fotonice, 2022

Hospodářské noviny - rozhovor s Šárkou Mikmekovou z ÚPT AV ČR

ČRo Plus – Mezinárodní mikroskopický kongres v Brně

Dny otevřených dveří v ÚPT AV ČR 2022

Brno přivítá držitele Nobelovy ceny Richarda Hendersona

In Vivo Contrast Imaging of Rat Heart with Carbon Dioxide Foam

OPTICA 08/2022 – publication of the article

OPTICA 08/2022 – uveřejnění článku

Deep Layers 2022

Deep Layers 2022

ÚPT na Festivalu vědy v Brně!

Průmysloví partneři ocenili nejlepší bakaláře a inženýry

Výzkum epilepsie i ochrana před problémy se srdcem

Jak proniknout do útrob mozku

Czech French collaboration on the cover of Physical Review Letters

Česko-francouzská spolupráce na titulní straně Physical Review Letters

Zpravodajský portál Hospodářské komory ČR

ČT Týden v regionech (9. 7. 2022, Brno)

Nová technologie VDI monitor

The role of polyhydroxyalkanoates in adaptation of Cupriavidus necator to osmotic pressure and high concentration of copper ions

The potential of combining laser-induced breakdown spectroscopy and Raman spectroscopy data for the analysis of wood samples

Raman Spectroscopy-A Novel Method for Identification and Characterization of Microbes on a Single-Cell Level in Clinical Settings

Glycogen, poly(3-hydroxybutyrate) and pigment accumulation in three Synechocystis strains when exposed to a stepwise increasing salt stress

Ocenění vědců z Elektronové litografie, ÚPT AV ČR

Výstava unikátních mikroskopických snímků

Cena ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2021

Vědecká delegace z ÚPT AV ČR byla přijata na Konzulátu ČR v Jordánsku

ÚPT AV ČR bude pořadatelem prestižní Letní školy FIB

A – FEST Akademický multižánrový hudební festival skupin

ČRo Plus – ERC PoC grand získal Tomáš Čižmár

ČRo Plus, v pořadu „Mezi námi“ vystoupil Alexandr Knápek

Neurophotonic tools for microscopic measurements and manipulation: status report

Near perfect focusing through multimode fibres

Vědec Tomáš Čižmár získal prestižní grant financovaný z ERC!

Probing electron scattering phenomena of two-dimensional crystalline materials at very low energies

Zkoumání rozptylových jevů elektronů ve dvourozměrných krystalických materiálech při velmi nízkých energiích

Macro and micro scale of high frequency epileptiform activity within human brain

Vysokofrekvenční epileptiformní aktivita v lidském mozku na makro- a mikroskopické úrovni

Přednášky v rámci Mezinárodního dne kvantové fyziky

Letní stáže na ÚPT v roce 2022

Daniel Burda and Jiří Vitouš received the Student EEICT 2022 Award

Daniel Burda a Jiří Vitouš obdrželi cenu Student EEICT 2022

ČRo Brno – představení VDI monitoru

16th Multinational Congress on Microscopy

16th Multinational Congress on Microscopy

Ocenění za unikátní technologii pro diagnostiku srdce

Mezinárodní den kvantové fyziky

Hologramy a jejich využití pro ochranu dokumentů a cenin

Výukové video na téma „SRDCE“

Výukové video na téma KUKÁTKO DO NANOSVĚTA!

Workshop – „Zobrazovací techniky pro použití v archeologii“

Tajemství genů a elektronový mikroskop

Gender Equality Plan

Challenges on optical printing of colloidal nanoparticles

Rozhovor Šárky Mikmekové v časopisu Ekonom 12/2022

ČT24 – 15.3.2022 - rozhovor doc. Libora Mrni

DeepPlayer

DeepPlayer

Mezinárodní den kvantové fyziky

Workshop - Budoucí spolupráce v oblasti numerických výpočtů proudění plynů

MM Průmyslové spektrum 03/2022

Hospodářská komora ČR - Zpravodajský portál plus

Hospodářská komora ČR – Zpravodajský portál plus

Autumn School of Electron Microscopy 2022

Věda stojí za Ukrajinou

SOČ 2022 – téma skupiny Magnetická rezonance pro studenty SŠ

Podzimní škola elektronové mikroskopie 2022

Compact frequency reference based on a micrometric cell

Kompaktní optická reference na bázi mikrometrické kyvety

Biodistribution and real-time monitoring of free or apoferritin-encapsulated charged cholinesterase reactivators

Biodistribuce a real-time monitoring volných nebo apoferitinem enkapsulovaných kvarterních reaktivátorů cholinesteras

Advanced algorithms for identification of electrophysiological features underlying encoding and recall of human memory in intracranial EEG

Pokročilé algoritmy pro identifikaci elektrofyziologických příznaků kódování a vybavování lidské paměti v intrakraniálním EEG

Cutting-edge electron microscopy: A novel insight into advanced lightweight structural materials

Cutting-edge electron microscopy: A novel insight into advanced lightweight structural materials

Single particle tracking through a multimode fiber endoscope for exploring the extracellular space in mouse brain

Sledování jednotlivých částic, pomocí multimódového vláknového endoskopu pro zkoumání extracelulárního prostoru v mozku myši

Correlative Fluorescence Microscopy and Advanced Low-energy ESEM for Imaging of Immuno- Labelled Wet Biological Samples

Korelativní fluorescenční mikroskopie a pokročilá nízko-energiová EREM pro zobrazování imunologicky značených vlhkých biologických vzorků

Multi-Contrast Quantification of Perfusion Using Joint Magnetic Resonance Contrast-Enhanced and Arterial-Spin-Labeling Approaches

Multikontrastová kvantifikace perfuze společně užívající magnetickorezonanční obrazy získané s kontrastními látkami i značením arteriálních spinů

Laboratory of advanced steels microstructural classification by artificial intelligence meth

Laboratoř klasifikace mikrostruktury pokročilých ocelí s pomocí umělé inteligence

Brno.AI Meetup #4

Průlomové technologie budoucnosti

Diagnostické metody a techniky

VDI startup

Suppression of the Non-Linear Background in a Multimode Fibre CARS Endoscope

RESPEKT 4/2022 - Zůstane tu navždy

České know-how pomáhá agentuře ESA

Raman spectroscopy—a tool for rapid differentiation among microbes causing urinary tract infections

Endoscopic Imaging Using a Multimode Optical Fibre Calibrated with Multiple Internal References

ČRo Plus - 3D zobrazení prostřednictvím vlákna tenkého jako vlas

Workshop GATES2 2021

ČRo Plus - představení nové zobrazovací metody

3D zobrazení prostřednictvím vlákna tenkého jako vlas

Time-of-flight 3D imaging through multimode optical fibers

Thermal stability of wavefront shaping using a DMD as a spatial light modulator

Start of a new collaboration with the European Space Agency

České centru v New Yorku

Vítězné snímky v soutěži Věda fotogenická získaly vědkyně z ÚPT

České know-how pomáhá Evropské kosmické agentuře

Výstava „mikrosvět obrazEM“

České know-how pomáhá agentuře ESA

Vítězné snímky v soutěži Věda fotogenická získaly vědkyně z ÚPT

Cena Josefa Hlávky byla udělena vědci z ÚPT

Exkurze studentů MUNI v laboratořích ÚPT

Fulbrightovy stipendijní programy využije vědkyně z ÚPT

Návštěva prof. M. Mousy v ÚPT AV ČR

Exkurze studentů z VUT Brno v laboratořích ÚPT

The Adhesion of Plasma Nanocoatings Controls the Shear Properties of GF/Polyester Composite

Workshop na téma 3D tisk kovů metodou WAAM a SLM

Prémie Lumina quaeruntur míří do ÚPT AV ČR

Workshop na téma Pokročilé zobrazovací metody pro mezioborový výzkum

Use of Waste Substrates for the Lipid Production by Yeasts of the Genus Metschnikowia—Screening Study

Optically transportable optofluidic microlasers with liquid crystal cavities tuned by the electric field

An aerogel-based photocatalytic microreactor driven by light guiding for degradation of toxic pollutants

Computational image enhancement of multimode fibre-based holographic endo-microscopy: harnessing the muddy modes

Stochastic Hopf bifurcations in vacuum optical tweezers

Classical and quantum optomechanics with levitated nanoobjects

Applied and Integrated Photonics

Ing. Tomáš Plichta, Ph.D.

Ing. Lukáš Šilhan

Aplikovaná a integrovaná fotonika

Bilateral workshop on Bacteriophages

Cryo-SEM a analýza obrazu pomocí programu Amira pro FIB-SEM a SB EM

Side-view holographic endomicroscopy via a custom-terminated multimode fibre

Memory effect assisted imaging through multimode optical fibres

Time-averaged image projection through a multimode fiber

Brněnská kavárna – diskuse na téma Česká věda

International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials

Mezinárodní konference o fyzikálních vlastnostech a aplikacích pokročilých materiálů (ICPMAT)

Český optický klastr

Návštěva členů Technologické agentury ČR v ÚPT

Educational video on the topic CUCKOO INTO THE NANOWWORLD!

Multioborová konference LASER61

Trojnásobné prvenství v soutěži PhysioNet/CinC Challenge 2021

The Use of Raman Spectroscopy to Monitor Metabolic Changes in Stressed Metschnikowia sp. Yeasts

The potential of SERS as an AST methodology in clinical settings

Workshop Deep Layers

ÚPT na Festivalu vědy

Dny otevřených dveří 2021

ČT1 - Toulky Českem budoucností

New publication in Optica

Optica 8/2021 - uveřejnění článku

Mezinárodní workshop skupiny EREM, ÚPT AV ČR

Polarization-resolved second-harmonic generation imaging through a multimode fiber

Memorandum o spolupráci ÚPT s OTH Regensburg v Řezně

Komiks k úspěšnému výsledku VDI monitor

Exkurze pro účastníky EMAG Brno 2021

Výzkum miniaturních děl pomocí pokročilé environmentální rastrovací elektronové mikroskopie

Podnikatelské projekty roku 2020 vyhlášeny!

Vedení ÚPT AV ČR se ujímá Josef Lazar

Vědci z AV ČR s firmou NenoVision vylepšují zařízení pro mikroskopii

Velvyslanectví ČR v Tokiu uveřejnilo rozhovor s Šárkou Mikmekovou

Návštěva primátorky města Brna v Ústavu přístrojové techniky AV ČR

T-matrix calculations of spin-dependent optical forces in optically trapped nanowires

Pokročilá environmentální rastrovací elektronová mikroskopie nové generace

ÚPT nabízí studentům letní stáže ve špičkových laboratořích!

Observing distant objects with a multimode fiber-based holographic endoscope

Compressively sampling the optical transmission matrix of a multimode fibre

All-optical manipulation of photonic membranes

STN-DBS outcomes in Parkinson´s disease: the influence of vascular, cardiovascular, metabolic, and inflammatory co-morbidities

Klinická odpovídavost na STN-DBS u Parkinsonovy nemoci: vliv vaskulárních, kardiovaskulárních, metabolických a zánětlivých komorbidit

Ultra-high-frequency ECG for prediction of adverse left ventricular remodeling in permanent right ventricular pacing

Využití vysokofrekvenčního EKG k predikci negativní remodelace levé komory srdeční při chronické kardiostimulaci

Cavity mediated interactions between levitated particles

Studium interakce levitujících částic v optické kavitě

Development of in-situ techniques for characterization of materials and nanostructures

Vývoj in-situ technik pro charakterizaci materiálů a nanostruktur

Advanced methods in detection of pathogenic microorganisms and analysis the antimicrobials’ effect using Raman spectroscopy and other methods at the molecular level in optofluidic systems

Pokročilé metody detekce patogenních mikroorganizmů a hodnocení účinku antimikrobiálních látek Ramanovou spektroskopií a dalšími metodami na úrovni molekul v optofluidních systémech

Development of “3D print-thermal spray” systems for applications with dynamic and impact loading

Vývoj systémů „3D tisk-žárový nástřik“ pro dynamicky a cyklicky namáhané aplikace

Robotic system for the detection of metabolic substances and pathogens in plants in order to increase the production of medicinal substances

Robotický systém pro detekci metabolických látek a patogenů v rostlinách za účelem zvýšení produkce léčivých látek

Návštěva člena Akademické rady AV ČR v ÚPT

Nový pulsní laser dokáže obrábět součástky s přesností na mikrometry

Nový stroj umí obrábět laserem zastudena s mikrometrovou přesností

Raman Microspectroscopic Analysis of Selenium Bioaccumulation by Green Alga Chlorella vulgaris

Stochastic dynamics of optically bound matter levitated in vacuum

Elektronová mikroskopie (v Brně) od historie po současnost

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie

Dny elektronové mikroskopie 2021

Zvolení ředitelky ÚPT AV ČR do Akademické rady AV ČR

Ocenění od Japan Institute of Metals and Materials

Rapid detection of antibiotic sensitivity of Staphylococcus aureus by Raman tweezers

Témata v rámci programu „Diagnostické metody a techniky“ pro rok 2021

Mezinárodní project DEEPER

Workshop "Analýza originálů uměleckých děl v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu"

Development of novel tools to investigate deep brain structures at ISI CAS

Vývoj nových nástrojů pro výzkum hlubokých struktur v mozku na UPT AV ČR

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě

TSCAC Two-species composite atomic clocks

TSCAC Two-species composite atomic clocks

Subcortical nuclei and cortical functions – insight from the deep brain stimulation perspective

Subkortikální jádra a kortikální funkce z perspektivy hluboké mozkové stimulace

Advanced building elements for automated quality control at Factory 4.0

Pokročilé konstrukční uzly pro automatizaci kontroly ve výrobě 4.0

Technologie výroby a snímání strojově čitelného prvku nejvyššího stupně zabezpečení

Pokročilé metody zpracování elektrofyziologických signálů v neurologii

Optical forces acting on plasmonic nanoparticles as a tool for SERS bioassays fabrication

Optical forces acting on plasmonic nanoparticles as a tool for SERS bioassays fabrication

Non-invasive ventricular electrical activation mapping – 3D VDI mapping

Neinvazivní mapování elektrické aktivity srdce - 3D VDI mapping

Methodological research on advanced electron microscopy in microbiology and ecology

Methodological research on advanced electron microscopy in microbiology and ecology

Non-Oberbeck-Boussinesq effects in turbulent convection in cryogenic helium at high Rayleigh numbers

Efekty narušení Oberbeck-Boussinesquovy aproximace v turbulentní konvekci za vysokých Rayleighových čísel v kryogenním héliu

DEEP BRAIN PHOTONIC TOOLS FOR CELL-TYPE SPECIFIC TARGETING OF NEURAL DISEASES

DEEP BRAIN PHOTONIC TOOLS FOR CELL-TYPE SPECIFIC TARGETING OF NEURAL DISEASES

Clock Network Services - Design Study

Clock Network Services - Design Study

Laserové zdroje záření a metrologie optických soustav v DUV spektrální oblasti

Laserové zdroje záření a metrologie optických soustav v DUV spektrální oblasti

Quantitative low energy 4D-STEM imaging of beam sensitive samples

Kvantitativní nízkoenergiové 4D-STEM zobrazování radiačně citlivých vzorků

Security risks of photonic communication networks

Bezpečnostní rizika fotonických komunikačních sítí

Klasická a kvantová optomechanika s levitujícími nanoobjekty

Amirmohammad Shamaei

Helena Daňková, DiS.

Mgr. Hana Bušová

Ocenění "Best Paper of 2019 Award"

Témata VP06 Strategie AV21 v roce 2020

V oddělení Medicinských signálů ÚPT AV ČR vznikly dvě nové vědecké skupiny

VIRTUAL BOOK TALK

Entropy Production in an Elementary, Light Driven Micro-Machine

Coherent oscillations of a levitated birefringent microsphere in vacuum driven by nonconservative rotation-translation coupling

Ministr předal ceny MŠMT špičkovým vědcům a vědkyni Dr. Iloně Müllerové, ředitelce ÚPT AV ČR

Výstava "mikrosvět obrazEM"

Size-based sorting of emulsion droplets in microfluidic channels patterned with laser-ablated guiding tracks

Complex colloidal structures with non-linear optical properties formed in an optical trap

Mgr. Jana Uchočová

Rozhovor s E. Tihlaříkovou v pořadu Sama doma

Tereza Zemánková

Mgr. Ondřej Vaculík

Bc. Vendula Šremrová

Jakub Opršal

Mgr. Martin Duchaň

Ing. Jan Kaňka

Klára Mlčůchová

Ing. Ľubomír Škvarenina

On-line Workshop "Advanced Cryo-SEM techniques in life science"

Hostování dr. A. Knápka na OTH Regensburg

Publications – Computational neuroscience

Publikace – Výpočetní neurovědy

Bc. Adam Ivora

Computational Neuroscience

Výpočetní neurovědy

Raindrop

PRAEMIUM ACADEMIAE 2020

Workshop na téma "Pokročilé diagnostické metody pro studium stavebních materiálů"

Absorpční jodová kyveta na výstavě Cosmos Discovery

Úspěchy studentů skupiny Elektronové litografie a Magnetické rezonance, ÚPT AV ČR

ČRo Radiožurnál – rozhovor Elišky Materna Mikmekové a Teddyho Asefy s redaktorem Vojtěchem Kovalem

Když antibiotika nestačí: objev českých vědců zrychlí fágovou terapii

Článek Analysis of bacteriophage-host interaction by Raman tweezers

Analysis of bacteriophage-host interaction by Raman tweezers

Nanomateriály čistí ovzduší

Using the transient trajectories of an optically levitated nanoparticle to characterize a stochastic Duffing oscillator

Festival vědy

Dny otevřených dveří 2020

Blikající nanokrystaly mohou přeměnit oxid uhličitý na palivo.

Blikající nanokrystaly mohou přeměnit oxid uhličitý na palivo

Časopis Jordan Journal of Physics /srpen 2020/ vydává Univerzita v Yarmouku

ČRo Plus - 29.7.2020, 8:25

Mezinárodní workshop "Metody přípravy ledů pro mikrostrukturní analýzu pomocí ESEM"

Cellular locomotion using environmental topography

Nanovortex-driven all-dielectric optical diffusion boosting and sorting concept for lab-on-a-chip platforms

Konference LASER 60

Double-clad multicore fibre for high-resolution micro-endoscopy and spatially selective in-vivo optogenetics

Double-clad multicore fibre for high-resolution micro-endoscopy and spatially selective in-vivo optogenetics

Brněnští vědci představili unikátní elektronový mikroskop, který umí zobrazit kapsule s živými buňkami

Technology for advanced optics and its industrial application

Technologie pro pokročilou optiku a její průmyslová aplikace

Workshop "Metody elektronové mikroskopie pro analýzu uměleckých děl"

Unikátní elektronový mikroskop z Brna umí zobrazit kapsule s živými buňkami pro výzkum nových antivirotik!

Unikátní elektronový mikroskop z Brna umí zobrazit kapsule s živými buňkami pro výzkum nových antivirotik!

Návštěva vedení Akademie věd ČR v Ústavu přístrojové techniky AV ČR

Imobilizácia živých buniek pre biokatalytickú produkciu chemických špecialít

Mezinárodní workshop "Studium polyelektrolytových kapsul pomocí environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu"

Letní stáž na ÚPT 2020

Levitated timepiece sets new benchmark

Levitující hodinky udržují přesné tempo

Quantum optomechanics

Kvantová optomechanika

Nonlinear stochastic systems

Nelineární stochastické systémy

Optical binding

Optická vazba

Laser cooling of nanoparticles

Laserové chlazení nanočástic

Advanced cells and microorganisms sorting

Pokročilé třídení buněk a mikroorganismů

Optical characterization of microogranisms

Optická charakterizace mikroogranismů

Lab-on-a-chip systems

Laboratoř na čipu

Raman microspectroscopy

Ramanova mikrospektroskopie

Fiber optical microendoscopy

Fiber CARS

Advanced microscopy

Neuron imaging in brain

Zobrazování neuronů v mozku

Pokročilá mikroskopie

Vláknová CARS

Vláknová optická mikroendoskopie

Workshop "Studium buněčných membrán rostlin ve vysokém rozlišení"

Kavliho cena v oboru elektronová optika v roce 2020

Workshop "Termodynamika - pokročilé simulace v environmentální rastrovací elektronové mikroskopii"

Workshop "Pokročilá environmentální rastrovací elektronová mikroskopie pro studium amorfního uhličitanu vápenatého"

Workshop "Inovativní diagnostické metody časově závislých změn v technických materiálech výzkumného programu Město jako laboratoř změny – bezpečné stavby“

Ústav přístrojové techniky AV ČR v boji s nákazou COVID-19 „Tiskne celé Česko“

Pohled do laboratoře Elektronové mikroskopie ÚPT AV ČR při zpracování analýz kvality ochranných pomůcek

ÚPT AV ČR nabízí možnost bezplatné analýzy nanomateriálů, které se jeví perspektivní pro zmírnění šíření nákazy – COVID-19

Nabídka bezplatné analýzy nanomateriálů

"ČESKÉ VĚDKYNĚ A BOJ PROTI PŘEDSUDKŮM"

Workshop "Ekologické epoxidové zalévací systémy pro elektrotechniku"

Přednáška "LiteScope: Výhody in-situ 3D korelativní mikroskopie spojením AFM a SEM technik"

Standardy optické frekvence a distribuce jejich signálů po optických vláknových sítích

National Infrastructure for Biological and Medical Imaging

Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování

Modernization of the National Infrastructure for Biological

Modernizace národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging

Interplay of convective heat transfer and turbulent flows with rotation in classical and quantum phases of cryogenic helium

Souhra konvektivního přenosu tepla a turbulentních proudění s rotací v klasických a kvantových fázích kryogenního helia

Integrated telemedical system for early detection of peripheral perfusion disorders, monitoring and personalized application of non-invasive therapies with a specific focus on patients with chronic diseases

Integrovaný telemedicínský systém pro včasnou detekci poruch perireferní perfuze, monitoring a personalizovanou aplikaci neinvazivních terapii se specifickým zaměřením na pacienty s chronickými onemocněními

Artificial Intelligence for Autonomous ECG Classification in Online Telemedicine Platform

Umělá inteligence pro autonomní klasifikaci EKG v rámci online telemedicínské platformy

Use of laser and hybrid technologies in energy plants

Využití laserových a hybridních technologií v energetických zařízeních

Nonlinear diffraction fiber elements for sensor systems

Nelineární difrakční vláknové prvky pro senzorické systémy

DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE V BRNĚ 2020

EDSpot - electron spot simulations

EDSpot - simulace elektronové stopy

Electron Optics - Research

Elektronová optika - Výzkum

Sekání NCK CEPO

Ing. Pavlína Vaculíková

Workshop "Quantum optics and quantum phase transitions"

Quantum optics and quantum phase transitions

Quantum optics and quantum phase transitions

Přednáška prof. Tewodrose Asefy z Rutgers Universuty v USA

Designing and Fabricating Nonprecious Nanomaterials and their Composites as Sustainable Catalysts for Fuel Cells and Water Splitting

Designing and Fabricating Nonprecious Nanomaterials and their Composites as Sustainable Catalysts for Fuel Cells and Water Splitting

Nanophysiology of central synapses

Nanophysiology of central synapses

Lecture “Nanophysiology of central synapses”

Přednáška „Nanofyziologie centrálních synapsí“

Elektronová svářečka MEBW-60/2

Kurz strojového učení Machine Learning College

Workshop "Pokročilé mapování biologických vzorků pomocí Ramanovy spektroskopie"

Workshop „Pokročilé techniky Cryo-SEM v biotechnologiích“

Podzimní školy základů elektronové mikroskopie 2019

Nanobore fiber focus trap with enhanced tuning capabilities

Testování nové elektroniky detektoru

Mechanical Contact Spectroscopy: Characterizing Nanoscale Adhesive Contacts via Thermal Forces

Passive sorting of emulsion droplets with different interfacial properties using laser-patterned surfaces

PharmDr. Martina Holická

Cenu Josefa Hlávky získal Radovan Smíšek

Workshop "Biomedical signal analysis and processing for diagnostics"

Workshop na téma „Pokročilé zobrazovací metody pro interdisciplinární výzkum v biologii a chemii“

Workshop na téma „Elektronové vortexové svazky, tvarování elektronového svazku a jejich aplikace v elektronové mikroskopii“

Lecture "Quantum Imaging"

Přednáška "Kvantové zobrazování"

Výstava „mikrosvět obrazEM“

Quantum Imaging

Kvantové zobrazování

Předání cen 6. ročníku akademické soutěže Věda fotogenická

Workshop SignalPlant 24.10. 2019

Publication: Wavelength dependent characterization of a fibre endoscope

Publication: Wavelength dependent characterization of a fibre endoscope

Publication: CARS microscopy through a multimode fiber endoscope

Publication: CARS microscopy through a multimode fiber endoscope

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2019 - den 5

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2019 - den 4

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2019 - den 3

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2019 - den 2

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2019 - den 1

Témata pro rok 2019

Lecture “Volumetric printing by tomographic back-projection”

Přednáška "3D tisk pomocí tomografické zpětné projekce"

Vítězství v soutěži LBBB Initiative of the ISCE 2018 meeting

Zahájení provozu DualBeam FIB-SEM

Volumetric printing by tomographic back-projection

Volumetric printing by tomographic back-projection

Label-free CARS microscopy through a multimode fiber endoscope

Wavelength dependent characterization of a multimode fibre endoscope

Identification of ability to form biofilm in Candida parapsilosis and Staphylococcus epidermidis by Raman spectroscopy

Co-operation with Dr. Stavros Stavrakis group at ETH Zurich

Co-operation with Dr. Stavros Stavrakis group at ETH Zurich

Zahájení provozu DualBeam FIB-SEM mikroskopu v Ústavu přístrojové techniky AV ČR

Perspective on light-induced transport of particles: from optical forces to phoretic motion

Controlled Oil/Water Partitioning of Hydrophobic Substrates Extending the Bioanalytical Applications of Droplet-Based Microfluidics

Vědci z Ústavu přístrojové techniky AV ČR na NOCI VĚDCŮ, 27. 9. 2019

Albert Vašátko

Ing. Jiří Vitouš

Lukáš Franc

Adam Filipek

Bc. Ján Rončák

Mgr. Daniel Burda

Ing. Miroslav Stibůrek

Mgr. Magdalena Sedláková

Ing. Denisa Škrabalová

Iurii Venglovskyi

Transport of heat by classical and quantum turbulent flows in cryogenic helium-4

Festival vědy

Konference LASER 59

Workshop „Pokročilé zobrazovací metody pro interdisciplinární výzkum v biologii a chemii“

Visualizing gravitational Bessel waves

Study of nano-materials by advanced electron microscopy with various kinds of beams

Study of nano-materials by advanced electron microscopy with various kinds of beams

Renishaw published news about our group and our research

Renishaw published news about our group and our research

Přednáška prof. Ruperta Schreinera

Mgr. Vojtěch Liška

Lectures

Přednášky

Workshop Institute of Physical Chemistry, University of Innsbruck, Austria.

Dny otevřených dveří 2019

Workshop na téma "ToF spektroskopie prošlých elektronů 2D krystaly“

New article in Analytical Chemistry.

New article in Analytical Chemistry.

Přednáška "Zdokonalení přeměny energie v nanokrystalech dopovaných vzácnými zeminami za využití uspořádaných struktur plasmonů"

Enhancing Energy Transfer Upconversion in Rare Earth Doped Nano-Crystals using Plasmonic Nano-Arrays

Zdokonalení přeměny energie v nanokrystalech dopovaných vzácnými zeminami za využití uspořádaných struktur plasmonů

Lecture “Multimodal non-linear imaging for biomedical applications”

Přednáška “Multimodální nelineární zobrazování pro biomedicínské aplikace”

MVDr. Petra Ondráčková, Ph.D.

High-tech cooling sample holder with integrated detection of electrons and control software for optimization of the thermodynamic conditions in the ESEM specimen chambre

High-tech chlazený držák vzorků s integrovanou detekcí elektronů a řídícím softwarem pro optimalizaci termodynamických podmínek v komoře vzorku EREM

Přednáška "Tomografická atomová sonda a iontová autoemisní mikroskopie na Technologickém Institutu v Karlsruhe (KIT)"

Optofyziologie posouvá hranice epileptologie (záchvat v přímém přenosu)

Tomografická atomová sonda a iontová autoemisní mikroskopie na Technologickém Institutu v Karlsruhe (KIT)

Multimodal non-linear imaging for biomedical applications

Multimodal non-linear imaging for biomedical applications

AV21 VP17- Světlo ve službách společnosti

Sympozium „Volume Microscopy of Sensitive Samples: Advantages and Drawbacks“

Lecture “Adaptive microscopy:Combining wavefront shaping and data processing for better images”

Přednáška “Adaptivní mikroskopie:Kombinace tvarování vln a zpracování dat pro lepší snímky”

Ing. arch. Helena Flodrová

Ing. Kateřina Mrázová

Ocenění Akademie věd ČR převzala autorka nového typu mikroskopů Ilona Müllerová, ředitelka ÚPT AV ČR

Ocenění za spolupráci s Přírodovědeckou fakultou Masarykovy univerzity

Lecture “Wavefront control in linear and nonlinear complex media”

Přednáška “Šíření světla v lineárních a nelineárních komplexních médiích”

Wavefront control in linear and nonlinear complex media

Wavefront control in linear and nonlinear complex media

Setkání RNDr. Zdeňka Havlase, DrSc. a předsedkyně AV ČR prof. RNDr. Evy Zažímalové, CSc. s vědci ÚPT AV ČR, v.v.i.

Design and manufacturing of advanced diffractive optical elements and their application to the industry

Návrh a výroba pokročilých difraktivních optických elementů a jejich aplikace do průmyslu

HyPerSpec - Development of Hyperspectral Camera for Biotechnology Applications and Element Analysis

HyPerSpec - vývoj hyperspektrálních kamer pro biotechnologické aplikace a analýzu prvku

Prediction of Stimulation Efficacy in Epilepsy (PRESEnCE)

Predikce Efektu Stimulace u pacientů s Epilepsií (PRESEnCE)

18SIB06 TiFOON - Advanced time/frequency comparison and dissemination through optical telecommunication networks

18SIB06 TiFOON - Advanced time/frequency comparison and dissemination through optical telecommunication networks

Methods of the scintillation radiation measurement and transfer based on opt fibers with respect to energy of ionizing radiation

Metody přenosu a detekce scintilačního záření s optickými vlákny a energetickým rozlišením zdrojů ionizujícího záření

Diffractive and refractive optics for advanced document security

Difraktivní a refraktivní optika pro pokročilé zabezpečení dokumentů a cenin

Lecture “Principles of cellular locomotion and navigation”

Přednáška “Principy buněčné lokomoce a navigace”

Svedu vědu

Adaptive microscopy: Combining wavefront shaping and data processing for better images

Adaptive microscopy: Combining wavefront shaping and data processing for better images

Principles of cellular locomotion and navigation

Principles of cellular locomotion and navigation

Tereza Klementová received dean's awards for her diploma thesis.

Tereza Klementová received dean's awards for her diploma thesis.

Ing. Alžběta Gjevik

Linda Zittová

Lecture “Develop multi-modality high field fMRI with concurrent fiber optic calcium and glutamate recording”

Přednáška “Develop multi-modality high field fMRI with concurrent fiber optic calcium and glutamate recording”

Ing. Tomáš Věžník

Ministryně financí navštívila Ústav přístrojové techniky.

AV21 SignalPlant

AV21 SignalPlant

Návštěva z konference na téma nanotechnologie a pokročilé materiály

The effects of the treatment conditions on the dissolution profile of ethylcellulose coated pellets

Wavelength-Dependent Optical Force Aggregation of Gold Nanorods for SERS in a Microfluidic Chip

Návštěva zástupců tchajwanské delegace a TA ČR

Workshop na téma: Testování nových metod vysokorozlišovací EREM pro studium specificky značených rostlinných vzorků

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2019

Lenka Hiršová

Super-Pixels: Redefining the way we sense the world.

Super-Pixels: Redefining the way we sense the world.

Roman Jašek

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2019

Přednáška "Phase visualization in multiphase steel by scanning electron microscopy at near zero eV"

Two-and three-beam interferometric optical tweezers

Optical conveyor belt for delivery of submicron objects

Optical forces acting on Rayleigh particle placed into interference field

Theoretical comparison of optical traps created by standing wave and single beam

Behaviour of an optically trapped probe approaching a dielectric interface

Simplified description of optical forces acting on a nanoparticle in the Gaussian standing wave

Single beam trapping in front of reflective surfaces

Optical trapping of nanoparticles and microparticles using Gaussian standing wave.

Optical trapping of Rayleigh particles using a Gaussian standing wave

Atomic dipole trap formed by a blue detuned strong Gaussian standing wave

The holographic optical micro-manipulation system based on counter-propagating beams

Parametric study of optical forces acting upon nanoparticles in a single, or a standing, evanescent wave

Raman Microspectroscopy of Individual Algal Cells: Sensing Unsaturation of Storage Lipids in vivo

The potential of Raman spectroscopy for the identification of biofilm formation by Staphylococcus epidermidis

Gripped by light: Optical binding

Particle jumps between optical traps in a one-dimensional optical lattice

Experimental and theoretical determination of optical binding forces

Diffusive Mixing of Polymers Investigated by Raman Microspectroscopy and Microrheology

Detecting Sequential Bond Formation Using Three-Dimensional Thermal Fluctuation Analysis

Extreme axial optical force in a standing wave achieved by optimized object shape

Longitudinal optical binding of several spherical particles studied by the coupled dipole method

Direct Measurement of the Nonconservative Force Field Generated by Optical Tweezers

High quality quasi-Bessel beam generated by round-tip axicon

Light at work: The use of optical forces for particle manipulation, sorting, and analysis.

Static optical sorting in a laser interference field

Surface delivery of a single nanoparticle under moving evanescent standing-wave illumination

Long-range one-dimensional longitudinal optical binding

Cellular and colloidal separation using optical forces

Optical tracking of spherical micro-objects in spatially periodic interference fields

Axial optical trap stiffness influenced by retro-reflected beam

Transverse particle dynamics in a Bessel beam

Analytical description of longitudinal optical binding of two spherical nanoparticles

Optical forces acting on a nanoparticle placed into an interference evanescent field

Opto-fluidic micromanipulation system based on integrated polymer waveguides

Formation of long and thin polymer fiber using nondiffracting beam

An optical nanotrap array movable over a milimetre range

Optical forces generated by evanescent standing waves and their usage for sub-micron particle delivery

Analysis of optical binding in one dimension

Optical sorting and detection of sub-micron objects in a motional standing wave

Sub-micron particle organization by self-imaging of non-diffracting beams

Identification of individual biofilm-forming bacterial cells using Raman tweezers

Influence of Culture Media on Microbial Fingerprints Using Raman Spectroscopy

Binding of a pair of Au nanoparticles in a wide Gaussian standing wave

Transitional behavior in hydrodynamically coupled oscillators

Aberration resistant axial localization using a self-imaging of vortices

Three-Dimensional Optical Trapping of a Plasmonic Nanoparticle using Low Numerical Aperture Optical Tweezers

Non-spherical gold nanoparticles trapped in optical tweezers: shape matters

Complex rotational dynamics of multiple spheroidal particles in a circularly polarized, dual beam trap

Optical trapping in secondary maxima of focused laser beam

Candida parapsilosis Biofilm Identification by Raman Spectroscopy

Rotation, oscillation and hydrodynamic synchronization of optically trapped oblate spheroidal microparticles

Optical sorting of nonspherical and living microobjects in moving interference structures

Algal Biomass Analysis by Laser-Based Analytical Techniques—A Review

Dynamical analysis of an optical rocking ratchet: Theory and experiment

Optical trapping of microalgae at 735–1064 nm: Photodamage assessment

Following the mechanisms of bacteriostatic versus bacericidal action using Raman spectroscopy

Spectral tuning of lasing emission from optofluidic droplet microlasers using optical stretching

Optical manipulation of aerosol droplets using a holographic dual and single beam trap

Experimental demonstration of optical transport, sorting and self-arrangement using a `tractor beam'

Metallic nanoparticles in a standing wave: optical force and heating

Optical forces in a non-diffracting vortex beam

Holographic Raman tweezers controlled by hand gestures and voice commands

Raman microspectroscopy of algal lipid bodies: beta-carotene quantification

Application of laser-induced breakdown spectroscopy to the analysis of algal biomass for industrial biotechnology

Optical alignment and confinement of an ellipsoidal nanorod in optical tweezers: a theoretical study

Speed enhancement of multi-particle chain in a traveling standing wave

Optical forces induced behavior of a particle in a non-diffracting vortex beam

Characterization of oil-producing microalgae using Raman spectroscopy

Static and dynamic behavior of two optically bound microparticles in a standing wave

Dynamic size tuning of multidimensional optically bound matter

Direct measurements of the extraordinary optical momentum and transverse spin-dependent force using a nano-cantilever

Noise-to-signal transition of a Brownian particle in the cubic potential: I. general theory

Noise-to-signal transition of a Brownian particle in the cubic potential: II. optical trapping geometry

Synchronization of colloidal rotors through angular optical binding

Precise, contactless measurement of the surface tension of picolitre aerosol droplets

Direct measurement of the temperature profile close to an optically trapped absorbing particle

Holographic Raman tweezers controlled by Multimodal Natural User Interface

SEM and Raman Spectroscopy Applied to Biomass Analysis for Application in the Field of Biofuels and Food Industry

SEM and Raman Spectroscopy Applied to Biomass Analysis for Application in the Field of Biofuels and Food Industry

Monitoring of Multilayered Bacterial Biofilm Morphology by Cryo-SEM for Raman Spectroscopy Measurements

Cryo-SEM and Raman Spectroscopy Study of the Involvement of Polyhydroxyalkanoates in Stress Response of Bacteria

Morphological and Production Changes in Planktonic and Biofilm Cells Monitored Using SEM and Raman Spectroscopy

The presence of PHB granules in cytoplasm protects non-halophilic bacterial cells against the harmful impact of hypertonic environments

Rapid identification of staphylococci by Raman spectroscopy

Differentiation between Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis strains using Raman spectroscopy

Effects of Infrared Optical Trapping on Saccharomyces cerevisiae in a Microfluidic System

Accuracy and Mechanistic Details of Optical Printing of Single Au and Ag Nanoparticles

Thermal tuning of spectral emission from optically trapped liquid-crystal droplet resonators

Optical Binding of Nanowires

Thermally induced micro-motion by inflection in optical potential

Omnidirectional Transport in Fully Reconfigurable Two Dimensional Optical Ratchets

Dynamics of an optically bound structure made of particles of unequal sizes

Quantitative Raman Spectroscopy Analysis of Polyhydroxyalkanoates Produced by Cupriavidus necator H16

Morphological and Production Changes in Stressed Red Yeasts Monitored Using SEM and Raman Spectroscopy

Accumulation of PHA granules in Cupriavidus necator as seen by confocal fluorescence microscopy

Accumulation of Poly(3-hydroxybutyrate) Helps Bacterial Cells to Survive Freezing

Evaluation of 3-hydroxybutyrate as an enzyme-protective agent against heating and oxidative damage and its potential role in stress response of poly(3-hydroxybutyrate) accumulating cells

Chiral particles in the dual-beam optical trap

Thermally-induced passage and current of particles in highly unstable optical potential

Photonic Torque Microscopy of the Nonconservative Force Field for Optically Trapped Silicon Nanowires

What keeps polyhydroxyalkanoates in bacterial cells amorphous? A derivation from stress exposure experiments

Optical Trapping, Optical Binding, and Rotational Dynamics of Silicon Nanowires in Counter-Propagating Beams

Optomechanical properties of optically self-arranged colloidal waveguides

Tunable Soft-Matter Optofluidic Waveguides Assembled by Light

Spin to orbital light momentum conversion visualized by particle trajectory

Monitoring Candida parapsilosis and Staphylococcus epidermidis Biofilms by a Combination of Scanning Electron Microscopy and Raman Spectroscopy

Microfluidic Cultivation and Laser Tweezers Raman Spectroscopy of E-coli under Antibiotic Stress

Detection of chloroalkanes by surface-enhanced raman spectroscopy in microfluidic chips

Combination of laser-induced breakdown spectroscopy and Raman spectroscopy for multivariate classification of bacteria

Three-dimensional holographic optical manipulation through a high-numerical-aperture soft-glass multimode fibre

Robustness of Light-Transport Processes to Bending Deformations in Graded-Index Multimode Waveguides

High-fidelity multimode fibre-based endoscopy for deep brain in vivo imaging

Subcellular spatial resolution achieved for deep-brain imaging in vivo using a minimally invasive multimode fiber

Enhancement of the `tractor-beam' pulling force on an optically bound structure

Optofluidic Dye Lasers Based on Holey Fibers: Modeling and Performance Analysis

A new type of microphotoreactor with integrated optofluidic waveguide based on solid-air nanoporous aerogels

Sensitivity of compositional measurement of high-pressure fluid mixtures using microcantilever frequency response

Reversible switching of wetting properties and erasable patterning of polymer surfaces using plasma oxidation and thermal treatment

Transverse spin forces and non-equilibrium particle dynamics in a circularly polarized vacuum optical trap

Diffusing up the Hill: Dynamics and Equipartition in Highly Unstable Systems

Phase visualization in multiphase steel by scanning electron microscopy at near zero eV

Phase visualization in multiphase steel by scanning electron microscopy at near zero eV

Ing. arch. Dita Brabcová, Ph.D.

Ing. Dominika Jestříbková

FÓRUM OPTONIKA 2019

Přednáška "Využití šlírové metody pro studium laserového dělení materiálu" na veletrhu Ampér / Optonika

Lecture "Controlling light in complex media for imaging and nonlinear applications"

Přednáška "Řízení světla v komplexních médiích pro zobrazovací a nelineární aplikace"

Reportáž  ČT24 o DEM 2019

Controlling light in complex media for imaging and nonlinear applications

Řízení světla v komplexních médiích pro zobrazovací a nelineární aplikace

Týden mozku - satelitní akce v Brně

New publication in ACS Photonics

Uveřejnění článku v ACS Photonics

Ing. Vojtěch Krutil

Bc. Pavla Šabacká

SERS structure manufacturing inside of microfluidic chip by optical pushing.

SERS structure manufacturing inside of microfluidic chip by optical pushing.

Publikace skupiny Medicínské signály v časopisu Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology

Conference Cryogenics 2019

Konference Cryogenics 2019

Standardy optické frekvence a distribuce jejich signálů po optických vláknových sítích

Významné setkání vládních představitelů ČR a členů Akademie věd ČR

Konference LASER58

Spektrometr a filtr SE do konvenčního REM

Nové mikroskopické metody pro analýzu výtvarných děl

Holographic Endoscopy through Optical Fiber

Holografická endoskopie optickým vláknem

Dny otevřených dveří na ÚPT - den 2

Dny otevřených dveří na ÚPT - den 1

Svedu vědu

Dny elektronové mikroskopie v Brně 2019

Lecture "Optical methods to explore neurovascular coupling in the injured brain"

Přednáška "Optické metody k prozkoumání neurovaskulární vazby v poškozeném mozku"

Workshop Kvantitativní magnetická rezonance pro biomedicínu

Seizure Onset Zone localization and advanced analysis of high-frequency intracranial EEG

Lokalizace epileptického ložiska a pokročilá analýza vysokofrekvenčního intrakraniálního EEG

Interdisciplinary Collaboration in Metrology with Cold Quantum Objects and Fibre Networks

Mezioborově orientovaná spolupráce v metrologii s chladnými kvantovými objekty a vláknovými sítěmi

Dynamic impact test as a method of analyses of mechanical properties of protective coatings used in industry

Dynamický impaktní test jako metoda studia mechanických vlastností průmyslově využívaných ochranných vrstev

Ecological role of polyhydroxyalkanoates in cyanobacteria

Ekologická role polyhydroxyalkanoátů u cyanobakterií

Multidimensional nonlinear optomechanics of levitated nanosystems

Vícedimenzionální nelineární optomechanika levitujících nanosystémů

Directed evolution of polyhydroxyalkanoates producing bacteria

Řízená evoluce bakterií produkujících polyhydroxyalkanoáty

Coherently programmable source of nonclassical light

Koherentně programovatelný zdroj neklasického světla

Advanced simulations of electron-gas interactions for high-efficiency detection of secondary electrons under dynamic in-situ experiments in ESEM.

Pokročilé simulace interakcí elektronů s plynem pro vysoce účinnou detekci sekundárních elektronů při dynamických in-situ experimentech v EREM.

The Spectroscopy and Microscopy of Chemical Compounds in Ice within the Environmental and Pharmaceutical Domains

Spektroskopie a mikroskopie chemických látek v ledu pro environmentální a farmaceutické účely

Ecological epoxy casting systems for electrical engineering applications

Ekologické epoxidové zalévací systémy pro elektrotechniku

Advanced laser welding methods for the automotive industry

Pokročilé metody laserové svařování pro automobilový průmysl

Centre of Electron and Photonic Optics

Centrum elektronové a fotonové optiky

Mgr. Martin Olbert

Marie Pražáková

Optical methods to explore neurovascular coupling in the injured brain

Optické metody k prozkoumání neurovaskulární vazby v poškozeném mozku

Develop multi-modality high field fMRI with concurrent fiber optic calcium and glutamate recording

Develop multi-modality high field fMRI with concurrent fiber optic calcium and glutamate recording

DNY ELEKTRONOVÉ MIKROSKOPIE 2019

Spolupráce ÚPT AV ČR s jordánskou univerzitou Mu'tah

Reportáž  ČT24

Optical methods to explore neurovascular coupling in the injured brain

Optical methods to explore neurovascular coupling in the injured brain

Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenosy optických kmitočtů produktovaných vláknovými referencemi

Využití fotonických služeb e-infrastruktury pro přenosy optických kmitočtů produktovaných vláknovými referencemi

Uveřejnění článku v časopise Nature Communications

Ing. Jaroslav Kopal

Ing. Vojtěch Trávníček

7. 12. 2018 Seminář AV21

Reportáž - ČRo Plus

New publication in Nano Letters

Uveřejnění článku v Nano Letters

Magazín Česká věda

Quantum-Classical Ultimate Turbulence Analogies in Heat Transfer

Kvantovo-klasické analogie v mezních režimech přenosu tepla turbulentním prouděním

Stochastic processes and thermodynamics of unstable systems

Náhodné děje a termodynamika nestabilních systémů

People - Biophotonics and Optofluidics

Lidé - Biofotonika a optofluidika

Talk on a workshop "Correlative microscopy of beam sensitive samples"

Talk on a workshop "Correlative microscopy of beam sensitive samples"

Co-operation with Leibniz Institute of Photonic Technology

Co-operation with Leibniz Institute of Photonic Technology

SUPER-PIXELS: CHANGING THE WAY WE SEE THE WORLD

SUPER-PIXELY: Měníme způsob jak vidíme svět

Ing. Denisa Bočková

Bc. Adam Janiš

Michal Drozd

doc. Ing. Mgr. Jiří Maxa, Ph.D.

Ing. Lukáš Průcha

Mgr. Martin Zouhar, Ph.D.

Technologie svařování Laser TIG, možnosti, výzvy

AV21 Lecture - SignalPlant

AV21 Přednáška - SignalPlant

AV21 Workshop - SignalPlant

AV21 Workshop - SignalPlant

Nové živočišné druhy vířníků

Workshop on Holographic Endoscopy - GATES

Workshop Holografická Endoskopie - GATES

SignalPlant

Publications - Microscopy for Material Science

Publikace - Mikroskopie pro materiálové vědy

Levitated optomechanics with rotating nanoparticles

Levitated optomechanics with rotating nanoparticles

Workshop AV21 - Correlative microscopy of beam sensitive samples

Workshop "Correlative microscopy of beam sensitive samples"

Workshop "Příprava citlivých vzorků pro pokročilé metody elektronové mikroskopie II"

Ing. Hana Štolzová

Ing. Hana Štolzová joined the complex photonics group

Ing. Hana Štolzová joined the complex photonics group

Workshop o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích

Applied Photonic Solutions based on Fiber Optic Devices

Applied Photonic Solutions based on Fiber Optic Devices

Konference LASER 58

Výstava KUK nyní ve VIDA! Science Centre Brno.

Workshop "Mapování pigmentů a polymerů v mikroorganismech"

Elektronová tryska vyrobená z běžné tuhy do mikrotužky

Workshop "Příprava citlivých vzorků pro pokročilé metody elektronové mikroskopie"

INSPiRE-MEDINSPIRE-MED INtegrating Magnetic Resonance SPectroscopy and Multimodal Imaging for Research and Education in MEDicine

INSPIRE-MED INtegrovaná magnetická rezonanční spektroskopie a multimodální zobrazování pro výzkum a vzdělávání v medicíně

Coulomb Crystals for Clocks

Coulomb Crystals for Clocks

Large Volume Metrology Applications

Large Volume Metrology Applications

Scintillation detectors for special use in SEM

Scintilační detektory pro speciální použití v SEM

Iva Rybníčková

Ing. Tereza Klementová

Návštěva ÚPT AV ČR prof. R. Asefy

Lecture “Challenges and potentials in biomedical research”

Přednáška “Výzvy a potenciál v biomedicínském výzkumu”

Lecture “Fiber based ultrashort pulse laser systems”

Přednáška "Systém vláknových laserů s ultrakrátkým pulsem"

Rational Fabrication of Multifunctional Nanomaterials for Energy and Nanomedicine Applications and Elucidation of their Structure-Activity Relationships

Příprava multifunkčních nanomateriálů pro průmyslové využití

Dny otevřených dveří 2018

Přednáška "Technologický vývoj elektronových zdrojů a elektronové mikroskopie"

Technologický vývoj elektronových zdrojů a elektronové mikroskopie

Americký patent na novou lékařskou technologii

Fiber based ultrashort pulse laser systems

Systém vláknových laserů s ultrakrátkým pulsem

Mezinárodní setkání na Universität Innsbruck

Nejdelší vzorkovaná Fermatova spirála

28. Mezinárodní letní škola "Microwaves and Lightwaves"

Tři vynikající vědci převzali 16. července 2018 v Praze prestižní medaile Akademie věd ČR.

Americký patent na novou lékařskou technologii

Česká věda - červenec 2018

28th International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves

Bc. Tomáš Báborský

Ing. Ondřej Ambrož

Microscopy for Material Science

Mikroskopie pro materiálové vědy

Dr. Angel S. Cifuentes

Jana Homolová

Ing. Tereza Raclavská

Vojtěch Krutil

Dr. Angel Cifuentes joined the complex photonics group

Dr. Angel Cifuentes joined the complex photonics group

Lecture "Of lenses and Lasers"

Přednáška "Čočky a lasery"

15th CRYOGENICS 2019

Nový typ vlákna

Lecture “The Multifaceted World of Photonic Crystal Fibres”

Přednáška “Mnohostranný svět fotonických krystalických vláken”

Dny otevřených dveří 2018 - 2. den

Dny otevřených dveří 2018 - 1. den

Laser 58 - 3. den

Laser 58 - 2. den

Laser 58 - 1. den

Předání čestné medaile De scientia et humanitate optime meritis profesoru Haraldu Rosemu

Současnost a budoucnost elektronové mikroskopie

Lecture “Optical Fibre probe structures for sensing applications”

Přednáška “Konstrukce optických vláken pro snímání aplikací”

21. ročník Česko-Polsko-Slovenské optické konference - 5. den

21. ročník Česko-Polsko-Slovenské optické konference - 4. den

21. ročník Česko-Polsko-Slovenské optické konference - 3. den

21. ročník Česko-Polsko-Slovenské optické konference - 2. den

21. ročník Česko-Polsko-Slovenské optické konference - 1. den

28. Mezinárodní letní škola "Microwaves and Lightwaves" - 7. den

28. Mezinárodní letní škola "Microwaves and Lightwaves" - 6. den

28. Mezinárodní letní škola "Microwaves and Lightwaves" - 5. den

28. Mezinárodní letní škola "Microwaves and Lightwaves" - 4. den

28. Mezinárodní letní škola "Microwaves and Lightwaves" - 3. den

28. Mezinárodní letní škola "Microwaves and Lightwaves" - 2. den

28. Mezinárodní letní škola "Microwaves and Lightwaves" - 1. den

Veletrh vědy 2018 - 3. den

Veletrh vědy 2018 - 2. den

Veletrh vědy 2018 - 1. den

Seminář "Optické zajištění dokumentů"

Optické zajištění dokumentů

Světově unikátní detektor elektronů pochází z Brna!

Veletrh vědy AV ČR

Představení ÚPT AV ČR- TV Noe, Kino Svět

Active Particlesin Complex Environments: From Fundamental Physics to Applications in Nanomedicine and Random Searches

Active Particlesin Complex Environments: From Fundamental Physics to Applications in Nanomedicine and Random Searches

Single-pin vacuum feedthrough

Jednokolíková vakuová průchodka

Jarní škola fyziky: Cesta ke kvantovým technologiím

Jarní škola fyziky: Cesta ke kvantovým technologiím

Mgr. Kamila Imrichová

Přednáška "Laser micromachining for inhomogeneous materials in adhesive joints technology"

Laser micromachining for inhomogeneous materials in adhesive joints technology

Laser micromachining for inhomogeneous materials in adhesive joints technology

Výstava Kouzelný svět optiky

Dny elektronové mikroskopie 2018

Výstava exponátů z ÚPT AV ČR ve Vlastivědném muzeu v Olomouci

The Multifaceted World of Photonic Crystal Fibres

The Multifaceted World of Photonic Crystal Fibres

Workshop "Energiová disperzní analýza v rastrovacím elektronovém mikroskopu (REM)“

Of lenses and Lasers

Of lenses and Lasers

Challenges and potentials in biomedical research

Výzvy a potenciál v biomedicínském výzkumu

Optical Fibre probe structures for sensing applications

Konstrukce optických vláken pro snímání aplikací

Návštěva předsedkyně Akademie věd prof. Evy Zažímalové

Návštěva předsedkyně Akademie věd prof. Evy Zažímalové, 8. 3. 2018

“Correlations between the transmitted and reflected speckle patterns in scattering media”

“Korelace mezi prošlými a odraženými obrazci v rozptýlených prostředích”

Lecture “Correlations between the transmitted and reflected speckle patterns in scattering media”

Přednáška “Korelace mezi prošlými a odraženými obrazci v rozptylujících prostředích”

Improvement in liver disease diagnosis using advanced quantitative methods of magnetic resonance

Zlepšení diagnostiky jaterních onemocnění pomocí speciálních kvantitativních metod magnetické resonance

Hybrid optical fiber based particle traps – A new tool for biomedical spectroscopy?

Hybrid optical fiber based particle traps – A new tool for biomedical spectroscopy?

Jobs

Volná místa

Media - Levitational photonics

Média - Levitační fotonika

Mgr. Tereza Tučková

Mgr. Miroslav Hons, Ph.D.

People - Levitational photonics

Lidé - Levitační fotonika

Dny elektronové mikroskopie v Brně 2018

Spring Highland School of Mesoscopic Physics: Towards quantum technologies

Přednáška "Standardy optické frekvence a distribuce jejich signálů po optických vláknových sítích"

New publication in Light: Science & Applications

Uveřejnění článku v Light: Science & Applications

Recent Trends 2018

The 21st Czech-Polish-Slovak optical conference

21. ročník Česko-Polsko-Slovenské optické konference

Recent Trends 2018 - Day 3

Recent Trends 2018 - Day 2

Recent Trends 2018 - Day 1

Standardy optické frekvence a distribuce jejich signálů po optických vláknových sítích

Lecture “ Multi-colour wavefront holographic shaping for advanced microscopy”

Přednáška “ Vícebarevné holografické tvarování vlnoplochy pro pokročilou mikroskopii”

Multi-colour wavefront holographic shaping for advanced microscopy

Multi-colour wavefront holographic shaping for advanced microscopy

UHV elektronový mikroskop typu SLEEM se spektrometrem TOF

Vakuová pec/CVD reaktor/TDS

UHV rastrovací elektronový mikroskop

Přenosný héliový hledač Adixen ASM 310

Přesný NMR magnetometr Metrolab PT 2025 (0,7-13,7T)

Zkapalňovač helia Linde L1410

Aparatura pro fotopolymeraci femtosekundovými laserovými pulsy

Workshop „Kvasinky z biomasy – alternativa produkce oleje z obnovitelných zdrojů“

Recent Trends 2018

Ing. Hana Uhlířová, Ph.D.

Heliový hledač netěsností HLT 270

Laboratorní vakuová pec

Vakuová pec PZ 810

Elektronová svářečka MEBW-60/2

Litograf Vistec

Naprašovačka Aurion

Optical cell sorters

Optická pinzeta doplněná o možnost Ramanovské spektroskopie

Ramanovský mikrospektrometr

QUANTA 650 FEG

PlasmaLab Cryo ICP 380 PECVD

Výkonový laser IPG YLS2000

Syntezátor optických frekvencí

Dny elektronové mikroskopie: „Nanoflights – making the Unseen Visible“

Dny elektronové mikroskopie: „Zajímavé případy z forenzní praxe s využitím moderních mikroanalytických metod“

Dny elektronové mikroskopie: “Nanoflights – making the Unseen Visible“

Vakuová napařovací aparatura SYRUSpro 710

Tescan VEGA TS 5130MM

Elektronový rastrovací mikroskop JSM-6700F

Rastrovací elektronový mikroskop MAGELLAN 400

Přístrojové vybavení

Opto-mechanics of colloidal photonic structures in under-damped regime

Optomechanika koloidních fotonických struktur v slabě tlumeném režimu

Výstava KUK, Nástroje poznání 29. 11. 2017 - 31. 1. 2018

Mikuláš na ÚPT 5. 12. 2017

Dny otevřených dveří 2. 11. - 3. 11. 2017

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 23. 10. - 27. 10. 2017

Noc vědců 6. 10. 2017

People - Complex photonics

Hybrid Quantum Optical Building Blocks

Hybrid Quantum Optical Building Blocks

Přednáška : "Elektronová mikroskopie v JFE Steel: SEM beyond the mainstream"

Watching life at the single-protein level

Watching life at the single-protein level

"Elektronová mikroskopie v JFE Steel: SEM beyond the mainstream"

"Elektronová mikroskopie v JFE Steel: SEM beyond the mainstream"

Lecture : "Solid and nanowires in fibers - a base for new nonlinear phenomena, single nanoobject detection and plasmonics"

Přednáška : "Solid and nanowires in fibers - a base for new nonlinear phenomena, single nanoobject detection and plasmonics"

Solid and nanowires in fibers - a base for new nonlinear phenomena, single nanoobject detection and plasmonics

Solid and nanowires in fibers - a base for new nonlinear phenomena, single nanoobject detection and plasmonics

Studie vlastností ledovýchz vzorků pomocí environmentální elektronové mikroskopie

Studie vlastností ledovýchz vzorků pomocí environmentální elektronové mikroskopie

Abdominal water-fat MR imaging and quantification at ultra-high fields

Abdominal water-fat MR imaging and quantification at ultra-high fields

International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves

International Travelling Summer School on Microwaves and Lightwaves

Lidé - Komplexní fotonika

Seminář “Mozek od struktury k funkci”

Uveřejnění článku v Nature photonics

Mezinárodní seminář na téma využití nestandartních mikroskopických technik pro studium 2D materiálů, materiálů budoucnosti

„Bezpečnost práce při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi.“

Lecture “ A Two-Tiered Mechanism Tunes Intranodal Migration of T Cells ”

Přednáška “A Two-Tiered Mechanism Tunes Intranodal Migration of T Cells ”

“A Two-Tiered Mechanism Tunes Intranodal Migration of T Cells”

“A Two-Tiered Mechanism Tunes Intranodal Migration of T Cells”

Workshop „Diagnostika biofilmů“

Výstava KUK, Nástroje poznání

Opening exhibitions KUK, Nástroje poznání

Zahájení výstavy KUK, Nástroje poznání

Lecture “Risk assessment based on short term ECGs”

Lecture “Role of vectorcardiography in Cardiac Resynchronization Therapy (CRT)”, ”Role of ECG imaging in CRT”

Přednáška “Role of vectorcardiography in Cardiac Resynchronization Therapy (CRT)”, ”Role of ECG imaging in CRT”

Přednáška “Risk assessment based on short term ECGs”

Workshop „Mezioborová spolupráce v oblasti mikroskopických a dalších speciálních technik“

Workshop „Mezioborová spolupráce v oblasti mikroskopických a dalších speciálních technik“

Představení hologramu ve spojení s televizí

Workshop „Mezioborová spolupráce v oblasti mikroskopických a dalších speciálních technik“

Reportáž o Týdnu vědy a techniky

Conference LASER 57

Konference LASER 57

Clinical Needs Translational Award (CTA)

Cena Clinical Needs Translational Award (CTA)

Autumn School of Foundations of Electron Microscopy 2017

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2017

Reportáž o profesorovi Arminovi Delongovi

AV21 Seminář

AV21 Seminář

AV21 Seminář

AV21 Workshop

Raman spectroscopy advances for biophotonics

Dny otevřených dveří 2017

Lecture “Holographic endoscopy and its application to biophotonics”

Přednáška “Holografická endoskopie a její aplikace na biofotonii”

Holographic endoscopy and its application to biophotonics

Holografická endoskopie a její aplikace na biophotonii

Úmrtí prof. Delonga

SEMINÁŘ A WORKSHOP AV21 SVĚTLO VE SLUŽBÁCH SPOLEČNOSTI 2017 Na téma: Jaderná bezpečnost

SEMINÁŘ A WORKSHOP AV21 „SVĚTLO VE SLUŽBÁCH SPOLEČNOSTI 2017“ Na téma: Telekomunikační optická vlákna v metrologii

III. mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích

Ocenění Clinical Needs Translational Award

The 3rd International Workshop on Frontiers of X&XUV Optics and their Applications

Seminář AV21 Ultravysokocyklovaná únava materiálů

Seminář AV21 Světlo ve službách společnosti 2017 - Telekomunikační optická vlákna v metrologii

Seminář AV21 Světlo ve službách společnosti 2017 - Telekomunikační optická vlákna v metrologii

Workshop AV21 Světlo ve službách společnosti 2017 - Jaderná bezpečnost

Seminář AV21 Světlo ve službách společnosti 2017 - Jaderná bezpečnost

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně ve dnech 9. – 13. 2017

Raman and SERS spectroscopy for biomedical applications

Raman and SERS spectroscopy for biomedical applications

Optical tweezers

Optical tractor beam

Optical tweezers

Optical conveyor belt

Božena Lišková

Mgr. Jan Stopka

Ing. Mgr. Hana Šebestová, Ph.D.

Mgr. Michal Petrov

Seminář "Nové typy výkonových laserů a jejich využití pro pokročilé svařovací procesy"

Seminář "Nové typy výkonových laserů a jejich využití pro pokročilé svařovací procesy"

Academic TTO

Academic TTO

Modernization and support of research activities of the national infrastructure for biological and medical imaging Czech-BioImaging

Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro biologické a medicínské zobrazování Czech-BioImaging

Mezinárodní workshop "Energiová filtrace v rastrovací elektronové mikroskopii"

Magnetic Resonance

Magnetická rezonance

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2017

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2017

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2017

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2017

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2017

Visitor's days 2017

Dny otevřených dveří ÚPT 2017

Visitor's days 2017

Dny otevřených dveří ÚPT 2017

Workshop AV21

Lecture “Preform and fiber activities at IPHT – The Optical Fiber Technology group”

Přednáška “Preform and fiber activities at IPHT – The Optical Fiber Technology group”

Publications - Biophotonics and optofluidics

Publikace - Biofotonika a optofluidika

Publications - Complex Photonics

Publikace - Komplexní fotonika

Slavnostní ples ÚPT, 2017

Dny elektronové mikroskopie - květen 2017

Children's Day 2017

To work on bicycle 2017

Preform and fiber activities at IPHT – The Optical Fiber Technology group

AV21 Workshop SignalPlant

AV21 Workshop SignalPlant

Preform and fiber activities at IPHT – The Optical Fiber Technology group

Lecture "Mesoscopic scattering meets wave control"

Lecture "High-resolution microscopy using an image inversion interferometer"

Veletrh vědy- Výstaviště PVA EXPO Praha, Letňany

BBQ 2017 na ÚPT

Do práce na kole 2017

Dětský den v ÚPT 2017

Days of electron microscopy in Brno - May 2017

Lecture "Displaying and micromanipulation in an unusual ways"

Přednáška "Zobrazování a mikromanipulace neobvyklými cestami"

Přednáška "High-resolution microscopy using an image inversion interferometer"

Přednáška "Mesoscopic scattering meets wave control"

Conference LASER 57

Conference LASER 57

Conference LASER 57

Konference LASER 57

Konference LASER 57

Konference LASER 57

High-resolution microscopy using an image inversion interferometer

Mesoscopic scattering meets wave control

Holographic endoscopy for in vivo applications

Holografická endoskopie pro in vivo aplikace

Imaging and micro-manipulation in unusual ways

Biophotonics and Optofluidics

Biofotonika a optofluidika

Complex Photonics

Komplexní fotonika

Mezinárodní veletrh „Laser World of Photonics 2017“, 26. – 29.6.2017 Mnichov

Lecture “Manipulating and measuring modes in multimode fiber”

Přednáška „Režimy manipulace a měření v multimódovém vlákně“

Electron microscopy

Electron microscopy

Electron microscopy

Sources, Interaction with Matter, Detection and Analysis of Low Energy Electrons 2

Set of elements for photonics communication

Laser sensors for diagnostics geometric dimensions and surface defects in precision engineering

CLOck NETwork Services: Strategy and innovation for clock services over optical-fibre networks

Reduction of afterglow of scintillators for electron detectors in SEM

Optical sensor systems calibration and specialty sensors for nuclear power plants

Micro and Nano Optics for Controled Light Directing from LED Sources

Advanced Microscopy and Spectroscopy Platform for Research and Development in Nano and Microtechnologies - AMISPEC

Aplikace pokročilých interferometrických metod pro měření povrchů v optické výrobě

ALISI - Centre of advanced diagnostic methods and technologies

Center of Excellence for Classical and Quantum Interactions in Nanoworld

The developement of new types of solar absorbers

Peculiarities of convective flows and heat transport in cryogenic helium

Ventricular dyssynchrony assessment based on time-spatial distribution of high frequency QRS signals

Ulra high frequency ECG system for early diagnosis of heart diseases

Advanced technology for non-invasive diagnostics of heart electro-mechanics - VDI monitor

Analytical methods for advanced identification of ventricular dyssynchrony

Výzkum nanostrukturních modifikací stavebních pojiv kombinací metod environmentální elektronové mikroskopie a fyzkálně chemických analýz

Design and optimization of ultra-short echo-time sequence for reliable detection of myelin content in the human brain by magnetic

Transforming Magnetic Resonance Spectroscopy into a Clinical Tool

Complex Artificial Electromagnetic Structures and Nanostructures

Shaping light for imaging and manipulation

National Institute of Standards and Technology (NIST) and its research activities in mechanics of advanced materials for nano-electronics and biomedical applications

Micro-/Nano-Instrumentation for Biophysical Measurements and Cryomicroscopy

3rd Workshop on X-ray and EUV Optics and applications

3rd Workshop on X-ray and EUV Optics and applications

3rd Workshop on X-ray and EUV Optics and applications

Manipulating and measuring modes in multimode fiber

Science Fair

Science Fair

Laser-Induced Fluorescence of He2* as a Turbulence Visualization Technique

Science Fair

AV21 Workshop: "SE Filtration"

Electron microscopy

Electron microscopy

High-tech detection systems for electron microscopy

Electron microscopy

Quantitative imaging of beam sensitive samples using correlative signal detection in a cryo-SEM

Electron microscopy

Electron microscopy

Involvement of polyhydroxyalkanoates in stress response of bacteria

Methods of laser spectroscopy with optical frequency references based on photonic crystal fibers filled by molecular iodine

Fibre optic sensors for safety measurements in nuclear power plants during severe accidents

Structure, transport and controlled release properties of hydrogels with integrated hydrophobic nanocontainers

Directed evolution of dynamical elements in enzymes using microfluidic chips

Magnetic resonance perfusion imaging using compressed sensing

National Infrastructure for Biological and Medical Imaging

Nanoliposomal systems for rapid diagnosis of thrombi by MRI

Modulation of functional connectivity of the large scale cortical networks by STN DBS

Commercialization of the research results of the Institute of Scientific Instruments of the CAS, v. v. i.

Implementace MR technik pro kvantifikaci tukové frakce v silných magnetických polích.

Advanced systems length measuring techniques for limiting operating conditions

ALISI

Children's Day 2016

Open Door Days ISI CAS 2016

Visit of the Deputy Prime Minister P. Bělobrádek

Lecture "Precise laser measurements of lengthin the air"

Přednáška "Přesná laserová měření délky na vzduchu."

Ing. Hana Jahodová

Ing. Erika Čvandová

Petr Kudera

Pavel Blažek

Workshop AV21: "Filtrace SE"

Laser-Induced Fluorescence of He2* as a Turbulence Visualization Technique

Soňa Palečková

Manipulating and measuring modes in multimode fiber

Support of membership in Science and Technology Council of the International Institute of Refrigeration

Podpora členství ve Vědecko-technologické radě Mezinárodního ústavu chladírenského

Mezinárodní setkání na Universität Innsbruck

Jak se dá buňka chytit laserem? Optická pinzeta - Vědecké kladivo

International meeting at the Universität Innsbruck

Veletrh vědy

Veletrh vědy

Veletrh vědy

Veletrh vědy 2017, Výstaviště PVA EXPO Praha, Letňany, 8. – 10. 6. 2017

3. ročník Workshopu o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích

3. ročník Workshopu o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích

3. ročník Workshopu o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích

Jarní škola: Highland Spring School on Mesoscopic Physics

Seminář "Diagnostika mikrobiálních biofilmů“

Seminar "Diagnostics of microbial biofilms"

Výzkumný tým ÚPT v pořadu ČT

Micro-/Nano-Instrumentation for Biophysical Measurements and Cryomicroscopy

"New electron sources"

National Institute of Standards and Technology (NIST) and its research activities in mechanics of advanced materials for nano-electronics and biomedical applications

Identification of biomass using Raman spectroscopy

Identifikace biomasy Ramanovou spektroskopií

Microscope for slow electrons

Mikroskop pro pomalé elektrony

Special electronics

Speciální elektronika

Electron beam welder

Elektronová svářečka

Optically levitated nanoparticle

Opticky zachycená nanočástice

Přednáška "Elektronová mikroskopie živých vzorků aneb ono se to hýbe"

Přednáška "Barvy konečna" "Čtyři příběhy. O elektronech, o světle, o rostlinách a o počítačích. Rozšíření pohledu na historii a současnost elektronové mikroskopie v Brně. Elektronová litografie a syntetická holografie."

Přednáška "O elektronové mikroskopii, zejména s pomalými elektrony"

Přednáška "Úvod do El. mikroskopie, historie vztažená k ÚPT"

Dny elektronové mikroskopie v Brně 2017

Dny elektronové mikroskopie v Brně 2017 - otevření laboratoří v ÚPT AV ČR

Tisková konference Dny elektronové mikroskopie v Brně 2017

MPM monitor

Experimental neurophysiology

High-Frequency-Oscillations (HFOs) - epileptic sources localization

Heart repolarization – QT interval

Heart ventricular depolarization

Optical levitation

Shaping light for imaging and manipulation

Dny elektronové mikroskopie v Brně 2017

Ing. Josef Máca

prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D.

prof. Mgr. Tomáš Čižmár, Ph.D.

Ing. Pavlína Libová

Ondřej Bačo

Mgr. Lubica Vetráková, Ph.D.

Ing. Michal Jahn

Ivana Vlčková

Bc. Daniel Vadlejch

Spring School: Highland Spring School on Mesoscopic Physics

Ing. Petr Wandrol, Ph.D.

Soubor prvků pro fotonickou komunikaci

Metody laserové spektroskopie s využitím fotonických vláken plněných molekulárním jodem

Návrh a optimalizace pulzních sekvenci s ultrakrátkým echо-časem pro spolehlivou detekci obsahu myelinu v lidském mozku

Metrology for movement and positioning in six degrees of freedom (IND58 REG1)

Vliv blízkého pole na přenos tepla zářením za nízkých teplot

Zapojení polyhydroxyalkanoátů do stresové odpovědi bakterií

Vývoj nových typů solárních absorbérů

Elektronová mikroskopie (WP6)

Redukce dosvitu scintilátorů pro detektory elektronů v SEM

Výzkum nanostrukturních modifikací stavebních pojiv kombinací metod environmentální elektronové mikroskopie a fyzkálně chemických analýz

Hydrogely s integrovanými hydrofobními nanodoménami - struktura, transportní a uvolňovací vlastnosti

Řízená evoluce dynamických elementů v enzymech s využitím mikrofluidních čipů

Perfuzní zobrazování v magnetické rezonanci pomocí komprimovaného snímání

Národní infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování

Nanoliposomální systémy pro rychlou diagnostiku trombu pomocí MRI

Modulace funkční konektivity kortikálních sítí vlivem STN DBS

Komercializace výsledků výzkumu realizovaných v Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Implementace MR technik pro kvantifikaci tukové frakce v silných magnetických polích.

Pokročilé systémy délkové měřící techniky pro limitní provozní podmínky

Mikro a nano optika pro řízené směrování světla z LED zdrojů

Ventricular dyssynchrony assessment based on time-spatial distribution of high frequency QRS signals

Optovláknové senzory pro měření v jaderných elektrárnách při nadprojektových haváriích

Komplexní umělé elektromagnetické struktury a nanostruktury

Analytické metody pro pokročilou identifikaci komorové dyssynchronie

Kvantitativní zobrazování radiačně senzitivních vzorků pomocí korelativní detekce signálů v cryo-SEM

Zvláštnosti konvektivního proudění a přenosu tepla v kryogenním heliu

CLOck NETwork Services: Strategy and innovation for clock services over optical-fibre networks

Aplikace pokročilých interferometrických metod pro měření povrchů v optické výrobě

High-tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii

Laserové snímače délky pro diagnostiku geometrických rozměrů a povrchových vad v přesném strojírenství

Pokročilá technologie pro neinvazivní diagnostiku srdeční elektro-mechaniky - VDI monitor

Kalibrace optických senzorových systémů a speciální senzory pro jaderné elektrárny

Elektronová tryska s vysokonapěťovým zdrojem pro zařízení částicové optiky

Neinvazní bezkontaktní metody identifikace a charakterizace živých mikroorganismů prostřednictvím optické spektroskopie a mikromanipulace

Analýza metabolizmu a lokalizace změn kostní tkáně čelisti pomocí MR zobrazovacích technik

Stabilizované laserové zdroje pro kalibrace spektrometrů v optických komunikacích

Interferometrické měřicí techniky pro nanopolohování

Podpora lidských zdrojů a transferu znalostí v podmínkách mezinárodní spolupráce vědeckých týmů

Rayleigh-Bénardova konvekce za kryogenních teplot pro Rayleigho čísla Ra > 1e11

Studium metabolizmu a lokalizace primárního mozkového tumoru MR zobrazovacími technikami

Foto-termální interakce na mikrometrové úrovni

Spektroskopická technika pro frekvenční vazbu femtosekundového laseru na vnější optický rezonátor

Analýza vztahu mezi elektrickými ději a průtokem krve u srdečních komor

Nové kontrastní mechanismy v rastrovacím elektronovém mikroskopu

Perfusní analýza pomocí MRI a ultrasonografie

Koloidní optické vlnovody

Pokročilé interferometrické systémy pro měření v nanotechnologiích

Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie

Elektronová mikroskopie (WP5)

Elektronová mikroskopie (WP1)

Nové systémy pro kontrolu délky koncových měrek a vyhodnocení kvality jejich povrchů

Budoucnost technických oborů

Nová metoda měření odezvy konstrukce ochranné obálky pro zajištění bezpečnosti JE i v případě těžkých havárií

Personální rozvoj výzkumných týmů

MEDTECH - vzdělávací a výzkumná partnerská síť v medicíně, biomedicíně a přístrojové technice

PRECEDENCE-Vybudování Centra Transferu Technologií

Pokročilé mikrofluidní techniky

Kryogenní helium jako pracovní látka pro studium klasické a kvantové turbulence

Výzkum umělých elektromagnetických materiálů a metamateriálů s užitými numerickými a zobrazovacími metodami

Transforming Magnetic Resonance Spectroscopy into a Clinical Tool

STMFull: Plnotextové databáze pro výzkum a vývoj

Optické vláknové senzory pro průmyslové aplikace

Metrology for long distance surveying (SIB60 Surveying)

European 450mm Equipment Demo Line

Kvantitativní zobrazování v REM pomocí pružně rozptýlených elektronů

Centrum excelence pro klasické a kvantové interakce v nanosvětě

Studium interakcí elektronů s plynem v podmínkách tlakového spádu nízkoenergiového environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu

Funkční mikrostruktury sestavené a poháněné laserovými svazky

ALISI - Centrum pokročilých diagnostických metod a technologií - NPU

Rastrovací nízkoenergiová elektronová mikroskopie v ultra vysokém vakuu

Interferometrické metody měření tvaru povrchů s nedifrakčními svazky

Pokročilé zobrazování nanostruktur na bázi uhlíku velmi pomalými elektrony

Science Academy - kritický způsob myšlení a praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků v reálném životě

Reference optických kmitočtů a laserové standardy pro metrologii

OPTIMIK - Optické ovládání mikrokapének tvarovanými laserovými svazky

Vysokofrekvenční EKG pro včasnou diagnostiku srdečních onemocnění

Elektronová mikroskopie (WP9)

Elektronová mikroskopie (WP2)

Elektronová mikroskopie (WP3)

Sources, Interaction with Matter, Detection and Analysis of Low Energy Electrons 2

Elektronová mikroskopie (WP8)

Elektronová mikroskopie (WP4)

Vyhodnocení dynamických parametrů krevního toku bioimpedanční metodou

Nanometrologie využívající metod rastrovací sondové mikroskopie

Pokrokové zpracování signálu pro extrémně rychlé magnetickorezonanční spektroskopické zobrazování, a školení

Příprava a modifikace DLC povlaků pro strojírenské aplikace

Depozice termomechanicky stabilních nanostrukturovaných diamantu-podobných tenkých vrstev ve dvojfrekvenčních kapacitních výbojích

Vytváření a charakterizace nanostruktur rentgenovými lasery

ATOM 3D (Pokročilé techniky optických manipulací využívající nové 3D syntézy světelných polí)

Selektivní impedanční kardiografie pro přesné stanovení hemodynamických parametrů krevní cirkulace

Vady seřízení elektronově optických systémů

Koherentní zobrazování nanostruktur v nízkoenergiovém rastrovacím elektronovém mikroskopu s plošným detektorem elektronů

Přenos tepla zářením na mikroskopické vzdálenosti za nízkých teplot

Kontrast a detekce v rastrovací elektronové mikroskopii

Využití metody mikrovlnnného plazmatu pro syntézu nanoprášků na bázi Fe

Pokročilé techniky interferenčních optických mikromanipulací

Výzkum dynamiky laserového svařovacího procesu a jeho řízení

Kombinované SIMS-SFM zařízení pro 3D chemickou analýzu nanostruktur

Získání informací o atomové struktuře jednotlivých biomolekul pomocí elektronové holografie

Samouspořádávání submikrometrových částic v laserových svazcích

Optimalizovaný systém délkové interferometrie nízké koherence

Vícevlnná absolutní laserová interferometrie s vysokým rozlišením

Pulsní sekvence pro in-vivo magnetickorezonanční spektroskopická měření využívající částečně potlačený signál vody jako víceúčelovou interní referenci

Výzkum kontrastu v dopovaných polovodičích v nízkoenergiovém rastrovacím elektronovém mikroskopu s mezními parametry

Interferometr s plnou kompenzací vlivu fluktuací indexu lomu v ose měření

Objasnění zásadních otázek turbulentní konvekce

Rastrovací prozařovací elektronová mikroskopie s velmi pomalými elektrony

Studium vlastností metamateriálů a mikrovlnných struktur s využitím šumové spektroskopie a magnetické rezonance

Evoluční biogeografie kaloně Rousettus aegyptiacus ve středozemní

Analýza dynamických a statických vlastností QT intervalů

Měření funkcí autonomního systému u pacientů na umělé plicní ventilaci

Význam spánkové apnoe v patofyziologii a léčbě fibrilace síní

Nová metoda využití magnetické navigace a endovaskulárního mozkového katetrizačního mapování pro léčbu epilapsie a cévních mozkových příhod

Optimalizace výrobních postupů v elektronové litografii

Fotovoltaický panel nové generace

Nová generace elektrochemických senzorů a biosenzorů s využitím tenkých modifikovaných DLC vrstev

Implementace efektivní technologie nanášení tenkých pasivačních a antireflexních vrstev do výroby krystalických solárních článků

Vývoj přístrojové a metodické základny k výběru fotoautotrofních mikroorganismů pro produkci vyšší generace biopaliv

Prvky pro nanometrickou diagnostiku délkových změn, tvarových úchylek a povrchových defektů

Aplikace laserových technologií do procesu výroby krystalických křemíkových solárních článků

Studium vlivu magnetického a elektrostatického pole na zesílení signálu sekundárních elektronů detekovaných novým detektorem pro VP-SEM

Metody generování etalonu délky pomocí stabilizovaného femtosekundového laseru se synchronizací módů

Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií

Bezkontaktní optické měřící metody a systémy pro přesné strojírenství

Vývoj metod magnetické rezonance a jejich aplikace ve vědách o živé přírodě

Mapování lokální krystalické struktury odrazem elektronů

Analýza vysokofrekvenčního EEG signálu z hlubokých mozkových elektrod

Optické manipulace s mikroskopickými částicemi ve vzduchu

Metody detekce slabých záznějů u syntezátorů optických frekvencí

Neinvazivní charakterizace a výběr řas vhodných k produkci biopaliv

Metody stanovení hodnoty indexu lomu vzduchu s optickými rezonátory

Výzkum nových NMR technik pro studium struktury porézních materiálů

Informační fyzika jako sjednocující pohled na fyzikální teorie a složité systémy

Multivrstvá rtg. zrcadla s rezonanční absorpcí

Studium Wienova filtru

Vyhodnocení poruch krátkodobé regulace tlaku krve a tepových intervalů

Rozvoj modelů a výpočetních metod pro biomedicínské aplikace nukleární magnetické rezonance

Frekvenční metody meření geometrických veličin

Aplikovaná fyzika jako základ technických věd

Nanokompozitní povlaky jako tvrdá pevná maziva

Fyzika, chemie a informatika pro biologické, ekologické a lékařské aplikace

BD Sensors, s.r.o.

Spolupráce s Ministerstvem zdravotnictví

MR spektroskopie ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny

Difrakční struktury CZH

Dynamika procesů v živé a neživé hmotě

Tvorba obrazu v nízkoenergiovém rastrovacím elektronovém mikroskopu prostřednictvím snímání úhlového rozdělení signálních elektronů

Mnohokanálová spektro-mikroskopie pomalými a Augerovými elektrony

Statistické zpracování signálů v medicíně

Jaderná magnetická rezonance laserem polarizovaných vzácných plynů

Vědecké centrum nanotechnologií a povrchového inženýrství

Kvantitativní in vivo MR spektroskopie lidského mozku v magnetickém poli 3 T se zlepšeným informačním obsahem

Stratifikace rizika náhlé srdeční smrti

Mapování lokální hustoty stavů pomocí odrazu velmi pomalých elektronů při vysokém prostorovém rozlišení

Optimalizace scintilačního detektoru pro rastrovací elektronovou mikroskopii

Vytváření mikroobjektů a mikrostruktur s využitím dvoufotonové polymerace

Studium nanostruktur elektronovým svazkem

Magnetická polarizace jader xenonu s využitím výkonových polovodičových laserů

CERN-COMPASS

Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření

Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření

Výzkum detekčních systémů pravých sekundárních elektronů v nově koncipovaném environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu

Přesnost optické frekvence laserů stabilizovaných prostřednictvím saturované absorpce v jodu

Využití vláknových mřížek při konstrukci polovodičových laserových zdrojů pro přesnou laserovou interferometrii a spektroskopii

Kryogenní heliová klasická a kvantová turbulence

Přímé zobrazení rozložení dopantů v polovodiči pomocí pomalých elektronů

Příprava uhlíkových mikro- a nanostruktur plazmovými technologiemi

Elektronová litografie pro přípravu nanostruktur

Metody měření a vyhodnocení vlastností regulace krevního oběhu

Spřažení difúzních toků v porézních membránách a katalyzátorech a jejich studium pomocí permeace a NMR techniky

Dentální slitiny a jejich kompatibilita s vyšetřením metodou magnetické rezonance

Systémy pro generaci nedifrakčních svazků a přenos mechanických účinků světla

Detekce signálních elektronů při nízkých energiích primárního svazku v rastrovací elektronové mikroskopii

Detekční systém pro záznam signálů čistých sekundárních nebo zpětně odražených elektronů v ESEM

Konjugované křemíkové polymery pro rezisty v nanotechnologiích

Řízení pohybu koloidních částic v roztoku pomocí interferujících světelných polí

Bioimpedance pro diagnostiku v kardiologii

Soustava laserových interferometrů pro nanometrologii délek

Centrum moderní optiky

Bezpečné optické bezkabelové spoje pro municipální sítě

Výzkum metod diagnostiky koncových měrek pro přesné strojírenství

Specifické zobrazovací metody pracující na bázi magnetické resonance a ultrazvuku pro studium čelistních kloubů

Přístr. pro zpr. biol. signálu

Analýza biolog. signálů - poříz. PC

Bayesovské metody MR

Heliový kryostat

Odčerpání kryomagnetu

Polystyrenové nádoby

Kryotechnická expertní činnost

Oprava supravodivého magnetu

Spoluprace s VS - Krsek

Český metrologický institut

Trubice z křemeného skla

Ultrastab. optické resonátory

Provoz vakuové napař. aparatury BAK550

INZA Blansko

Laserové brýle

KVANT

Zobrazovací monokryst.stínítka

Servis a údržba TEM Philips CM-12

Mikroskop AQUASEM

Vícevrstvý ionizační detektor

REM pomalými a Auger. elektrony

Difraktivní optické struktury

Diagnostický mikroskop

Program. vybaveni pro EO

Universalni UHV aparatura

Ionizacni detektor v environmen. SEM

PBS Velka Bites

Spoluprace s SUJV Dubna

Jednorazove drobne zakazky

Vakuova pec - Italie

Spoluprace s dalsimi subjekty

Drobne jednoraz. zakazky

Drobne zakazky

Komponenty magnetronu

Zakazky 2001

Polove nastavce

zakazky 2002

Litograficke operace

Detektor úhlového rozlišení signálních elektronů v nízkoenergiovém mikroskopu

Analýza a měření dynamických chyb akvizičního systému

Analýza ventrikulární repolarizace a depolarizace

Využití kombinace laserových mikrosvazkových a cytometrických technik ke studiu struktury a dynamiky lidského genomu

Vytváření nanostruktur fokusovanými iontovými svazky

Vědecko-výzkumný projekt COMPASS

Stabilní laserové optické rezonátory a jejich využití k měření parametrů plynných prostředí

Generace a měření gradientních magnetických polí pro in vivo MR lokalizovanou spektroskopii

Využití genetických algoritmů pro řízení homogenity magnetického pole v magnetu spektrometru NMR

Heliová kryogenní vývěva pro elektronově optické přístroje

Studium emise nízkofrekvenčních elektromagnetických polí od různých typů vedení VN při extrémních klimatických podmínkách

Účinky mikromanipulací laserovým paprskem na ultrastrukturu a chování buňek

Vybrané aplikace a další rozvoj metody zobrazení nevodivých preparátů v SEM s katodovou čočkou

Normál optické frekvence založený na laserové diodě

Vakuová napařovací aparatura

Realizace laboratorního vzoru zařízení pro měření drsnosti povrchu metodou holografické interferometrie

Polovodičový laserový zdroj se zvýšenou koherencí a přeladitelností

Laserová měření délek pro průmyslovou praxi

Laserový normál vlnové délky pro kalibraci laserových interferometrů

Zobrazovací monokrystalická stínítka pro transmisní elektronovou mikroskopii

Metastabilita v organo-křemíkových hybridních strukturách s proměnnou dimenzionalitou

Detekce zpětně odražených elektronů v nízkoenergiové rastrovací elektronové mikroskopii pro studium pravé mikrostruktury živých látek

Studium metod environmentální rastrovací elektronové mikroskopie pro zobrazení povrchové struktury vlhkých tkání

Vývoj a prezentace moderních technologií pro inovaci a servis elektronických zařízení

Detekce elektronů v elektronové mikroskopii biologických preparátů při vysokém rozlišení

Nízkovoltový prozařovací elektronový mikroskop

Studium nedestruktivních metod zobrazování v rastrovací elektronové mikroskopii pomocí interakce a detekce elektronů s nízkou energií

Rastrovací mikroskopie s velmi pomalými elektrony

Nové směry spolupráce ve fyzikálním vzdělávání

Nové prvky pro separaci a detekci elektronů v rastrovacím mikroskopu s velmi nízkou energií elektronů

Holografie s pomalými elektrony

Depozice tenkých vrstev fokusovaným iontovým svazkem o nízké energii; studium depozičních procesů (růstu vrstev) in situ

Další rozvoj mikroskopie a difrakce s velmi pomalými elektrony v rastrovacím elektronovém mikroskopu

Vlnově optické kontrasty v rastrovacím elektronovém mikroskopu

Rastrovací mikroskopie velmi pomalými elektrony v ultravysokém vakuu

Nové heterostrukturní prvky a diagnostika materiálů pro komunikační a informační technologie. SEM/AES analýza multivrstev s vysokým rozlišením.

Zkoumání látek v rastrovacím elektronovém mikroskopu s vysokým rozlišením s velmi pomalými elektrony

Nové heterostrukturní prvky a metody studia materiálů pro komunikační a informační technologie

Ověření principu nenabíjející rastrovací elektronové mikroskopie s vysokým rozlišením a jeho použití ke studiu nepokovených povrchů málo vodivých materiálů

Další rozvoj nenabíjející rastrovací elektronové mikroskopie nevodivých vzorků

Transportní personální zásobník kapalného kyslíku včetně pneuspořiče pro léčbu pacientů s plicní nedostatečností

Svařování kovových materiálů se značně rozdílnými vlastnostmi elektronovým svazkem

Spolupráce ČR s SÚJV Dubna v teoretické a jaderné fyzice a při využití jaderných method v dalších oborech

Technologie svařování a mikroobrábění elektronovým svazkem

Ultravakuové a technologické výrobní centrum

Studium nadbytečného šumu v Josephsonových přechodech na bázi tenkých vrstev supravodiče YBa2Cu3O7

Příprava a charakterizace tenkých vrstev s předem definovaným nehomogenním profilem indexu lomu

Studium ultratenkých vrstev a jejich soustav připravených rf magnetronovým naprašováním

Vysokoteplotní trojkrystalová rtg difraktometrie a reflektometrie vrstevnatých systémů

Příprava a charakterizace nanostrukturovaných C-N/MeNx multivrstev pro nástroje

Rastrovací elektronová mikroskopie pro výzkum struktury vlhkých materiálů

Laserová interferometrie s přeladitelným polovodičovým laserem

Úprava elektronového litografu (ELito)

Elektronová litografie pro reliéfní submikrometrové difraktivní struktury

Gradientní mag. pole pro MR tomograf

MR spektroskopie pro FN u sv.Anny

Vývoj metod pro lok. spektrosko.

Vývoj SW pro MR tomografii

Diag. kardiovaskulárnách nemocí

Zpracování EEG

Aplikovaná fyzika jako základ technických věd

Anorganické vrstvy a nanometrové struktury

Interakce v živé a neživé hmotě a na jejich rozhraní

Analýza chování spinových systémů v multi-dimenzionálních NMR experimentech

Detekční metody pro laserový interferometr s polovodičovým laserem

Potlačování silných signálů v FT NMR spektroskopii tělních kapalin a v prostorově lokalizované protonové "in vivo" NMR spektroskopii

Rychlé post-akviziční digitální zpracování signálů v NMR spektroskopii s DSP96002

Syntéza číslicových filtrů a procesoru FFT na signálových procesorech firmy MOTOROLA

Analýza signálu NMR, zkresleného aplikací gradientních polí, na signálovém procesoru DSP96002

Supravodivý magnet MRBR 4.7/200 Magnex

SPRES - nové metody pro lokalizovanou jednovoxelovou in vivo 1H a 31P NMR spektroskopii

Další rozvoj jedno- a vícevoxelových modifikací techniky SPRES a jejich využití v in vivo protonové MR spektroskopii mozku

Vývoj nových vysoce efektivních metod lokalizované spektroskopie na bázi nukleární magnetické rezonance

Aplikace efektivního potlačení vody a vlivu okolí při měření metabolitů s nízkou molekulovou váhou v lokalizované in vivo protonové NMR spektroskopii v poli 3T

Stanovení nitrobuněčných metabolitů při hypoglykemii

Protonová a fosforová MR spektroskopie biologických tkání s cílovou aplikací MR spektroskopie lidského mozku v 1 T magnetickém poli

Analytika biologicky významných fosforylovaných sloučenin

Lymfografie pomocí magnetické rezonance s využitím specifické paramagnetické kontrastní látky

Kvantitativní problémy jedno voxelové protonové NMR spektroskopie lidského mozku v magnetickém poli

Stabilní a homogenní magnetická pole perzistentního typu pro prostorově lokalizovanou NMR spektroskopii a tomografie heterogenních, zvláště biologických objektů. Výzkum a ověření.

Digitální generace a zpracování signálu v NMR spektroskopii a tomografii

Číslicová generace a zpracování signálu v NMR spektroskopii

Metody a přístroje pro měření vlastností řízených stabilních optických rezonátorů s malými ztrátami

Experimentální zařízení pro NMR tomografii a spektroskopii ve středních objemech

Excitační a detekční systémy pro MR tomografii a in vivo lokalizovanou MR spektroskopii nové generace

Moderní přístroje a metodologie pro NMR spektroskopii a tomografii

Mikroskopie a difrakce s velmi pomalými elektrony v rastrovacím elektronovém mikroskopu

NMR za hranicemi homogenity a šumu

Japonsko-česko-slovenský seminář o aplikovaném elektromagnetismu

Studium detekčních metod a systémů v hraničních podmínkách environmentální rastrovací elektronové mikroskopie

Rastrovací elektronová mikroskopie nevodivých vzorků

Detekce signálních elektronů ve vysokorozlišovací elektronové mikroskopii

Centrum výzkumu a vývoje kryogenních turbin a kompresorů

Josephsonovy přechody na tenkých vrstvách vysokoteplotních supravodičů

Kryosystémy, kryokapaliny. Vstup ČR do EU. Technologie, materiály, předpisy kompatibilní se zeměmi EU. Certifikace.

Frekvenčně stabilizované lasery s vysokou koherencí pro krátkovlnnou oblast viditelného záření

Metody měření vlastností záření kontinuálně pracujících laserů s využitím optických rezonátorů

Jódem stabilizovaný laserový normál vlnové délky na čáře 543 nm

Materiály pro kryotechniku a měření jejích emisivit

Výzkum a vývoj etalonu frekvence (vlnové délky) pro optické komunikace

Studium frekvenčních posuvů komponent dosažených v záření plynových laserů a jejich využití pro stabilizaci vlnové délky

Frekvenční stabilizace laseru pro vícevlnovou interferometrii

Charakterizace vrstevnatých systémů s náhodně drsnými rozhraními pomocí optických a rtg metod

Frekvenční stabilizace laserových diod

Měření lokální viskozity pomocí opticky uchycené mikrosondy

Využití laserového svazku k manipulaci s mikroobjekty

Výzkum a vývoj kryogenních turbín a kompresorů

Návrh mikroskopu s lokální sondou drženou optickými silami

Využití vícesvazkové optické pasti k řízené manipulaci a rotaci s mikroobjekty

Mikroskopie s lokální sondou drženou optickými silami

Mgr. Radek Šmíd, Ph.D.

Ing. Renáta Hanzlíková

Ing. Martin Michálek

Ing. Petr Hrnčiřík, Ph.D.

Ing. Radek Drnovský

Mgr. Jiřina Matějková

Ing. Jan Dupák, CSc.

Mgr. David Pejchl, Ph.D.

prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc.

Ing. Jan Fišer

RNDr. Otakar Hutař, CSc.

JUDr. Ing. Alois Stejskal, CSc.

Ing. František Petrů, DrSc.

Mgr. František Matějka

Ing. Aleš Gottvald, CSc.

prof. Ing. Miroslav Kasal, CSc.

Ing. Bohumír Popela

Prof. RNDr Vladimír Sklenář, DrSc.

prof. Ing. Rudolf Autrata, DrSc.

The ISI research team on Czech TV

„Nové zdroje elektronů“

Workshop AV21 („Nové zdroje elektronů“), „laserem-stimulované autoemise“

Workshop - Centrum kompetence AMISPEC

Návštěva místopředsedy vlády P. Bělobrádka

Social evening - ISI CAS, Ples 2017

EBL for Nanotechnologies

Industrial Holography using E-Beam Lithography

Microlithography Techniques

Nanolithohgraphy

ÚPT v pořadu ČT Události v regionech Brno

Workshop Měřicí metody a metrologie pro výzkum a průmysl

Seminář 3BIO

Workshop Recent trends in cryo-SEM applied to biology and chemistry

Workshop Analytické techniky pro charakterizaci výtvarných děl

Workshop Analysis of Image Data for Diagnostics

Konference LASER 56

Přednáška Zeolity, kam se jen podíváš

Workshop Zpracování biologických signálů v programu SignalPlant

Mezinárodní workshop Metody pokročilého zobrazování pomocí optických a elektronvě-mikroskopických metod

Druhý mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice

Workshop Využití biomasy pro energetické účely a výrobu biopaliv (Biomass for energy)

Recent Trends 2016

Mezinárodní konference Highland Spring School on Mesoscopic Physics

Výstava „Nanormální svět.cz 2015“ nyní v Praze!

Mezinárodní workshop elektronové mikroskopie

Výstava Nanormální svět.cz 2015 se rozjela po ČR!

Seminář věnovaný problematice animálních modelů

Seminář Návrhy kryogenních zařízení a metody měření emisivit a absorptivit za nízkých teplot

Slavnostní otevření nové laboratoře vysokorozlišovací environmentální rastrovací elektronové mikroskopie

Workshop Nové trendy v pozorování hydratovaných preparátů pomocí vysokorozlišovacího SEM

Workshop na téma Telemetrologie AV21 - měřicí metody a metrologie pro výzkum a průmysl

Mezinárodní workshop na téma „Mikromanipulační techniky v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu“

Výstava Nanormální svět.cz 2015

Seminář s ukázkami měření přenosu tepla blízkým polem za nízkých teplot

První mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice

Seminář Pokročilé neinvazivní postupy pro diagnostiku v humánním i veterinárním lékařství a biologii

Konference LASER 55

Seminář s praktickými ukázkami měření emisivit pro zástupce firmy RUAG GmbH, Vídeň, Rakousko

Mezinárodní konference „Dílny Heuréka“

Workshop Diagnostické metody pro energetické využití biomasy a řízení spalovacích procesů

Workshop Charakterizace dvojrozměrných materiálů pomocí pomalých elektronů

Návštěva pracovníků Akademické laboratoře materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Workshop věnovaný kvantitativní MR spektroskopii

Rok světla 2015

Slavnostní ples ÚPT

Ing. Radovan Smíšek

Ing. Petr Andrla

Miloslav Votradovec

Publications - Cryogenics and Superconductivity

Publications - Microscopy and Spectroscopy of Surfaces

Publications - Electron Lithography

Publications - Electron Beam Technology

Publications - Thin Layers

Publications - Environmental Electron Microscopy

Publications - Microscopy for Biomedicine

Publications - Microscopy and Microanalysis

Publications - Electron optics

Publications - Magnetic Resonance

Publications - Medical Signals

Publications - Levitational photonics

Publications - Laser Technology

Publications - Coherent Lasers and Interferometry

Publikace - Elektronová litografie

Publikace - Elektronové technologie

Publikace - Tenké vrstvy

Publikace - Enviromentální elektronová mikroskopie

Publikace - Mikroskopie pro biomedicnínu

Publikace - Mikroskopie a mikroanalýza

Publikace - Mikroskopie a spektroskopie povrchů

Publikace - Elektronová optika

Publikace - Kryogenika a supravodivost

Publikace - Magnetická rezonance

Publikace - Medicínské signály

Publikace - Levitační fotonika

Publikace - Laserové technologie

Publikace - Koherentní lasery a interferometrie

Cena Wernera von Siemense 2017

BRNO PHD TALENT 2016

Diffractive optical element

Laser welding head

Laser beam welding

Laser absorption spectroscopy

Carl Zeiss SMT

Network Group, s.r.o.

Vakuum servis, s.r.o.

Český metrologický institut

Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

KOMO mark s.r.o.

Kvant

Max-Planck Institut for Chemistry

PSI, s.r.o.

Frentech Aerospace

Meopta

OptiXs

Vistec Electron Beam

RUAG

MESIT holding, a.s.

FOCUS GmbH

University of York

University of Leuven

Koc University of Istanbul

Korea Basic Science Institute

CESNET

CERN

University of Toyama

TU Wien

Physikalisch-Technische Bundesanstalt

1st place in follow-up phase of CinC/Physionet Challenge 2015

"Detection of narrow lines in molecular iodine in the range 532 nm-501 nm for laser frequency stabilization", "Harmonic generation of IR laser sources around 1 µm and 1.5 µm for frequency stabilization on iodine lines in the 501 nm-532 nm range"

Publikace

Workshop AV 21 (Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.)

"Nanoparticle control for matter-wave"

TESCAN ORSAY HOLDING, a.s.

ÚJV Řež, a. s.

Delong Instruments A.s.

FEI Czech Republic s.r.o.

Vysoké učení technické v Brně

Univerzita Karlova

Jihomoravské inovační centrum

Masarykova univerzita

Univerzita Palackého v Olomouci

Mgr. Josef Daniel, Ph.D.

CRYTUR, spol. s r.o.

Elektronický kontrast dopovaného polovodiče a jeho vysvětlení

Budicí laser pro pulsní výkonový laserový systém ASTERIX

In vivo NMR spektroskopie

Nové zdroje elektronů a korekce vad zobrazení v elektronovém mikroskopu

Princip a využití holografického konfokálního mikroskopu

Bayesovská evoluční kvantifikace zobecněných signálů a spekter v NMR

Biologická elektronová mikroskopie artefaktů

Struktura lidského genomu

Kvantověmechanické základy nukleární magnetické rezonance

Optické vlastnosti nízkoenergiové autoemisní trysky

Silové působení světla - Úvod

Informace a pravděpodobnost v NMR

Hranice zrn - překážky pro šíření deformace - pozorování TEM

Polovodičové lasery v metrologii

Optimalizace měření a zpracování dat pomocí statistických metod

Everhart-Thornley detektor sekundárních elektronů (rešerše)

Laserová interferometrie s vysokým rozlišením

První zkušenosti s rastrovacím mikroskopem JEOL 6700F

Nízkoenergiová mikroskopie v REM JEOL 6700F

Katodoluminiscenční a detekční systémy prezentované na ICEM 15

Víceúrovňové zobrazovací difraktivní struktury připravované elektronovou litografií

Laserové chlazení metastabilního helia pro povrchovou analýzu

Multivrstvá rtg. zrcadla s rezonanční absorbcí pro rtg. fázový kontrast v tmavém poli

Nový snímací systém pro studium monokrystalických zobrazovacích stínítek

Vady seřízení v elektronově optických systémech

Aplikační vlastnosti (dobré i špatné) sigma-konjugovaných polysilylenů

Optická mikroskopie v blízkém poli

Dynamické řízení polohy svazku v elektronové svářečce

Nízkoenergiový rastrovací elektronový mikroskop pro povrchovou analýzu

Frekvenční metody měření vzdáleností pro nanometrologii

Vyzařování a pohlcování tepelného záření kovovými povrchy za nízkých teplot

Měření optických vad stínovou metodou

Vysokonapěťový zdroj pro mikroobrábění elektronovým svazkem

Citlivé metody detekce v molekulární spektroskopii s vysokým rozlišením - od základního výzkumu po aplikace

Renovace aparatury pro měření katodoluminiscenčních vlastností materiálů ve spektrálním rozsahu 200-800 nm

Detekce zpětně odražených elektronů při nízkých energiích primárního svazku v REM

Zařízení pro měření emisivit tepelného záření při nízkých teplotách

Jak využít světlo k ovládání mikrosvěta

Výpočty elektronových trysek

Kalibrace vychylovacího pole litografu řady BS600 využitím režimu REM

Jednofrekvenční helium-neonové lasery

Zpracování signálů EEG

Multivrstvé a nanokrystalické povlaky, příprava a charakterizace

Směr vývoje optických bezkabelových spojů

Sběrová účinnost detektoru sekundárních elektronů v REM

Kvantitativní studium hustoty rozložení dopantu v polovodiči pomocí emise sekundárních elektronů

Tenké vrstvy pro aplikace v optice

Spolupráce mezi ÚPT a Mayo Clinic

Komora diferenciálního čerpání v EREM-VEGA a její aplikace při studiu vzorků obsahujících vodu

Elektronová spektro-mikroskopie s mnohakanálovou detekcí signálu

Použítí metody vázaných dipólů k výpočtu rozložení rozptýleného elektromagnetického pole

Detektor stimulátoru vagového nervu. Mikroneurografie.

CCD detektor elektronů

Recent study of Ikeno lab in Toyama

Studium dynamiky molekul pomocí NMR spektroskopie

About NIST and its program of SEM metrology

Laserová interferometrie a možnosti využití vláknových mřížek

Femtosekundové pulzy - cool laserové téma

Výpočet aberačních koeficientů fitováním

Laserový skalpel a jeho využití v buněčné biologii

Korekční a gradientní cívky pro NMR systémy

Studium degradace křemíkových polymerů pomocí katodoluminiscence

Využití více opticky zachycených sond pro měření profilů nepřístupných průhledných povrchů

Měření koncentrace a spektrálních charakteristik iontových polí

SIMS a využití kontrastu proudu sekundárních elektronů

High resolution and high sensitivity diode laser spectroscopy

Optical tweezers

Využití světlem zachycené sondy pro měření velmi slabých silových interakcí na molekulární úrovni

CERN: Stav projektu LHC ; Supravodivost a kryogenika experimentu COMPASS

Digitální přijímač s velkým dynamickým rozsahem

Generace ultrakrátkých výkonových pulzů ve FZÚ AV ČR

Nanotechnologie - vize ci skutecnost?

Nedifrakční optické svazky a víry

Studium mechanických vlastností nanokrystalických NbN/C-N povlaků připravených reaktivním naprašováním

Struktura lidského genomu II

Simulace zobrazení povrchu pomocí bezkontaktní metody AFM

Datové toky okolo litografu

Měření povrchových reliéfů opticky drženou sondou

Sledování trajektorií molekul a fotonů metodou Monte Carlo. Aplikace při návrzích kryovývěvy.

Kvantová paměť pro světlo

Trendy ve vývoji zobrazovacích technik (rtg-CT, PET, SPECT, MR, ultrazvuk) pro lékařskou diagnostiku

Světelné usměrnění brownovského pohybu mikroobjektů

Čtyřměsíční zkušenost s AFM

Zobecněné entropie a neextenzívní termodynamika: nová fyzika nebo módní pověra?

Měření rozsahu přeladění laserů v absolutní laserové interferometrii

Optika nabitých částic - okno do nanosvěta

Interference tepelného záření ?

Laserová depozice tenkých vrstev

Mikroskopie rastrovací sondou

MR spektroskopické zobrazování: zvyšování prostorového, spektrálního, časového rozlišení

Rovnovážné polohy opticky vázaných mikročástic

Výzkum nových technologií a metod měření diference tlaků a jejich ověření na funkčním vzorku inteligentního keramického senzoru s novým principem měření

Využití laserové techniky v inerciální navigaci

Holografie v nizkoenergiovém mikroskopu s bodovým zdrojem elektronů

Nedifrakční svazky a "self-imaging"

Non-invasive optical sorting and particle recognition

Recent research projects in the Ikeno Lab of Toyama University in Japan

Nizkoenergiový rastrovací mikroskop pro Augerovu analýzu

Studium fialových laserů na bázi GaN pomocí elektronové mikroskopie

EDS rtg. mikroanalýza prostřednictvím Oxford Instruments INCA energiového analyzátoru instalovaného na JEOL- JSM6700F mikroskop se studenou "field emission" katodou

Využití nezářivých světelných polí k manipulacím se submikrometrovými částicemi v blízkosti povrchu

Optické vláknové mřížky, teorie a aplikace

Mikroobrábní elektronovým svazkem

Kdo byl Georg Placzek (1905-1955)

Autoemisní katody pro elektronové mikroskopy

Monitorování minutového výdeje srdce pomocí bioimpedance

Úvod do problematiky hyperpolarizovaných vzácných plynů a dosavadní výsledky a experimenty projektu hyperpolarizace xenonu

Vliv nedokonalostí vzorkovacího signálu A/D převodníku na výsledný signál

Rastrovací mikroskopie polovodičových struktur těmi nejpomalejšími elektrony

Využití femtosekundového laseru pro materiálovou analýzu

Vibrace vzorku v SEM a jejich vliv na mikroskopický obraz.

Optimalizace scintilačního detektoru pro rastrovací elektronový mikroskop

Světelný dopravník a další výsledky projektu ATOM3D

Současné experimentální možnosti MR tomografu v ÚPT

Datové toky okolo litografu BS600

Mikro-termální field-flow frakcionace : princip, přístrojová technika a aplikace v analýze makromolekul, biomakromolekul, koloidních částic a částic biologického původu.

Genetické algoritmy a japonské ostrovy

Coulombovské interakce v blízkosti zdroje

Frequenčně stabilizovaný IR laserový systém pro optické komunikace

Laserová saturačně-absorpční spektroskopie

Metody pro MR spektroskopické zobrazování

REM s pomalými a Augerovými elektrony

Mikromechanismy a integrované optické prvky vytvořené fotopolymerizací

Optické chytání v protiběžných Besselovských svazcích

Současný stav a perspektivy aplikovaného výzkumu s využitím synchrotronového záření v Spojeném ústavu jaderných výzkumů v Dubně

Měření prostorového rozložení magnetického pole metodami NMR

Měření tribologických vlastností tenkých mazacích filmů optickými metodami

Zobrazování funkce mozku pomocí nukleární magnetické rezonance

Pokroky v rastrovací elektronové mikroskopii

Bezpečnost práce v kryogenice. Školení zaměstnanců.

Odběr kapalného dusíku v ÚPT

Příprava řezu ultratenkých vrstev iontovým svazkem pro TEM

Rozsáhlé aplikace supravodivosti a kryogeniky na LHC v CERNu

Délka a čas - malé sjednocení

1) téma: Monokrystalické scintilační detektory a jejich aplikace v elektronové mikroskopii a 2) téma: Digitální kamera s vysokým rozlišením pro ionizující záření

MR and in vivo AD diagnostics

2. pracovní seminář Centra moderní optiky s názvem: Kvantová a singulární optika, optické mikromanipulace a optická metrologie

Spánková laboratoř na Mayo Clinic

Výskyt a úloha biogenního magnetitu při neurodegenerativních onemocněních mozku

NMR před a po srpnu 68

Elektrofyziologická měření ÚPT – FNUSA

Charakterizace lokalnich materialovych vlastnosti metodami SPM

EOD (Electron Optical Design)

Kapalný vodík jako potenciální automobilní palivo. Některé problémy skladování a plnění

Vláknové mřížky

Nový achromatický difraktivní prvek

Onemocnění prostaty - postrach mužů. Diagnostika, terapie. Bionanomedicína.

Tepelný pohyb jako nástroj ke studiu adheze nanočástic k povrchům

Synchrotron pro Brno

Měření srdečního výdeje u pacientů se stimulátorem

Přehled organizační struktury a řešené problematiky na Ústavu merania Slovenské akademie věd

Rastrovací elektronová mikroskopie pomalými elektrony

Přenos tepla zářením mimo platnost Planckova zákona aj.

Studies in a Bio-photonics Platform

Elektronová litografie s tvarovaným svazkem s energií 15 keV

Kompatibilita dentálních slitin s MR měřením

Experiment Michelson-Morley s optickými rezonátory

Studium degrability a metastability v organo-křemíkových materiálech

Příklad analýzy EKG signálu vazba mezi intervaly a ventrikulární repolarizací.

Optical manipulation of nano-containers and nanotubes for biotechnology

Nanophysics at York: towards an atom microscope

Problémově optimalizovaná selektivní excitace v NMR - z hlediska světového ohlasu daleko nejúspěšnější problematika řešená v ÚPT v uplynulých 25 letech.

Multikriteriální optimalizace EM struktur v časové oblasti

Metody výpočtu aberací v elektronové optice

Působení elektromagnetických polí (0-300 GHz) na člověka, biologické a jiné objekty

Měření lokálních materiálových vlastností metodami SPM

Optické manipulace v blízkém poli využívající rezonátorem zesílenou evanescentní vlnu

Teoretické a experimentální studium vlastností Wienova filtru pro použití v rastrovacím mikroskopu s velmi nízkou energií elektronů

Jak využít zářivých a nezářivých interferenčních polí k řízení pohybu submikrometrových objektů

Fyzikální měření pro kvalitu a bezpečnost potravin

High Rayleigh Number Turbulent Thermal Convection

Heliová kryogenní vývěva

Detekce signálních elektronů v nízkonapěťové rastrovací elektronové mikroskopii

Vytváření tenkých polymerových vláken laserovým zářením

Zpracování úzkopásmového signálu s velkým dynamickým rozsahem

Depozice uhlíkových nantorubek metodou PECVD a jejich studium metodami elektronové mikroskopie

Určení optických vad vyšších řádů přesným trasováním

Buněčné transplantace: značení buněk a zobrazení pomocí MRI

Polysilany pro nanotechnologie

"Cesty k rychlému MR spektroskopickému zobrazování"

"Technické pozadí synchrotronu a vývoj projektu CESLAB"

"Optical trapping and related activities at the University of St. Andrews"

"Dosavadní zkušenosti s laserovým konfokálním mikroskopem OLYMPUS LEXT OLS 3100"

"Srdeční arytmie a jejich léčba radiofrekvenční ablací"

"Kvantitativní mapování dopantu v Si pomocí velmi pomalých elektronů"

"Jodové absorpční kyvety "

"Studium katodoluminiscence polysilanových kompozitů"

"Numerické simulace ionizačního detektoru pro nízkovakuový SEM"

"Advances in invasive and non-invasive electrophysiologic ablation"

"Detekce signálu segmentovým ionizačním detektorem v environmentálním SEM"

"Ramanova mikrospektroskopie: Analýza chemického složení vzorku v (sub)mikrometrovém měřítku"

"Katodoluminiscenční spektroskopie v ÚPT (historie a současnost)"

"Celotělová kryoterapie"

"Zakázky v LEM"

"Advanced optical methods for diagnosis of flows"

"Tryska stolní elektronové svářečky"

"New Imaging method with Adaptive Averaging of Super-Fast SEM Images"

"Funkční MR zobrazování"

"Příprava L-B vrstev"

"Přeprava jedné a mnoha částic v optickém dopravníku"

"Parametry synchrotronu CESLAB"

"Moaré"

"EUREKA - Report on progress since October 2007"

"Vyhodnocení individuálních frekvencí segmentovaného EEG signálu"

"Vady seřízení"

"Resonanční plazmonické antény"

"Biologické preparáty v elektronových mikroskopech (kurz - České Budějovice)"

"Nízkoenergiový SEM a 2D detekce elektronů"

"Nelineární optické vlastnosti povrchu s kovovými nanočásticemi"

"Rentgenová spektrální mikroanalýza a její využití v materiálovém a fyzikálním inženýrství"

"Základy magnetickorezonanční silové mikroskopie"

"Mikroskopie pomalými elektrony v materiálových vědách (pobyty v Japonsku)"

"Dynamické testování povlaků na univerzitě v Sheffieldu"

"Signál Everhart-Thornleyho detektoru při nanosekundovém rozlišení"

1) "Dosažení tlaku v oboru XHV kryogenní vývěvou", 2) "Vývěvy typu scroll"

"Kvantifikace detekční účinnosti detektoru sekundárních elektronů v REM"

"Japonsko a pomalé elektrony"

"1) Shrnutí dosažených výsledků grantu GAČR202/050607, 2) Info o nových ultra high resolution zobrazeních z období listopad-prosinec 20O7"

"Využití elektronové mikroskopie v oblasti výzkumu adhezivní preparace zubů s použitím Er, Cr: YSGG laseru"

"Putování s elektrony"

"Seznámení s konfokálním mikroskopem OLYMPUS LEXT OLS 3100"

High field MR systems for biomedicine (Varian Inc. presentation)

Seminář EO

Svařování elektronovým svazkem v ÚPT

Zobrazení dopantu v nízkoenergiovém SEM

Biomedicínske aplikácie magnetických nanočastíc

Výsledky týmu v roce 2007

The development of EOD program for the design of electron optical devices

Simulace Coulombovských interakcí v blízkosti zdroje

"Topological and dynamical properties of wave fields and applications"

"Simulace SEM obrazu a vývoj nových zobrazovacích a měřících metod."

"E-beam based system for wafer defect inspection(WDIS) and for die-to-database verification (DDVS)"

"Katody pro elektronový litograf BS600"

As-rigid-as-possible registration of large serial section Transmission Electron Microscopy mosaics

"Projektivní geometrie jako nový pohled na teorii chemické rovnováhy a kinetiky"

"Simulace napěťových kontaktních polí "

"Force mapping of an extended optical potential"

"Studium mechanismů degradace polysilanů"

"Dva tisíce depozic magnetronovým naprašováním v Ústavu přístrojové techniky"

"Dynamický „in situ" experiment v EREM AQUASEM II – krystalizace"

"Příprava příčného řezu dopovaných křemíkových struktur pro SEM"

"Přehled metod detekce šíření událostí v mozku"

"Příprava tenkých řezů iontovým svazkem pro TEM a SEM"

"Angeles II a Česká hlava"

"Projekt HiPER"

"Plošný topný element"

"Pokročilé algoritmy pro výpočet Coulombovských interakcí"

"3D Nanochemiscope"

"Řešení inverzních úloh v lékařských zobrazovacích systémech"

"Využití grafických karet pro výpočty obrazu optické mikroskopie v blízkém poli (NSOM)"

"Studium mikrostruktury UFG-Cu (ECAP) pomocí UHV SLEEM a EBSD"

"SE detektor pro VP SEM"

1."Moore´s law, Increasing Complexity, and the Limits of organization: The Modern Significance of Japanese Chipmakers´DRAM Business" 2."Aberration correction for LEEM/PEEM: mirror and non-dispersive Wien correctors"

"Optimalizace PECVD procesu v reaktoru Precision P5000"

"Korekce vlivu naklonění vzorku v katodové čočce"

„Fotovoltaický článek nové generace"

"Příprava projektu TIP MPO ve skupině mikrolitografie"

"Termoemisní elektronové trysky"

"Detekce signálních elektronů v prostředí vysokého tlaku plynu v EREM "

"EREM (environmentální REM) pro agresivní vzorky"

"Kardiostimulace"

"Sledování elektricky nevodivých nanokompozitů v FESEM"

"Optické biosenzory"

"Mikroskopie s lokální sondou s interferometrickým odměřováním polohy"

"Metody přípravy grafenu"

"Heliový kryostat pro studium přirozené konvekce"

"Projekt SIBMAR "

"Synchrotron – světlo na cestu do 3. tisíciletí",

"Nanokomparátor pro kalibrace snímačů délky (Výsledky grantového projektu Tandem)"

"Měření difúzních koeficientů metodami nukleární magnetické resonance"

"Projekt EUREKA"

"Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie v ÚPT a ve světě"

"Integrace obrázku s detektorem MEDIPIX"

"Plasmonová optika: ovládání interakce světla s hmotou až na subvlnové úrovni"

"LEEM/PEEM, Terst 2008 "

"Řízení katodoluminiscenčních experimentů pomocí LabVIEW"

"NIST"

"Informace o oddělení Elektronové optiky"

"Biologické aplikace Ramanovy spektroskopie"

"Rastrovací prozařovací mikroskopie pomalými elektrony"

"Poškození povrchu materiálu po interakci s iontovým svazkem"

"Kryogenní experiment pro studium turbulentního proudění při přirozené konvekci"

"UHV SLEEM III"

"Využití výkonových laserů v průmyslu"

"3D NanoChemiscope"

"FIBLYS"

"Co vypovídají evokované potenciály o funkční anatomii a konektivitě lidského mozku?"

"Ve Strašicích opravdu dostrašilo?"

"CPO-8"

"Kalibrace vakuových měrek"

"MR experimentální techniky a artefakty"

"Optimalizace výrobních postupů v elektronové litografii"

"Centrum molekulárního zobrazování pro malá zvířata na UPT"

"Vývoj, výroba a testování elektronových trysek EG-60/2"

"Mapování dopantu v křemíku pomocí pomalých elektronů"

"Automatické sledování pohybu netopýrů"

"Kinetika katodoluminiscence scintilátorů pro detektor elektronů v rastrovacím elektronovém mikroskopu"

"Héliový zkapalňovač CTI 1430 - 30 let provozu v ÚPT"

"Optické vlastnosti systému magnetické fokusační objektivové čočky a katodové čočky"

"Určení proximity parametrů v elektronové litografii"

"Nanotextured polymers with plasma etching: defining topography and chemistry for superior wetting and optics"

"Quo vadis, NMR? (Ve světě a v ÚPT)"

"Katody pro elektronový litograf BS - 2"

"Nový systém pro detekci pravých sekundárních a zpětně odražených elektronů v EREM"

1. "Pokročilá fotonika v St. Andrews, Skotsko" 2. "Korekce poškozených laserových svazků v komplexních mikro-biologických prostředích"

"Elektronová mikroskopie na Univerzitě v Toyamě"

"Pozorování biologických vzorků v environmentálním rastrovacím elektronovém mikroskopu AQUASEM II"

"Mikrofluidní systémy"

"Bezpečnost práce s kapalným dusíkem a dalšími kryokapalinami"

"Měření subnanometrových rozměrů a skládání mikrografů s velmi vysokým obsahem šumu"

"Optické vázaní mikročástic"

"Perfusní zobrazování pomocí magnetické resonance"

"Měření vícekanálové bioimpedance"

"Toyama"

"Charakterizace nanostruktur deponovaných PVD a CVD technologiemi"

"Realizace přesného etalonu délky pomocí fs laseru"

"Projekt TIP - výsledky za rok 2009"

"Bílá interferometrie na ÚPT - současnost a budoucnost"

"Výsledky týmu dosažené v roce 2009 (projekt TIP)"

Představení projektu ALISI (Aplikační a vývojové laboratoře pokročikých mikrotechnologií a nanotechnologií)

"Rychlé metody 1H MR spektroskopického zobrazování a vázané spinové systémy"

"Some challenging areas in Free-Space Laser Communications"

"Iontový zdroj v 3D nanochemiscope"

"Diagnostika intenzivního elektronového svazku"

"Activities of Hitachi High Technologies in electron microscopy and lithography"

"High Resolution Imaging and Magnetic Contrast in Field Emission Scanning Electron Microscopy"

"Černé povrchy pro absorpci tepelného záření za nízkých teplot"

"Analýza systému objektivové a katodové čočky"

"IBM Rochester Minnesota"

"Využití prostorových fázových modulátorů světla v optickém zobrazování"

"Určení rozlišení v PEEM s náklonem vzorku"

"Metoda termání desorpční spektroskopie (TDS) a její aplikace"

"Zobrazení tenkých vrstev na křemíkovém substrátu v rastrovacím elektronovém mikroskopu s nízkou energií"

"Úvod k systému ISI WIKI"

"Příprava, manipulace a detekce jednotlivých fotonů"

"Laserove a opticke technologie ELI Beamlines"

" 3DNanoChemiscope"

"O neutrinech v kontextu posledních výsledků experimentu OPERA"

"Měření hmotnosti nanočástic pomocí REM v prozařovacím módu"

"Transport in an asymmetric optical potential: theory and experiment"

"Vybrané mikrofotonické a nanofotonické aplikace využívající kapalných mikrokapének a trasování jednotlivých molekul"

"Microstructural characterisation at JFE Steel; Nanostructure designing of advanced steel products using FE-TEM and low-landing-energy SEM"

Informace o projektu ALISI

Prezentace projektu" Regionální Centrum Excelence ARCchip Telč"

Prezentace firmy ROHDE SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o.

Soustava Fabryho-Perotova a Michelsonova interferometru pro měření délek s femtosekundovým laserem

"Chlazení STM mikroskopu kapalným héliem"

"Využití plasmatického leptání při tvorbě hlubokých difrakčních optických prvků"

"Celotělová impedanční kardiografie"

"Dosvit scintilátoru YAG:Ce při detekci signálních elektronů v S(T)EM"

"Studium mazacích filmů optickými měřicími metodami"

"Mrtvé časy, korekce deformací obrazu a ještě přesnější rastrovací mikroskopie"

"Limity a rezervy účinnosti scintilačního detektoru pro S(T)EM"

"Ramanova pinzeta v biologii a medicíně"

"Vlastnosti Schottkyho katody elektronového litografu"

"Prezentace firmy Agiland divize vakuové techniky"

"Monte Carlo simulace interakce elektronů s látkou"

"SPM - nanolitografie"

"Rozptyl nízkoenergiových iontů LEIS - nástroj pro zkoumání povrchů pevných látek"

"Prvky pro řízení experimentů a sběr dat v přístrojové technice"

"Koroze slitin Mg"

"Přenos tepla zářením za účasti evanescentních vln"

"Energiové ztráty ve vodivých vrstvách scintilačních monokrystalů"

"Přenos signálu scintilačním detektorem"

"Pomocná dynamická fokusace"

"Interferenční vrstvy na laserových krystalech pro projekt HiPER"

"Informace o projektu OPVK"

"Funkční integrace mozku – studie EEG dat z hloubkových elektrod"

"Představení firmy Brano group"

"Projekt EUREKA"

"Nové možnosti a aplikace digitální holografické mikroskopie"

"Aktivní magnetické stínění SPICER"

"Projektivní aspekty NMR"

"Užití architektury CUDA pro masivně paralelní výpočet difrakce světla"

"Projekt TIP - výsledky za rok 2010"

"Inovační podnikání a jeho podpora"

"MRI Technology and Applications"

"Příprava a vlastnosti modifikovaných DLC povlaků pro strojírenské aplikace"

"Dopované DLC vrstvy pro elektrochemické senzory"

"Optimalizace hmotnostního rozlišení ToF spektrometru"

"Applied Optical Techniques Group research lines in biomedical optics"

"Ochrana tiskovin a dokladů - krok před padělateli"

"Developing Therapies from Bench to Bedside in the World: Sonothrombolysis as the Case Study"

"Nonlinear optics by ns, ps, and fs laser pulses:interactions with atoms and molecules, nanoparticles,and metamaterials”

"Hrozivě rychlá prostorová simulace SEM obrazů bez použití metody Monte Carlo"

"Analýza konektivity v lidském mozku z intrakraniálního EEG"

"Úvod do kryo-metod v elektronové mikroskopii"

"Magnetárium: První kroky k nanobiomedicíně v 9.4teslovém magnetu"

"Scintilační detektor sekundárních elektronů pro EREM"

"Magellan 400"

"Vysokonapěťové zdroje o velké stálosti"

"Ultra stable cavity stabilized lasers and long distance frequency distribution with optical fibers"

"Návrh objektivové čočky pro SLEEM"

"Optical bottle: statistical analysis of nanoparticles in optical confinement"

"Evropský mikroskopický kongres EMC2012 v Manchesteru"

"Odborná přednáška z oboru Elektronová mikroskopie"

"Optické zobrazovací techniky – multimodální rozšíření MRI pro preklinický výzkum"

"Nd:YAG standards of frequency and optical clock"

"Optické nelineární operace na kvantové úrovni"

"Some connections between the rotations of asymmetric molecules,confined quantum systems and Bose-Einstein condensation"

"High temporal and spatial resolution 3D CE-MRA"

"Difrakce v elektronové optice"

„Symetrie"

„Elektrochemické senzory a biosenzory"

"Interferometrie délky se stojatou vlnou"

"Kalibrace koncových měrek pomoci interference bílého světla"

"Projekt - centrum elektronové mikroskopie"

"Vývoj systémů pro optické třídění mikroorganismů"

"Analýza repolarizace, mýty a pravděpodobné řešení"

"Řídké reprezentace signálu, komprimované snímání a aplikace v MRI"

"Eletrostatic micro-lens within an AFM cantilever for LEEM"

"E-learning"

"Bezpečnost práce s kapalným dusíkem a dalšími kryokapalinami"

"Katodoluminiscenční spektroskopie"

"Metrické normály"

"Chování částic v optických polích aneb experimenty na počítači"

"Monitorace a léčba krevního oběhu u kriticky nemocných pacientů"

"Kvantifikace in vivo MR spekter"

"Termosíly - spolupráce s ÚPT"

"Zobrazování hustoty stavů pomocí odrazivosti velmi pomalých elektronů"

"Řezání elektronovým svazkem"

"Ochrana duševního vlastnictví"

"Ochrana duševního vlastnictví"

"Atom-by-atom imaging and spectroscopy with the Scanning Transmission Electron Microscope (STEM)"

"Biomedical Imaging Resource Core Activities at Mayo Clinic "

"Fotonika v neuspořádaném prostředí"

"Kvantová turbulence"

"Seminář o popularizaci vědy"

Přímé zobrazení napětí v krystalu pomocí pomalých elektronů

"Vady vychýlení vyšších řádů"

"Školení bezpečnosti práce pro nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi"

"Směrová odrazivost velmi pomalých elektronů od poly- a monokrystalů Cu?"

"Interakce světla a jediného atomu ve volném prostoru "

Přednáška z Univerzity Palackého

"Metrologická charakterizace mikrovezikulu pomocí TSEM"

"Diagnostika laserového svařovacího procesu"

"Spektroskopické monitorování procesu svařování pulsním laserem"

Pavidelný výroční workshop centra AMISPEC, "Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie"

"Monte Carlo simulace prošlých elektronů pro STEM detektor"

"Lasery s velmi úzkou spektrální šířkou čáry a jejich použití v přesném měření délky"

"Mathematica tour 2013 - Praha, Brno, Bratislava - firma Wolfram Research"

"Nanočásticové systémy pro cílení léčiv (liposomy a nanovlákna)"

"Využití Ramanovy spektroskopie pro studium života bakteriálních buněk"

Projekt TIP - Mikroskopie elektrochemických senzorů

"PulsWave: real-time vyhodnocení rychlosti šíření pulsní vlny v arteriálním systému"

"Characterization and application of sputtered Carbon Nitride thin films"

"Dynamika a spektroskopie opticky zachycených mikročástic: Aplikace v měkké hmotě a biomedicíně"

"Anomální přenos tepla v kryogenní konvekci"

"Chronic hepatic encephalopathy: how MRS and MRI help in elucidating the molecular mechanisms"

"Enviromentální rastrovací elektronová mikroskopie"

"Selected activities of Biological Research Centre in Szeged"

"Biophotonic activities at the University of St. Andrews"

"Strukturni analyza pokrocilych vysokopevnostnich oceli (AHSS steels) nekonvencnimi metodami elektronove mikroskopie"

"STMFull - plnotextové databáze pro výzkum a vývoj"

"Charakterizace nanočástic a tenkých vrstev v SEM Magellan 400"

"Mikrospektroskopie a spektromikroskopie Augerovými elektrony"

"Aluminium alloys and superconducting materials"

"Dvoufotonová mikroskopie a SHG zobrazování v biomedicínském výzkumu"

"Kvantové zpracování informace s jednotlivými fotony"

"Simulace trajektorií elektronů STEM detektoru"

"Světlo v komplexních prostředích: principy a aplikace"

"Metodika přípravy experimentálních autoemisních katod"

"Polovodičové lasery v metrologii délek"

"Hmotnostní spektrometr založený na času letu"

"Možnosti pro financování výzkumu a vývoje v rámcovém programu HORIZONT 2020 v letech 2014-2020"

"Structured wave fields: Generation, characterization and applications"

"Elektronová litografie"

"Funkce přenosu kontrastu pro scintilační detektory v REM"

"Detekční systémy pro EREM"

"Introduction to academic writing in English: Writing for the reader" a "Basics of academic texts"

"Mikroobrábění nekovových materiálů elektronovým svazkem"

"Monte Carlo Simulácie (MCS) interakcií pomalých elektrónov s látkou"

"Mikrotermáílní Field-Flow Frakcionace: Bilance a představení projektu"

"Mikroskopie ledu"

"Vize katodoluminiscenční laboratoře"

"Některé netradiční metody přípravy vzorků pro ED mikroanalýzu a sledování mikromorfologie v SEM"

"Energiová filtrace BSE v objektivu Magellan"

"Jak využít kvantovou informaci v optice..."

"Snímky, kontaminace a problém s tím související"

Přednáška: "MR spektroskopie myších modelov degeneratívnych ochorení"

Moderní zobrazovací jednotky ve videotechnice

"Jednoduchá řeč technických posterů"

Školení „Nakládání s nebezpečnými chemikáliemi"

"Moderní svařovací metody – aneb co (také) spojuje náš svět"

Seminář skupiny ET: Svařování elektronovým svazkem

Seminář: "Optické spoje"

Moderní kryptografické metody

"Tvorba plazmatu při laserovém penetračním svařování"

Seminář skupiny:"Mnohovrstvá EUV a RTG optika na Ústavu přístrojové techniky"

Přednáška: Koexistence služeb digitálních televizních vysílacích sítí se systémy mobilních komunikací ve sdílených frekvenčních pásmech

Seminář skupiny "Násobenie repetičnej frekvencie femtosekundového laseru pre presné merania v zememeračstve"

Právo duševního vlastnictví v popularizaci vědy

Seminář skupiny Optické mikromanipulační techniky "Shape adapted optical forces and interactions"

Seminář skupiny "Diagnostika srdeční komorové asynchronie pomocí technologie UHF EKG"

Seminář oddělení Koherenční optiky: „Řízení experimentů s pomocí komunikační mesh-sítě založené na protokolu CAN"

FJFI - Physics and advanced simulations of some novel photonic and plasmonic structures

"Colloidal Osmotic Equilibrium in a Dielectrophoretic Force Field"

Mechanismus katodoluminiscence monokrystalů YAG:Ce

Veřejné zakázky v podmínkách ÚPT

Seminář skupiny: MR zobrazování perfúze prováděné na ÚPT v onkologických myších modelech

Manipulating light photon by photon

Přednáška skupiny Environmentální elektronová mikroskopie: "Led a nečistoty na něm očima fotochemika a environmentálním elektronovým mikroskopem”

„Disordered Carbon based materials: physical properties and applications"

"The Interacting Electron - Sometimes a Particle, Sometimes a Wave"

Jak na efektivnější plnění úkolů

Seminář skupiny Mikroskopie pro biomedicínu: "Aplikace metody mrazového lomu na biologický materiál"

Workshop (VUT)

Workshop (VUT)

"Optimising forces and torques for optical tweezing"

"Towards Quantitative Scanning Electron Microscopy"

Seminář skupiny Mikroskopie a mikroanalýza: "Vzhůru do nekonečna s mikroskopem Magellan 400!"

"Optical frequency standards and metrology of lengths in INRIM"

Seminář skupiny EO: "Hexapólový korektor otvorové vady"

Rozlišovací schopnost katodoluminiscenčních stínítek YAG:Ce

Seminář skupiny Mikroskopie a spektroskopie povrchů " Charakterizace a aplikace naprašovaných carbon-nitridových vrstev"

"Pokroky v chemických a biochemických metódach prípravy nanomateriálov"

Jak rozpoznat příležitost ke komercializaci

Vlnově optický výpočet rozlišení systému SLEEM (Ph.D. T. Radlička)

Horizont 2020

"Simulace prostorového náboje v elektronovém litografu"

"Shining a (bright) light on the very small"

Seminář EM: "Studium stárnutí hydratovaného CaO v EREM a REM"

Světlo v optických vláknech

Seminář skupiny "Elektronová litografie": Difraktologie

"Surface charge and hydrodynamic coefficient measurements micro-particles and living micro-organisms by Optical Tweezers"

"Sluneční koróna při úplných zatměních Slunce"

"Mikroskopie rostlinných embryí"

"Frequency comb interferometry for absolute distance measurement"

"Optical Resonances in Silicon Microspheres - Applications of Whispering Galleries of Light"

Přednáška AV 21 "Zeolity, kam se jen podíváš."

Workshop - SignalPlant

Workshop AV21 (Ing. Jaroslav Sobota, CSc.)

Workshop AV21 (Ing. Jaroslav Sobota, CSc.)

Workshop AV21 (Mgr. Ota Samek, Dr.)

Optical trapping of nanostructures

"Kryo-REM techniky pro studium mikrobiálních biofilmů", "Ramanova pinzeta v mikrofluidním prostředí pro automatizovanou analýzu a třídění živých buněk"

Přednáška: "Mechanical Effects of Spin Orbit Coupling In Optical Fields"

Přednáška: "Printing and connecting colloidal nanoparticles with optical forces"

"Photon-enhanced Electron Imaging and Spectroscopy"

Přednáška o CF CEITEC Nano

Workshop v rámci projektu Amispec

"Ultra-high energy resolution EELS in the electron microscope"

"Diagnostika a optimalizace mechanických a povrchových vlastností ochranných vrstev připravených metodami PVD a PECVD "

Stategie AV21 Představení nového mikroskopu

Školení „Nakládání s nebezpečnými chemikáliemi"

Workshop AV 21 "Telemetrologie"

"100 kilovoltový zdroj"

"Lokální mikrostrukturní změny vyvolané statickou a dynamickou indentací nanostrukturovaných a nanolaminovaných povlaků"

Strategie AV 21 „Diagnostické metody a techniky"

"Zobrazovací techniky pro laserové svařování a řezání"

"Novel Photonic Lightwave Circuit Elements: Microsphere Resonators and Meandering Waveguides"

"Mikrostruktury stavěné pomocí světla "

Workshop AV 21 "Diagnostické metody pro energetické využití biomasy a řízení spalovacích procesů"

Strategie AV 21 workshop on low-dimensional materials

Strategie AV 21:"Výtvarné umění a další aplikace instrumentální mikroanalýzy v Ústavu anorganické chemie AV ČR, v.v.i.

4th TRANSACT Workshop

Seminář OP PIK

"Jak na poštu (elektronickou?)"

"Velká data: pohodlné zpracování (bio)signálů"

"Bezpečnost práce s kryogenními kapalinami"

"Implementace Dixonových technik pro preklinické MR zobrazování ve vysokých polích" (PhD práce)

"XENOIMAGE - hyperpolarizovaný xenon pro molekulární zobrazování neurodegenerace" (informace o podaném návrhu projektu H2020)

"Somatická embryogeneze"

"Mikrobiální biofilmy, jejich význam a možnosti jejich zkoumání"

"13. komnata Magellanu "

"Vady seřízení a hexapólový korektor sférické vady"

"Bude potřeba formulovat nové zákony fyziky? Jakou přístrojovou technikou je možno zkoumat vlastnosti EM vlnění subatomových částic."

"From bovine carcasses to cell characterization - spectroscopic applications in food research and industry"

"Právo duševního vlastnictví v popularizaci vědy II"

Přednáška: "Nová, velmi přesná metoda meření velikostí nanočástic v rastrovacím elektronovém mikroskopu v prozařovacím režimu"

"Jak na grafén?"

"The first borane laser"

"Elektrony na trase Temelín - ÚPT a zpět"

Seminář: FZÚ

"Progress in Optical Trapping and Rotation"

Optical Trapping and Nanotechnology – New Opportunities for Nanoscale Sensing

Lucie Pelikánová

Ing. František Hrubý

Radomír Petrů

František Hynšt

Martina Wenzelová

Martin Michalica

Matúš Kašuba

Ing. Martin Hošek

Johanna Traegaardh, Dr.

Mgr. Bc. Kateřina Adámková

Jana Hesounová

Bc. Jakub Grim

Pavel Jandek

Tomáš Kroutil

Ing. Michal Jelínek

Mgr. Ing. Radim Skoupý

Bc. Jana Chlumská

Ing. Tereza Zdražilová

Mgr. Jiří Frolec, Ph.D.

Josef Hudec

Ing. Minh Tuan Pham

Tereza Juráková

Helena Chovanová

Ing. Pavel Krejčí

Ing. Jiří Hudec

Lenka Čermáková

Ing. Veronika Rašovská

Ing. Michal Jablonski

Jiří Skalický

Blanka Petlachová

Kristýna Lepltová

Ing. Ondřej Brunn

Ing. Jakub Piňos

Ing. Lenka Dvořáková

David Kolínek

Jana Humeňanská

Ing. Jana Flajšmanová

Jiří Harašta

Luboš Hložek

Mgr. Juraj Jurčo

Mgr. Aleš Paták, Ph.D.

Mgr. Marek Machálek

Jan Kroupa

Mgr. Naděžda Vaškovicová, Ph.D.

Bc. Vendula Mitošinková

Mgr. Tomáš Pšorn

Mgr. Vojtěch Svak

Ing. Jan Grünfeld

Barbora Kolouchová

Radka Vaňurová

Hana Kubíčková

Jakub Drahotský

Ing. Eva Soukupová, Ph.D.

Ing. Pavla Schieblová

Ing. Tadeáš Maňka

Ing. Petr Horník

Ing. Benjamin Daniel

Mgr. Iveta Pavlova

Ing. Petr Nejedlý

Filip Šmatlo

Mgr. Martin Kizovský

Mgr. Michal Macek, Ph.D.

Ing. Jana Starčuková, Dr.

Hana Suchá

Jiří Sýkora

Jitka Šabatová

Mgr. Martin Šarbort, Ph.D.

Jan Šarlej

Tatiana Šarlejová

Ing. Mojmír Šerý, Ph.D.

Mgr. Martin Šiler, Ph.D.

Stanislav Šlechtický

Richard Tannenberg

Mgr. Zoja Tesař Svobodová

Mgr. Ivan Tuček

Ing. Pavel Urban, Ph.D.

Ing. Ivo Viščor, Ph.D.

Ing. Ivan Vlček, Ph.D.

Ing. Vlastimil Vondra, Dr.

Petr Vorel

Ing. Jitka Zobačová, Ph.D.

Karel Soldán

Anna Svobodová

Mgr. Adam Lešundák

Ing. Marek Vondra

Vladimír Doležal

Ing. Stanislav Krátký, Ph.D.

Ing. Jana Čeledová

Ing. Tomáš Pikálek

Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D.

Mgr. Lenka Pravdová

Mgr. Jiří Zelinka

Ing. Lucie Krátká

Ing. Petr Klimeš, Ph.D.

Stephen Simpson, Dr.

Mgr. Ondřej Lalinský

Jan Pavelka

Anna Novobilská

Ing. Ondřej Macíček, Ph.D.

Ing. Jiří Kratochvíla, Ph.D.

Rostislav Ráček

Jan Dušek

MVDr. Eva Dražanová, Ph.D.

Pavel Helma

Pavel Vitámvás

Petra Pokorná

doc. Ing. Alexandr Knápek, Ph.D.

Mgr. Tomáš Řiháček

Ing. Filip Plešinger, Ph.D.

Ing. Radim Kořínek, Ph.D.

Stanislav Král

Ing. Tomáš Králík, Ph.D.

Ing. Jiří Kršek

Jaroslav Lahoda

Miluše Lángová

Miloslav Ledvina

Ing. Pavel Leinveber

RNDr. Miroslav Lýčka

Jan Mach

Jaroslava Maiselová

Mgr. Aneta Malá

Ing. Milan Matějka, Ph.D.

Václav Michalec

Ing. Břetislav Mikel, Ph.D.

Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D. MBA

Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D.

Zdeňka Morávková

Iva Musilová

RNDr. Věra Musilová, CSc.

Ing. Petr Meluzín

Vítězslav Novák

Ing. Ivo Olič

Jana Oprchalová

Mgr. Martin Oral, Ph.D.

Mgr. Jindřich Oulehla

Mgr. Zdeněk Pilát, Ph.D.

Mgr. Zuzana Pokorná, Ph.D.

RNDr. Pavel Pokorný

doc. Ing. Antonín Rek CSc.

Jiří Roth

RNDr. Jiří Runštuk

Ing. Bohdan Růžička, Ph.D., MBA

Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D.

Ing. Milan Samek

Mgr. Ota Samek, Dr.

RNDr. Petr Schauer, CSc.

Zdeňka Sigmundová

Ing. Jan Slaměník, CSc.

Bc. Michaela Staňková

Ing. Zenon Starčuk, DrSc.

Mgr. Silvie Bernatová, Ph.D.

Mgr. Oto Brzobohatý Ph.D.

Ing. Zdeněk Buchta, Ph.D.

Bedřich Coufal

Ing. Martin Čížek, Ph.D.

Ing. Miroslav Daněk

prof. Ing. Armin Delong, DrSc.

Miroslav Dirga

Jitka Dirgová

Ing. Zdeněk Dokoupil

Ing. Libor Dupák, Ph.D.

Ing. Eva Tihlaříková, Ph.D.

RNDr. Luděk Frank, DrSc.

Ing. Jan Grossman, CSc.

Ing. Josef Halámek, CSc.

Bc. Světlana Hanáková

Ing. Pavel Hanzelka

Vladimír Heinige

Mgr. Miroslava Holá, Ph.D.

Vladimíra Holancová

Ing. Miroslav Horáček, Ph.D.

Ing. Jaroslav Horký

Ing. Jan Hrabina, Ph.D.

Nikola Procházková

Ing. Václav Hucl

Ing. Vladimír Húsek

Ing. Jan Chládek, Ph.D.

Mgr. Lukáš Chvátal, Ph.D.

Ing. Petr Jákl, Ph.D.

Ing. Petr Jedlička, Ph.D.

Ing. Josef Jelínek, CSc.

Ing. Jan Ježek, Ph.D.

doc. Ing. Josef Jirák, CSc.

Ing. Radovan Jiřík, Ph.D.

Zdeněk Jokver

Mgr. Alexandr Jonáš, Ph.D.

Ing. Jiří Kališ

Ing. Petr Kalivoda

Jiří Karásek

Mgr. Vítězslav Karásek, Ph.D.

Stanislav Klaška

Pavel Klein

Viktorie Kluková

Hana Kolouchová

Ing. Ivo Konvalina, Ph.D.

prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc.

Publications

Dny otevřených dveří ÚPT 2016

ALISI

Den dětí 2016

Spektromikroskopie Augerovými elektrony

Prvková mikroanalýza povrchů

Zobrazení precipitátů v kovových materiálech

Diagnostika tenkých vrstev

Měření hustoty dopantu v polovodiči

Zjišťování krystalové orientace

Zobrazení vnitřního pnutí v materiálu

Zobrazení krystalické struktury

Nenabíjející elektronová mikroskopie

Rastrovací prozařovací elektronová mikroskopie (STEM) s velmi pomalými elektrony

Vývoj ultravysokovakuového mikroskopu typu SLEEM

Adaptace standardního REM na SLEEM (rastrovací nízkoenergiový elektronový mikroskop)

Optimalizace detektorů

Katodoluminiscence

Simulace Monte Carlo

Kvantitativní zobrazování

Studium biomedicínských vzorků

Zobrazování v SEM

Elektronově optické výpočty

Planární nanostruktury

Mikrolitografie

Průmyslová holografie

Elektronové litografy

Vakuové elektrické průchodky

Pájení ve vakuu

Svařování elektronovým svazkem

Depozice a charakterizace tenkých vrstev magnetronovým naprašováním

Optická levitace

Optický dopravník

Optická pinzeta

Optický tažný svazek

Optická pinzeta

Absorpční plynové kyvety pro laserovou spektroskopii

Laserové interferometry a refraktometry

Laserové normály délky

Interferometrie s polovodičovými lasery

Etalony optických frekvencí

Stabilizace frekvence polovodičových laserů

EEG, epilepsie a Parkinsonova choroba

Digitální přijímač

Kardiovaskulární diagnostika

Konstrukce přístrojů

Měření a analýza dynamických chyb AD převodníků

Aplikovaná supravodivost

Měření a analýza magnetických polí

Magnetická pole

Heliová lázňová kryovývěva

Emisivity tepelného záření

Tepelné toky v kryostatech

Kryostaty

Applications

Aplikace

Hyperpolarizace

Analýza multiparametrických dat

Morfometrie

Kontrastní látky

- NMRScope-B

- jMRUI

Spektroskopie

Difuzometrie

MR measurement of perfusion

Perfuzometrie

Reflection-based fibre-optic refractive index sensor using surface plasmon resonance.

Diagnostic of process, optické soustavy a konstrukce pro výkonové laserové technologie

Technological research v oblasti 3D svařování a řezání laserem

Deposition of interference coatings by electron beam evaporation and spectrophotometric measurement of spectral reflectance and transmittance

Measurement of localmass-thickness of thin samples and mass of individual

Electronmicroscopy of biological and sensitive samples

New imaging methods of electronmicroscopy

Ing. Tomáš Fořt, Ph.D.

High resolution scanning electronmicroscopywith analytic techniques

Consulting and training courses in safety in cryogenics

Stationary magnetic fields

Vacuum technique

Determination of thermal-radiation properties of materials

Design and realisation of cryogenic systems

Low temperature thermometry

Electron microscopy under ultrahigh vacuum conditions

Environmental scanning electron microscopy and detection systems

Optical diffractive structures

E-Beam Lithography Technology

Thin layers deposited by magnetron sputtering and their dynamic impact testing

Design and manufacture of feedthroughs

Imaging and data analysis

Magnetic Resonance and Cryogenics

Scanning microscopy with slow electrons

Special electronics and software

Laser interferometric measuring systems

Absorption cells for spectroscopy and etalons of optical frequencies

Laser etalons of optical frequencies

High-power ECL lasers

Lasers with high coherence for measuring purposes

Coherent Optics

Press releases

Photo & video

Download

Ke stažení

Foto a video

Tiskové zprávy

History

Library

Jobs

Tenders

Study

Documents

Significant projects

Profile

Historie

Knihovna

Volná místa

Výběrová řízení

Studium

Dokumenty

Významné projekty

Profil

Organizational Structure

Organizační struktura

Contact

Kontakt

1. místo ve volném pokračování soutěže Computing in Cardiology/Physionet Challenge 2015

Cena rektora VUT

Prestižní cena Japonské mikroskopické společnosti

Electron microscopy

Vacuum brazing and annealing

Electron beam welding

New technologies

Optical micro-manipulation techniques

Laser Raman spectroscopy

Applications of laser-induced breakdown spectroscopy – LIBS

Microphotonics

Medical signals

Experimental devices for measurement of biomedical signals

Data acquisition systems

Software – methodology & processing

Mesing, spol. s r. o.

Electron and Plasma Technologies

Artificial Intelligence and Medical Technologies

Medical Signals

Levitational Photonics

Microphotonics

Magnetic Resonance and Cryogenics

Electron Microscopy

Electron Beam Lithography

Electron Beam Technology

Thin Layers

Environmental Electron Microscopy

Microscopy for Biomedicine

Microscopy and Microanalysis

Microscopy and Spectroscopy of Surfaces

Electron Optics

Cryogenics and Superconductivity

Magnetic Resonance

Coherent Lasers and Interferometry

Laser Technology

Coherence Optics

První a druhé místo v soutěži Computing in Cardiology/Physionet Challenge 2015

Podzimní škola základů elektronové mikroskopie 2014

Elektronový mikroskop na Strojírenských veletrzích v Brně

Slavnostní otevření laboratoří ALISI30. května 2013

Nové zobrazovací metody elektronové mikroskopie

Vysokorozlišovací rastrovací elektronová mikroskopie s analytickými technikami

Experimentální přístroje pro měření biologických signálů

Akviziční systémy

Software – metodologie a zpracování

Medicínské signály

Technologický výzkum v oblasti 3D svařování a řezání laserem

Diagnostika procesu, optické soustavy a konstrukce pro výkonové laserové technologie

Speciální elektronika a software

Depozice interferenčních vrstev vakuovým napařováním elektronovým svazkem a spektrofotometrické měření jejich spektrální odrazivosti a propustnosti.

Laserové interferometrické měřicí systémy

Absorpční kyvety pro spektroskopii a optické frekvenční etalony

Laserové etalony optických frekvencí

Výkonové ECL lasery

Lasery s vysokou koherencí pro měřicí účely

Koherenční optika

Konzultace a školení o bezpečnosti v oblasti kryogenní techniky

Stacionární magnetická pole

Vakuová technika

Stanovení tepelně radiačních vlastností materiálů

Návrhy a realizace kryogenních systémů

Nízkoteplotní termometrie

Zobrazování a analýza dat

Magnetická rezonance a kryogenika

Elektronová mikroskopie v podmínkách ultravysokého vakua

Měření lokální tloušťky tenkých vzorků a hmotnosti jednotlivých nanočástic pomocí REM

Environmentální rastrovací elektronová mikroskopie a detekční systémy

Elektronová mikroskopie biologických a jiných senzitivních vzorků

Rastrovací mikroskopie pomalými elektrony

Elektronová Mikroskopie

Technologie difrakčních prvků

Technologie elektronové litografie

Depozice tenkých vrstev magnetronovým naprašováním a jejich dynamické rázové testování

Vývoj a výroba vakuových průchodek

Vakuové pájení a žíhání

Svařování elektronovým svazkem

Speciální technologie

Optické mikromanipulační techniky

Ramanovská laserová spektroskopie

Aplikace spektroskopie laserem buzeného plazmatu LIBS

Mikrofotonika

Pokročilé výkonové laserové technologie

Velmi dlouhý název článku velmi vědeckého významu pro celé lidstvo.

Velmi dlouhý název článku velmi vědeckého významu pro celé lidstvo.

Velmi dlouhý název článku velmi vědeckého významu pro celé lidstvo.

Velmi dlouhý název článku velmi vědeckého významu pro celé lidstvo.

Laserové technologie

Koherentní lasery a interferometrie

Levitační fotonika

Umělá inteligence a medicínské technologie

Kryogenika a supravodivost

Magnetická rezonance

Enviromentální elektronová mikroskopie

Mikroskopie pro biomedicínu

Mikroskopie a mikroanalýza

Mikroskopie a spektroskopie povrchů

Elektronová optika

Elektronová litografie

Elektronové technologie

Tenké vrstvy

Koherenční optika

Mikrofotonika

Medicínské signály

Magnetická rezonance a kryogenika

Elektronová Mikroskopie

Elektronové a plazmové technologie

doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Ing. Ondřej Číp, Ph.D.

Ing. Aleš Srnka, CSc.

doc Ing. et Ing. Vilém Neděla, Ph.D.

Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D.

Ing. Filip Mika, Ph.D.

Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.

Ing. Martin Zobač, Ph.D.

prof. Ing. Josef Lazar, Dr.

prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.

Ing. Pavel Jurák, CSc.

Ing. Zenon Starčuk, CSc.

Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.

Ing. Jaroslav Sobota, CSc.

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu pochází z Brna

Česká hlava - Invence 2013

homepage

Difrakční optický prvek

Elektronový mikroskop Jeol JSM 6700F

Laserová svařovací hlava

Ea Hendrerit Neo

Praemitto Quia Scisco

Abbas Causa Esca Pertineo

Absorpční laserová spektroskopie

Damnum Sagaciter Zelus

Aptent Suscipere Suscipit

Laserové svařování

Nejlepší Ph.D. disertace v soutěži vyhlášené Československou mikroskopickou společností se za rok 2012

Světelný transport, třídění a samouspořádávání mikroobjektů "tažným" svazkem

Cenu Siemens 2012 za nejvýznamnější inovaci získali vědci z Brna

Zlatá medaile na MSV v Brně 2012

Electron and Plasma Technologies

Ing. Martin Zobač, Ph.D.

Medical Signals

Ing. Pavel Jurák, CSc.

Microphotonics

prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.

Magnetic Resonance and Cryogenics

Ing. Zenon Starčuk, CSc.

Electron Microscopy

Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.
The Department of Coherence Optics

Coherence Optics

Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
Koherenční optika

Koherenční optika

Ing. Ondřej Číp, Ph.D.

Mikrofotonika

prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.

Medicínské signály

Ing. Pavel Jurák, CSc.

Magnetická rezonance a kryogenika

Ing. Zenon Starčuk, CSc.

Elektronová Mikroskopie

Mgr. Tomáš Radlička, Ph.D.

Elektronové a plazmové technologie

Ing. Martin Zobač, Ph.D.