Magnetická rezonance

 

Činnost skupiny NMR je orientována na vývoj měřicích metod a technologií pro biomedicínské i technické aplikace nukleární magnetické rezonance a aplikaci MR technik v preklinickém, zejména translačním výzkumu využívajícím myších a potkaních animálních modelů neurologických, psychiatrických a onkologických onemocnění. Jádrem současného výzkumného programu je

  • měření perfúze orgánů včetně farmakokinetického modelování,
  • měření parametrů difúze vody,
  • prostorově lokalizovaná MR spektroskopie (MRS) a spektroskopické zobrazování (MRSI) se zaměřením na kvantifikaci metabolitů a simulační výpočty,
  • charakterizace a sledování kontrastních látek in vitro i in vivo se zaměřením na cílený transport nanočástic,
  • morfometrie na bázi MR a
  • analýza multiparametrických dat.

Mezi podstatné úkoly patří zajištění verifikovaných reprodukovatelných kvantitativních výstupů pro konkrétní aplikace. Vedlejšími oblastmi zájmu jsou analýza materiálů z hlediska MR kompatibility a využití MR pro studium rostlin nebo porézních materiálů. Experimentálně výzkum využívá moderní 9.4T MR systém Bruker Biospec 94/30, vybavený pro multinukleární preklinické zobrazování, a akreditovaný zvěřinec pro myši a potkany. K dispozici je i zobrazovací MR systém s polem 4.7 T. Skupina úzce spolupracuje s dalšími subjekty (Masarykova univerzita, Výzkumný ústav veterinárního lékařství aj.), s nimiž vzájemně zajišťuje multidisciplinární potřeby preklinického výzkumu s využitím MR. Předmětem zájmu je i převod technik do klinické aplikace.

Centrální Laboratoř magnetické rezonance (ISI-MR)