Ing. Jaroslav Sobota, CSc.

Email: sobota@isibrno.cz

Tel.: +420 541 514 256