Kryogenika a supravodivost

Profilový list skupiny

Hlavní pracovní náplň skupiny je zaměřena na optimalizaci heliových kryotechnických systémů, zvláště pak na možnosti snižování nežádoucích tepelných toků. K analýze těchto toků byla vytvořena a je dále rozvíjena soustava numerických procedur. Výsledky dosažené výpočetními metodami jsou ověřovány experimentálně a srovnáním s parametry změřenými na navržených a realizovaných zařízeních. Jako příklad můžeme uvést kryostaty supravodivých magnetů, postavených na podporu rozvoje metod NMR spektroskopie a tomografie v našem ústavu a dále speciální přístroje navržené a vyrobené pro zahraniční instituce. Protože nezbytným odvětvím používaným v kryogenice je technika velmi vysokého vakua, zabývá se naše skupina také problémy spojenými s vytvářením a dlouhodobým udržováním vakua v kryotechnických zařízeních. Skupina sleduje také kompatibilitu technických a bezpečnostních norem v oboru kryogeniky v České republice a v evropských státech.

V oblasti teorie magnetických polí je hlavní pozornost věnována rozvoji a zobecnění návrhových postupů umožňujících vytvářet magnetické systémy generující efektivně magnetická pole s definovanou prostorovou konfigurací. Tyto postupy jsou využívány při návrzích magnetických systémů pro různé fyzikální experimenty. Jde především o homogenní magnetická pole pro NMR a MRI (vytvářená supravodivými magnety), o magnetická pole speciálních korekčních cívek, gradientových cívek pro MRI zobrazování, vinutí se sníženým příkonem a indukčností atd. S problematikou vytváření magnetických polí definovaných tvarů úzce souvisí rozvoj měřících metod pro mapování magnetických polí a vhodné způsoby zpracování naměřených dat. Vhodnými metodami naměřené výsledky a jejich následná analýza jsou využívány jak pro kontrolu magnetických polí definovaných vlastností, tak i pro simulovanou homogenizaci.