Magnetická rezonance a kryogenika

Obor nukleární magnetické rezonance (NMR) v ÚPT založil v roce 1960 Ing. Josef Dadok po zkonstruování prvního ústavního spektrometru (s kmitočtem 30 MHz). V r. 1966 byla zahájena průmyslová výroba NMR spektrometrů v nár. podniku Tesla Brno, pro niž ÚPT zajišťoval výzkum a vývoj. V průběhu 25 let podnik vyrobil a z větší části exportoval několik set NMR spektrometrů různého typu. V roce 1967 Ing. J. Jelínek v ústavu vybudoval laboratoř nízkých teplot zaměřenou na výzkum a vývoj supravodivých magnetů pro NMR. Po odchodu J. Dadoka do zahraničí obor vedl nejdříve Ing. K. Švéda a později do r. 1990 Ing. Z. Starčuk. V 70. letech byly v oddělení zahájeny ve větší míře i práce metodologického zaměření, na nichž se výrazně podíleli zejména Ing. Z. Starčuk a RNDr. V Sklenář. Po r. 1990, kdy byla výroba NMR spektrometrů v podniku Tesla Brno ukončena, byl obor do r. 2002 veden Ing. M. Kasalem. Práce v oboru NMR probíhaly v několika týmech, a to zejména na vývoji progresívních elektronických modulů, vysokofrekvenčních a gradientních cívek pro NMR spektrometry a tomografy, na řešení problémů spojených s řízením NMR experimentů, sběrem a zpracováním spektroskopických i tomografických dat a na dalším metodologickém rozvoji, povětšinou orientovaném do oblasti in vivo spektroskopie. Předmětem výzkumu byly i problémy kryogeniky a zpracování biomedicínských signálů.

Centrální Laboratoř magnetické rezonance (ISI-MR)