Významné projekty

Aplikační laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií

Cílem ALISI je vybudovat a provozovat moderně vybavené výzkumné centrum dosahující aplikovatelných výsledků výzkumu a vývoje a přiblížit tak technologickou úroveň zdejšího výzkumu a vývoje v řešených oblastech světové elitě. Existence centra je novým impulsem k rozšíření spolupráce s tuzemskými i zahraničními průmyslovými partnery, vysokými školami, zdravotními ústavy a výzkumnými institucemi. více informací na alisi.isibrno.cz

 

ALISI - Centrum pokročilých diagnostických metod a technologií - NPU

Projekt "ALISI - Centrum pokročilých diagnostických metod a technologií" je podpořen z Národního programu udržitelnosti I.- NPU I (LO), jehož cílem je podpora výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků.

 

Czech-BioImaging

Czech-BioImaging je národní výzkumná infrastruktura pro biologické a medicínské zobrazování. Jedná se o infrastrukturu předních zobrazovacích pracovišť v České republice. Infrastruktura poskytuje otevřený přístup k širokému spektru zobrazovacích technologií a odborných znalostí všem vědcům z České republiky i ze zahraničí prostřednictvím jednotného a koordinovaného logistického přístupu.
Cílem Czech-BioImaging je:

  • umožnit trvalý přístup ke špičkovým zobrazovacím technologiím a odborným znalostem v oblasti zobrazování vědcům, kteří je nemají k dispozici na svých vlastních institucích,
  • zvýšit povědomí a znalosti o biologickém a medicínském zobrazování,
  • podporovat vzájemnou spolupráci vědců a sdílení osvědčených postupů a znalostí.

Centrální Laboratoř magnetické rezonance (ISI-MR) a Centrální laboratoř elektronové mikroskopie a Ramanovy spektroskopie (ISI-EM) na Ústavu přístrojové techniky AVČR, v. v. i., poskytují podporu akademickým institucím i průmyslovým firmám v jejich základním výzkumu a vývoji účinnějších léčebných postupů nebo diagnostických markerů. Aplikační potřeby a ohlasy klientů poskytují důležité podněty pro vlastní výzkum a vývoj měřicích technik dostupných v laboratořích. Tento výzkum provádějí členové týmů laboratoří v rámci své příslušnosti k výzkumným skupinám podle zaměření (Magnetická rezonance, Mikroskopie pro biomedicínu, Mikroskopie a mikroanalýza, Biofotonika a optofluidika). Přístup ke službám laboratoří je podporován jejich začleněním do sítí Czech-BioImaging a Euro-BioImaging, které se podílejí na financování provozu a poskytují expertní zpětnou vazbu vyvíjející tlak na vysokou kvalitu služby.

Centrální Laboratoř magnetické rezonance (ISI-MR)

Centrální laboratoř elektronové mikroskopie a Ramanovy spektroskopie (ISI-EM)

czbi eubi

 

Laserové snímače délky pro diagnostiku geometrických rozměrů a povrchových vad v přesném strojírenství

Nová generace super přesných digitálně řízených strojů v automobilovém průmyslu umožňuje opracovávat strojírenské výrobky s přesností až v řádu nanometrů.
Pro zajištění nejvyššího stupně spolehlivosti však tato přesná výroba vyžaduje stoprocentní kontrolu dosažené hodnoty přesnosti.
Cílem projektu je výzkum a vývoj unikátních optických metod, které dovolí v automatizovaných výrobních linkách měřit geometrické rozměry strojírenských výrobků s rozlišením blížícím se nanometrové hranici.
Na danou operaci je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

efrr mpo

 

High – tech detekční systémy pro elektronovou mikroskopii

Jedná se o projekt z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, prioritní osa operačního programu PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, název programu podpory Aplikace, výzva I.
 Vysoce citlivé high-tech scintilační a scintilačně-ionizační detektory signálních elektronů pro rastrovací a environmentální rastrovací elektronové mikroskopy budou pomocí matematickofyzikálního modelování a Monte Carlo simulací zkoumány a při sdílení špičkových technologií a know-how testovány a vyvíjeny. Výsledky projektu, vyznačující se špičkovou technologickou úrovní a vysokou přidanou hodnotou, staví na zkušenostech a účinné akademicko-firemní spolupráci a jsou určeny pro celosvětový trh.
Na danou operaci je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

efrr mpo

Aplikace pokročilých interferometrických metod pro měření povrchů v optické výrobě

Jedná se o projekt z OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 – 2020, prioritní osa operačního programu PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“, název programu podpory Aplikace, výzva I.
 Projekt bude zaměřen na implementaci pokročilých interferometrických metod pro potřeby měření v optické výrobě. Při jeho realizaci bude prováděn průmyslový výzkum, experimentální vývoj včetně testování interferometrických zařízení určených pro dva typy měření v procesu optické výroby. Důraz bude také kladen na výzkum a vývoj metod eliminujících vliv podmínek prostředí na interferometrické měření, který proběhne na stávajícím interferometrickém zařízení.
Na danou operaci je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

efrr mpo

Pokročilá technologie pro neinvazivní diagnostiku srdeční elektromechaniky – VDI monitor

Projekt zahrnuje průmyslový výzkum a experimentální vývoj nové lékařské technologie určené pro neinvazivní diagnostiku poruch srdeční elektro-mechaniky.
Výstupem projektu je původní technické zařízení VDI monitor (Ventricular Dyssynchrony Imaging) využívající ultra-vysokofrekvenčního EKG záznamu.
VDI je primárně určen pro diagnostiku srdečního selhání a závažných srdečních onemocnění. Zcela nová technologie VDI může představovat zásadní zlom v diagnostice onemocnění srdce.

Na danou operaci je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

efrr mpo

Kalibrace optických senzorových systémů a speciální senzory pro jaderné elektrárny

Projekt je orientován na výzkum interní a externí laserové kalibrace systému pro sledování stavu dokončených inženýrských staveb.
Pilotní systém s interním a externím kalibračním modulem, bude aplikován v systému pro měření tvarových změn kontejnmentů JE Temelín.
Interní reference v systému umožní jeho nepřetržitou funkčnost i v případě, že systém bude odpojen od vnějších zdrojů. Externí pak umožní periodickou vzdálenou kalibraci, která bude mít přímou návaznost na základní normály.

Na danou operaci je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

efrr mpo

Holografická endoskopie pro in vivo aplikace

Zkrácený název projektu: Gate2µ (Gate2mu)
Registrační číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_003/0000476

Jedná se o projekt z OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Podpora excelentních výzkumných týmů, prioritní osa PO1 – Posilování kapacit pro kvalitní výzkum.
Projekt vytvoří mezinárodní tým expertů řady vědních oborů, kteří společně vyvinou vláknové sondy o tloušťce lidského vlasu poskytující unikátní pohled do nitra živého i neživého mikrosvěta v superrozlišovací mikroskopové kvalitě. Po zvládnutí fyzikálně technických výzev bude tato "brána do mikrosvěta" využita v tuzemsku i předních zahraničních institucích ke studiu mozku a tkání zvířat v pohybu, člověka v průběhu chirurgických zásahů nebo ke světelnému ovládání dění v živém i neživém mikrosvětě.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Hlavní prezentace projektu zde.
esif

Kvantovo-klasické analogie v mezních režimech přenosu

Projekt propojuje teoretický a experimentální výzkum mezních režimů přenosu tepla turbulentním prouděním klasických a kvantových tekutin za nízkých teplot. Cílem je jednak formulace jednotného popisu zákonů přenosu tepla v kvantové kapalině (v supratekutém heliu-4 v procesu tzv. tepelného protiproudu) a v klasické kapalině (normálním plynném heliu-4 v procesu Rayleigh-Bénardovy konvekce), jednak rozvoj nové a potenciálně průlomové experimentální metody vizualizace obou typů proudění.
Na projekt je poskytována finanční podpora z Evropské unie.

esif

 

Technologie výroby a snímání strojově čitelného prvku nejvyššího stupně zabezpečení

Předmětem předkládaného projektu „Technologie výroby a snímání strojově čitelného prvku nejvyššího stupně zabezpečení“ je realizace výzkumných a vývojových aktivit v oblasti vývoje světově výjimečných prvků zabezpečení dokladů a bankovek. Podstatou navrhovaného řešení prvku je strojově čitelný identifikátor, který není okem rozpoznatelný a je v ideálním případě rozprostřený po celé ploše hologramu, tedy používá sofistikovaný a netriviální způsob uložení strojově čitelné informace.

Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií.

EU MPO