Knihovna

Základní činnosti zaměstnanců knihovny ÚPT AV ČR Brno, v.v.i.

Přístup k vědecké literatuře:

  • zajišťování kopií článků z časopisů, které ústav vlastní i nevlastní
  • zajišťování výpůjček knih z ústavní knihovny
  • meziknihovní výpůjční služba (MVS)
  • zajišťování elektronického přístupu k článkům ve vědeckých časopisech
  • správa knižních a časopiseckých fondů
  • reprografické služby
  • fotografické a dokumentační práce
  • zajišťování překladů a korektur cestou překladatelských agentur

Knihovní řád knihovny Ústavu přístrojové techniky AV ČR Brno, v.v.i.

I. Základní ustanovení:   

V souladu se zákonem ČNR č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky ve znění zákona č.220/2000 Sb., Stanovami Akademie věd České republiky ze dne 19. února 2001 (čl. 46d) a zřizovací listinou ze dne 24. května 2006 (IČO 68081731) Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. (dále jen ÚPT), jehož je knihovna součástí, vydávám tento knihovní řád.

 Posláním knihovny je shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a zpřístupňovat vědecké informace obsažené ve specializovaném knihovním fondu, zaměřeném na potřeby vědeckého výzkumu pracoviště.

Knihovna podle čl. 17, odst. 4 Listiny základních lidských práv a svobod umožňuje rovný přístup k informacím nejen vlastním pracovníkům, ale také širší veřejnosti, které poskytuje knihovnické a informační služby v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

II. Knihovnické a informační fondy:   

Tematická a druhová skladba knihovních fondů primárních a sekundárních odpovídá zaměření vědeckého výzkumu pracoviště. Takto profilovaný knihovní fond je systematicky doplňován nákupem, výměnou a dalšími zdroji v koordinaci a spolupráci s knihovnami téhož nebo příbuzného tematického zaměření. Knihovní a informační fond není omezen pouze na klasické nosiče informací, ale zahrnuje i elektronické informační zdroje a fondy.

III. Knihovnické a informační služby

Knihovna poskytuje své služby přednostně pracovníkům ústavu. Bezplatně zpřístupňuje knihovní dokumenty také širší veřejnosti, které poskytuje rovněž ústní bibliografické, referenční a faktografické informace a rešerše, umožňuje zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů a přístup k vnějším informačním zdrojům, ke kterým má bezplatný přístup. Rozvíjí meziknihovní výpůjční služby.

 Knihovna nabízí i elektronické služby, ke kterým patří:
- služby nabízené prostřednictvím www stránek knihovny,
- zpřístupňování on-line elektronických informačních zdrojů za podmínek stanovených ředitelem  ústavu

 Ostatní služby knihovny:
- reprografické služby,
 - termovazba a kroužková vazba,
- MVS a zprostředkování MMVS
- vydávání bibliografií, soupisů
- novinková služba a vydávání seznamů nových přírůstků KF

IV. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Základní kategorií uživatelů knihovny jsou interní uživatelé - pracovníci vlastního ústavu a externí uživatelé - pracovníci ostatních pracovišť AV ČR, VŠ a širší veřejnost. Externím uživatelem knihovny se může stát fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě vyplněné přihlášky, ověřené pracovníkem knihovny podle osobních údajů. U právnických osob navíc na základě písemného ověření.

Všichni uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat výpůjční řád knihovny.

V. Výpůjční řád knihovny

Půjčování dokumentů z vlastního knihovního fondu a informačního fondu je bezplatné.

1. Zpřístupňování dokumentů

Knihovna ÚPT rozhoduje o způsobu zpřístupňování svých fondů a o možnostech půjčování dokumentů v souladu se svým posláním a se zřetelem na požadavky ochrany knihovních fondů. Prezenčně se půjčuje z celého dostupného fondu, absenčně (mimo ústav) se půjčují dokumenty pouze výjimečně, a to se souhlasem pověřeného pracovníka. V případě výpůjčky mimo ústav je stanoven přesný termín vrácení vypůjčeného dokumentu, jsou uvedeny podmínky ručení uživatele za vypůjčený dokument, poplatky z prodlení a náhrady za ztracené dokumenty. Knihovna je oprávněna vázat půjčení některých dokumentů na složení kauce v hotovosti v Kč proti potvrzení. O povinnosti složit kauci a její výši rozhoduje pověřený pracovník.

 Mimo budovu ÚPT se nepůjčují nevázaná periodika, dokumenty z volně přístupného fondu studovny a z příruční knihovny.

2. Způsoby půjčování, rezervace, vracení

Čtenářům se půjčuje literatura po předložení čtenářského průkazu (u externích uživatelů) a po vyplnění výpůjčních tiskopisů potvrzených podpisem čtenáře.

 Institucím, které mají sídlo v Brně, se půjčuje literatura po vyplnění výpůjčních tiskopisů potvrzených razítkem instituce a podpisem pověřeného pracovníka.

Čtenářům, kteří bydlí mimo Brno a nemají možnost navštěvovat knihovnu ÚPT, se půjčuje literatura ke studiu meziknihovní výpůjční službou (MVS) podle platných právních ustanovení o MVS.

 Je-li požadovaný dokument již půjčen jinému uživateli, pracovník půjčovny na žádost zájemce podle možnosti přijme záznam na rezervaci.

 Při vrácení výpůjček obdrží uživatel jako doklad o vrácení výpůjční lístek se svým podpisem.
 Při vrácení výpůjčky vázané na složení kauce je uživateli kauce vrácena v plné výši.

3. Výpůjční lhůty, prodlužování

 Základní výpůjční lhůta pro monografie je 1 měsíc.

 Výpůjční lhůta absenční výpůjčky může být prodloužena na žádost uživatele tehdy, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a není-li na zapůjčený dokument záznam. Knihovna může výpůjční lhůtu prodloužit nanejvýš 3x, a to vždy o délku základní výpůjční lhůty. Po uplynutí 3x prodloužené výpůjční lhůty je uživatel povinen publikaci vrátit.

4. Poplatky za opožděné vrácení

 Knihovna není povinna upomínat své uživatele o vrácení vypůjčených dokumentů, může však uživatele upozornit na překročení výpůjční lhůty zasláním upomínky. Povinnost platit poplatek za opožděné vrácení vzniká dnem, který následuje po uplynutí stanovené výpůjční lhůty, a končí dnem vrácení výpůjčky, a to bez ohledu na to, zda byl o vrácení výpůjčky upomenut, či nikoliv. V případě zaslání upomínky je uživatel povinen zaplatit kromě poplatku za opožděné vrácení i poplatky za zaslání upomínek (viz Knihovní řád, příl. 1. - Ceník služeb a poplatků).

Poplatky za opožděné vrácení jsou vybírány v hotovosti v půjčovně. Nemůže-li uživatel uhradit poplatek v hotovosti, bude mu pozastaveno poskytování všech služeb zablokováním platnosti čtenářského průkazu až do doby vyrovnání této pohledávky.

 Nevrátí-li uživatel výpůjčku ani po zaslání I., II., III. a ředitelské upomínky, přikročí knihovna k vymáhání výpůjčky prostřednictvím advokáta a následně soudní cestou. V tomto případě jsou účtovány i náklady právního zastupování.

5. Náhrady za ztracené, poškozené nebo zničené dokumenty

 Knihovna může po dohodě s uživatelem přijmout jako náhradu jiný výtisk publikace téhož vydání nebo tutéž publikaci novějšího vydání. Dále může přijmout jako náhradu též jinou publikaci nebo finanční úhradu, kterou sama určí s ohledem na zachování informační a finanční hodnoty knihovního fondu.

 Knihovna je oprávněna požadovat náhradu škody v celém rozsahu i v případě, že ztráta, zničení nebo poškození se týká jen části vícesvazkového díla, pokud tím bylo způsobeno znehodnocení celého souboru.

 O způsobu a výši náhrady rozhodne ve všech případech knihovní rada.

Nedojde-li k náhradě škody výše uvedeným způsobem, přikročí knihovna k vymáhání prostřednictvím advokáta a následně soudní cestou. V tom případě jsou účtovány uživateli též náklady právního zastupování.

 Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

VI. Závěrečná ustanovení

Výjimky z knihovního řádu povoluje ředitel ÚPT nebo jím pověřený pracovník.

Nedílnou součástí tohoto Knihovního řádu je příloha č. 1. - Ceník služeb a poplatků a příl. č. 2  - Evidence periodik.

Tento Knihovní řád ÚPT AV ČR byl schválen a nabývá účinnosti dnem  2. února 2016.

V Brně dne 2. února 2016
 
Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
ředitelka ústavu

Příloha č. 1 - Ceník služeb a poplatků

Čtenářské průkazy a) Platnost 1 rok pracovníci a ústavy AV ČR zdarma
    studenti 50,- Kč
    ostatní fyzické osoby 100,- Kč
    ostatní kolektivní uživatelé 300,- Kč
  b) Platnost 3 měsíce pracovníci a ústavy AV ČR zdarma
    ostatní 50,- Kč
  c) uživatel bez průkazky na 1 den s právy a povinnostmi držitele průkazu, ale bez přístupu do počítače   10,- Kč

Poplatek za vystavení nového čtenářského průkazu při ztrátě 50,- Kč

Poplatky za opožděné vrácení
1 den  1,- Kč
1. upomínka 10,- Kč
2. upomínka 30,- Kč
3. upomínka 50,- Kč
Ředitelská upomínka 100,- Kč
Advokátní upomínka v plné výši
Soudní upomínka v plné výši

Poplatky za vymáhání náhrady škody
Návrh v procentech  - určí vedení (knihovní rada).

V Brně dne 2. února 2016

Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
ředitelka ústavu

Příloha č. 2 – Evidence periodik

Odborná periodika pro potřeby ekonomického oddělení (Hospodářské noviny, Průvodce pracovněprávními předpisy), Technický týdeník, MM - průmyslové spektrum,  JMO – výtisk pro prof. Lazara: knihovna vede pomocnou evidenci těchto periodik během jednoho kalendářního roku. Tyto periodika nejsou zapsána v přírůstkovém seznamu a nejsou uchovávána v knihovním fondu.
Ostatní odebíraná periodika jsou evidována a uchovávána v souladu se zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

V Brně dne 2. února 2016

Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
ředitelka ústavu