Letní stáže ve špičkových laboratořích ÚPT

Ústav přístrojové techniky AV ČR nabízí letní brigády v laboratořích vědeckých skupin.

Plakát ke stažení

Vážení studenti!

 • Chcete strávit letní brigádu ve špičkových laboratořích?
 • Máte zájem se něco nového naučit a přitom si vydělat?  
 • Zažít dobrodružství z objevování, pomáhat zprovoznit převratné technologie a posunout světovou vědu?

Využijte naši nabídku a staňte se v době prázdnin až 4 týdny součástí vědeckého týmu!
Podmínkou práce v laboratoři z důvodu bezpečnosti práce je věk nad 18 let.

Vyberte si některé z nabízených témat a neváhejte nás kontaktovat!


Nabízená témata letních stáží

 

 1. TÉMA OBSAZENO Vývoj testeru impaktní životnosti
 2. TÉMA OBSAZENO  Brain Computer Interface
 3. TÉMA OBSAZENO  Dynamika tavné lázně při svařování s oscilací svazku
 4. TÉMA OBSAZENO Detekce mikroorganismů pomocí technik Ramanovy spektroskopie
 5. TÉMA OBSAZENO Simulace perfuze z reálných mikrovaskulárních snímků
 6. TÉMA OBSAZENO Programátor „Chuck N“ ve vědecké laboratoři aneb Automatizace fyzikálních experimentů
 7. TÉMA OBSAZENO Mrazivá věda v parném létě
 8. TÉMA OBSAZENO Vizualizace a statistická analýza
 9. TÉMA OBSAZENO Řídící software  pro pokročilé laserové svařování
 10. TÉMA OBSAZENO Jak naložit nanočástice do optických pastí, aneb zvukový katapult
 11. TÉMA OBSAZENO Monitoring enzymatické dehalogenace pomocí Ramanovy mikrospektroskopie
 12. TÉMA OBSAZENO Analýza dat z experimentu zaměřeného na farmakologickou modulaci kanabinergního systému a pozorování jejího vlivu na prokrvení mozku potkana za pomocí UHF-MRI
 13. TÉMA OBSAZENO Studium hybridního svařovacího procesu Laser-MIG
 14. Využití metod umělé inteligence v diagnostice
 15. TÉMA OBSAZENO  Program pro zobrazení ukrutně rychle tekoucích dat
 16. TÉMA OBSAZENO Analýza 2D materiálů spektrometrem pomalých elektronů
 17. TÉMA OBSAZENO  Laserové svařování (téměř) bez limitů
 18. Analýza MR perfuzometrických dat
 19. TÉMA OBSAZENO Studium impaktní odolnosti materiálů
 20. TÉMA OBSAZENO Výroba „neviditelných“ grafenových podložek pro elektronovou mikroskopii
 21. TÉMA OBSAZENO Vývoj holografické endoskopie pro studium mozku
 22. TÉMA OBSAZENO  Lokální předehřev při navařování kobaltové slitiny
 23. TÉMA OBSAZENO S teploměrem vstříc přesnějšímu měření délky
 24. TÉMA OBSAZENO SEM a kryo-SEM mikroskopie hydratovaných vzorků
 25. TÉMA OBSAZENO Nový barometr pro přesnější měření délky
 26. TÉMA OBSAZENO RamanBase a zaškolení do práce s Ramanovým mikrospektroskopem
 27. TÉMA OBSAZENO RamanBase a experimentální práce s Ramanovým mikrospektroskopem
 28. TÉMA OBSAZENO Turbulentní proudění ve studeném héliovém plynu, aneb objevování řádu v chaosu
 29. TÉMA OBSAZENO Turbulentní konvekce s periodickou modulací
 30. TÉMA OBSAZENO Návrh malé dusíkové Dewarovy nádoby pro elektronové mikroskopy
 31. TÉMA OBSAZENO Výroba a analýza nanostruktur, vývoj systému pro defektoskopii


Časové rozvržení letní brigády je na dohodě studenta a vedoucího tématu.
Pokud Vás některé z témat zaujalo, neváhejte kontaktovat vedoucího tématu.

Přejeme hodně zajímavých zážitků s vědou!
TÉMA OBSAZENO Vývoj testeru impaktní životnosti

Hledáme studenty elektrotechniky s programátorskými zkušenostmi pro spolupráci na novém zařízení pro testování impaktní životnosti materiálů. Úkolem bude vývoj, testování a ladění hardwaru a softwaru. Student získá praktické zkušenosti spojené s vývojem nového testovacího zařízení. Nabízíme i možnost další spolupráce na vývoji testeru v bakalářské či diplomové práci.

Skupina Tenké vrstvy, oddělění Elektronové a plazmové technologie
Mgr. Josef Daniel, Ph.D., jdaniel@isibrno.cz
letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO Brain Computer Interface

Cílem letní stáže je spolupráce na vývoji prototypu Brain Computer Interface zařízení, které dokáže ovládat počítač pomocí elektrofyziologické aktivity mozku měřené pomocí skalpového EEG. Student se zapojí zejména do programovací části výzkumu, kde bude ověřovat funkčnost zařízení zpracovávat naměřené EEG signály v programovacím jazyce Python.
Předpoklady pro zájemce o stáž:

 • Programování Python
 • Analýza Biomedicínských dat


Skupina Výpočetní neurovědy, oddělení Medicínské signály
M.Sc. Petr Nejedlý, nejedly@isibrno.cz
Ing. Petr Klimeš, Ph.D., klimes@isibrno.cz
https://www.isibrno.cz/cs/vypocetni-neurovedy

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO  Dynamika tavné lázně při svařování s oscilací svazku

Při svařování touto pokročilou technologií opisuje laserový svazek na povrchu svařovaných dílů Lissajousovy obrazce. K tomuto pohybu se přidává pohyb robota, který nese svařovací hlavu a určuje směr svařování. Rychlost pohybu svazku po výsledné trajektorii není konstantní a může dosahovat okamžitých hodnot až v řádu 103 mms-1, což může vést k nestabilitě svarové lázně. Předmětem stáže bude výzkum její dynamiky pomocí vysokorychlostní kamery a stanovení závislostí mezi rychlostí pohybu svazku po svařovaném povrchu, rozstřikem taveniny a hloubkou průvaru při použití vybraných oscilačních módů. Náplní stáže bude rovněž řešení problematiky vnášeného tepla.

Skupina Laserové technologie, oddělení Koherenční optika
Ing. Mgr. Hana Šebestová, Ph.D., sebestova@isibrno.cz

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO Detekce mikroorganismů pomocí technik Ramanovy spektroskopie

Stáž je zaměřena  rychlou analýzu a identifikaci mikrobiálních buněk pomocí technik Ramanovy  spektroskopie za účelem stanovení diagnózy pacienta  přímo v místě péče.

Skupina Biofotonika a optofluidika, oddělení Mikrofotonika
Mgr. Ota Samek, Dr., osamek@isibrno.cz

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO Simulace perfuze z reálných mikrovaskulárních snímků

Práce je součástí projektů zobrazování perfuze pomocí MRI. Konkrétně je zaměřena na generování realistických testovacích datasetů pro hodnocení navrhovaných metod DCE-MRI. Práce bude zahrnovat prozkoumání dostupných metod pro zpracování mikroskopických snímků cévního řečiště mozku myši. Půjde o metody segmentace a trasování jednotlivých větví cévního řečiště za účelem realistického farmakokinetického popisu odpovídajícího voxelu DCE-MRI skenu. V případě zájmu se můžete účastnit probíhajících MRI experimentů.

Skupina Magnetická rezonance, oddělení Magnetická rezonance a kryogenika
Radovan Jiřík, jirik@isibrno.cz
https://www.isibrno.cz/cs/magneticka-rezonance

letní stáže 2023

zdroj: https://github.com/bu-cisl/2PM_Vascular_Segmentation_DNN

TÉMA OBSAZENO Programátor „Chuck N“ ve vědecké laboratoři aneb Automatizace fyzikálních experimentů

Měří laser skutečně podle pravítka? Opravdu se atomové hodiny nezpožďují? Předpovídají všechny rosničky to samé? Vše jednoduché už bylo objeveno, zbývá pouze to složité. Bez datového propojení a zpracování stovek signálů to nepůjde. Je potřeba měřit,  zobrazovat, propojovat, ovládat, vyhodnocovat, experimentovat. To je úkol pro kreativního programátora.
Zapoj se do budování experimentální infrastruktury laboratoře koherentních laserů a optických atomových hodin, kde jednotlivé experimenty i přístrojové prototypy zahrnují desítky nezávislých modulů. Máme C/C++ pro mikrokontrolery i desktop, LabVIEW, Matlab a širokou paletu programovatelného hardware, nechybí ani signálové procesory a programovatelná pole (FPGA).
Stáž je vhodná pro elektrotechniky, informatiky, mechatroniky i nadšence pro fyziku. Účastí na stáži můžeš snadno pootevřít dveře pro další spolupráci a budeš mít jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku mravenčí avšak důležité práce špičkového vědeckého výzkumu s mezinárodní spoluprací.

Skupina Laserové technologie, oddělení Koherenční optiky
Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D., res@isibrno.cz, tel: 541 514 777

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO  Mrazivá věda v parném létě

Stáž bude zaměřena na aktuálně řešené projekty skupiny Kryogeniky a supravodivosti, týkající se především kryogenní konvektivní turbulence, tepelného záření i konkrétních nízkoteplotních aplikací pro průmysl. V případě experimentálního výzkumu se k dosažení nízkých teplot využívá kapalný dusík (-196 °C) a kapalné hélium (-269 °C). Stážista/ka se může zapojit do přípravy a vedení experimentů, zpracování naměřených dat, interpretace výsledků i výpočetní řešení problémů v teoretické rovině.
 
Skupina Kryogenika a supravodivost, oddělení Magnetická rezonance a kryogenika
Ing. Tomáš Králík, Ph.D., kralik@isibrno.cz
https://youtu.be/oDt4Zu_UxDU?list=PLgUdsJNZtbwXwDbGc7EYis3VsWi_GE25j
http://www.isibrno.cz/cs/kryogenika-supravodivost

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO Vizualizace a statistická analýza

Cílem letní stáže je spolupráce na vývoji webového rozhraní klinicko-výzkumné databáze MINED, I. Neurologické kliniky a oddělení biomedicínského inženýrství ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Rozšíření, které bude student programovat (Python, Dash), se bude zabývat vizualizací a pokročilou statistickou analýzou rozsáhlých klinických a experimentálních dat v databázi.
Předpoklady pro zájemce o stáž:

 • Programování Python
 • Analýza Biomedicínských dat


Skupina Výpočetní neurovědy, oddělení Medicínské signály
Ing. Petr Klimeš, Ph.D., klimes@isibrno.cz
https://www.isibrno.cz/cs/vypocetni-neurovedy

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO  Řídící software  pro pokročilé laserové svařování

Při pokročilém laserovém svařování musí řídicí systém robota (ABB IRB2400) ovládat více externích zařízení najednou (výkonový laser, svařovací hlava, MIG zdroj). I když je hotová systémová integrace, je potřebí zlepšit ovládací rozhraní pro snadné zadávání procesních parametrů a řízení procesu (programovací jazyk RAPID) - což bude tématem stáže.

Skupina Laserové technologie, oddělení Koherenční optika
Doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D., mrna@isibrno.cz

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO Jak naložit nanočástice do optických pastí, aneb zvukový katapult

Použijeme piezo krystal a nanočástice pomocí něj katapultujeme zvukovou vlnou až do optické pasti.

Skupina Levitační fotonika, oddělení Mikrofotonika
Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D., otobrzo@isibrno.cz

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO Monitoring enzymatické dehalogenace pomocí Ramanovy mikrospektroskopie

Enzymatická dehalogenace umožňuje přeměnu environmentálních polutantů na zdraví a přírodě nezávadné látky. Činnost enzymů lze odvozovat od tvorby těchto produktů, kterou lze monitorovat pomocí Ramanovy mikrospektroskopie v mikrofluidním prostředí. Student/ka bude využívat Ramanův mikrospektroskop s výkonným laserem pro detekci submilimolárních koncentrací dehalogenovaných produktů a naučí se základní manipulaci s mikrofluidními systémy.

Skupina: Biofotonika a optofluidika, oddělení Mikrofotonika
Martin Kizovský: martink@isibrno.cz

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO Analýza dat z experimentu zaměřeného na farmakologickou modulaci kanabinergního systému a pozorování jejího vlivu na prokrvení mozku potkana za pomocí UHF-MRI

Seznámení se se základy preklinického výzkumu a zobrazování animálních modelů pomocí UHF-MRI. Student se ve své práci bude zabývat zpracováním a analýzou naměřených dat.

Skupina Magnetická rezonance, oddělení Magnetická rezonance a kryogenika
MVDr. Eva Dražanová, Ph.D.,  edrazan@isibrno.cz

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO  Studium hybridního svařovacího procesu Laser-MIG

Hybridní svařování Laser-MIG je moderní a pokročilý proces svařování materiálů. Při jeho aplikaci je nutné nastavit mnoho procesních parametrů jak pro laser, tak pro proces MIG, které ovlivňují vzhled a výsledné vlastnosti svaru. Náplní stáže bude provedení základních experimentů pro základní třídy ocelí , které prověří, jak souvisí tyto parametry s výsledným svarem. Součástí stáže je seznámení s procesem metalografické přípravy a vyhodnocení vzniklých svarů.

Skupina Laserové technologie, oddělení Koherenční optika
Doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D., mrna@isibrno.cz

letní stáže 2023

Využití metod umělé inteligence v diagnostice

Tématem stáže je aplikace metod umělé inteligence na klasifikaci ramanovských spekter.
Pro zlepšení technik identifikace různých druhů bakterií bude cílem stáže implementovat pokročilé metody umělé inteligence, která může například odstranit artefakty experimentálních dat.

Skupina Biofotonika a optofluidika, oddělení Mikrofotonika
Mgr. Silvie Bernatová Ph.D., berns@sibrno.cz

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO Program pro zobrazení ukrutně rychle tekoucích dat

V rámci letní stáže vytvoříš v multiplatformním frameworku MAUI a jazyce C# aplikaci, která bude odchytávat a vizualizovat neobvykle rychle přicházející (>5 kHz) fyziologické signály (EKG, případně EEG). Když si troufneš, zapojíš do práce AI, která bude signál analyzovat v reálném čase. A co na Tvoji aplikaci řeknou různé operační systémy?
   
Skupina Umělá inteligence a medicínské technologie, oddělení Medicínské signály
Ing. Filip Plešinger, Ph.D., fplesinger@isibrno.cz
https://www.isibrno.cz/en/artificial-intelligence-and-medical-technologies

letní stáže 2023


TÉMA OBSAZENO Analýza 2D materiálů spektrometrem pomalých elektronů

Během stáže se seznámíš s principy detekce elektronů v rastrovacím elektronovém mikroskopu, který je navíc vybaven spektrometrem velmi pomalých elektronů. Osvojíš si základy měření spekter a jejich vyhodnocování. K dispozici budeš mít SW pro jejich analýzu.

Skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů, oddělení Elektronová mikroskopie
Ing. Ivo Konvalina, Ph.D., Ivo.Konvalina@isibrno.cz

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO  Laserové svařování (téměř) bez limitů

Aby bylo možné použít laser ke svařování tupých spojů, nesmí být mezera mezi svařovanými díly větší než přibližně polovina průměru svazku, a ten u výkonových laserů dosahuje obvykle jen několika desetin milimetru. Z důvodu problematického dodržení takto přísných tolerancí byla vyvinula technologie svařování s oscilací svazku, kdy se svazek pohybuje po povrchu svařovaných dílů i v příčném směru vůči trajektorii svařování. Předmětem stáže bude experimentální posouzení schopnosti oscilujícího laserového svazku překlenout styčnou mezeru v závislosti na typu a průměru oscilačního módu a tloušťce svařovaných dílů. Stážista se seznámí s problematikou pokročilého laserového svařování, a získá i praktické zkušenosti v oblasti metalografického hodnocení svarů a jejich mechanických vlastností.

Skupina Laserové technologie, oddělení Koherenční optika
Ing. Mgr. Hana Šebestová, Ph.D., sebestova@isibrno.cz

letní stáže 2023

Analýza MR perfuzometrických dat

Práce bude zahrnovat vylepšení a rozšíření modulů perfuzomeztrického software PerfLab a, v případě zájmu, účast na perfuzometrickém měření na nejsilnějším experimentálním MR zobrazovacím skeneru v republice. Vaším úkolem bude pracovat s klinickými i preklinickými daty, případně i s daty, které si naměříte. Hlavním úkolem bude práce v programovacím jazyce Python, kde budete data připravovat pro perfuzní analýzu. Pokud se Vám téma zalíbí můžete v něm pokračovat v rámci řešení Bakalářské, nebo Diplomové práce.

Skupina Magnetická rezonance, oddělení Magnetická rezonance a kryogenika
Ing. Jiří Vitouš, vitous@isibrno.cz

letní stáže 2023

 

TÉMA OBSAZENO Studium impaktní odolnosti materiálů

Nabízíme stáž z oboru fyziky materiálů, a to na téma studia impaktní odolnosti materiálů. Náplní práce bude testování impaktní životnosti materiálů a analýza výsledků. Vhodné pro studenty fyzikálních a strojírenských oborů či studenty zaměřené na fyziku materiálů, mechanické vlastnsti materiálů nebo tenké vrstvy. Student získá vhled do problematiky impaktně odolnosti materiálů, zejména ochranných vrstev. Nabízíme možnost další spolupráce ve formě bakalářské/diplomové/disertační práce.

Skupina Tenké vrstvy, oddělění Elektronové a plazmové technologie
Mgr. Josef Daniel, Ph.D., jdaniel@isibrno.cz

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO Výroba „neviditelných“ grafenových podložek pro elektronovou mikroskopii

Náplní letní stáže bude optimalizace metody CVD pro růst vysoce kvalitního grafenu, jeho exfoliace chemickou cestou na síťku pro transmisní elektronovou mikroskopii (TEM) a následná charakterizace pomocí nejpokročilejších technik elektronové mikroskopie/spektroskopie.

Skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů, oddělení Elektronová mikroskopie
Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D., MBA,  eliska.mikmekova@isibrno.cz

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO  Vývoj holografické endoskopie pro studium mozku

V současné době vyvíjíme technologii pro chronické zobrazování mozkových struktur a funkce v probuzených myších. Student/ka bude zapojen/a do probíhajících aktivit.

Skupina Komplexní fotonika, oddělení Mikrofotonika
Ing. Hana Uhlířová, Ph.D., huhlirova@gmail.com

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO Lokální předehřev při navařování kobaltové slitiny

V případě navařování materiálu na substrát s podstatně odlišnou tepelnou vodivostí a teplotní roztažností vniká v důsledku tepelných pnutí významné riziko tvorby trhlin. Pro jeho minimalizaci je nezbytné substrát předehřát, a tím vyrovnat teplotní gradienty. Aplikovat předehřev v celém objemu navařované součásti je často problematické, proto zkoumáme možnosti lokálního předehřevu. Tématem stáže je studium vlivu parametrů laserového předehřevu na teplotní pole při obloukovém navařování kobaltové slitiny na ocelový substrát. Bude provedeno metalografické hodnocení návarů ve vztahu k dosažené teplotě předehřevu a teplotním gradientům zjištěným pomocí pyrometru, termokamery a termočlánků.

Skupina Laserové technologie, oddělení Koherenční optika
Ing. Mgr. Hana Šebestová, Ph.D., sebestova@isibrno.cz

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO S teploměrem vstříc přesnějšímu měření délky

Měří laser skutečně podle pravítka? To záleží na tom, jestli pravítku není moc zima nebo moc teplo. Okolní teplota ovlivňuje optické měření délky v mnoha rovinách a naším cílem bude tyto vlivy pro zvolené podmínky kvantifikovat a nasimulovat a konečně zpracovat do podoby softwarové knihovny, které bude sloužit dalším generacím.
Stáž je vhodná pro elektrotechniky, informatiky, mechatroniky i nadšence pro fyziku. Účastí na stáži můžeš snadno pootevřít dveře pro další spolupráci a budeš mít jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku mravenčí avšak důležité práce špičkového vědeckého výzkumu s mezinárodní spoluprací.

Skupina Laserové technologie, oddělení Koherenční optiky
Kontakt: Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D., res@isibrno.cz, tel: 541 514 528

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO SEM a kryo-SEM mikroskopie hydratovaných vzorků

Náplní stáže je rozvoj metodiky přípravy hydratovaných preparátů pro elektronovou mikroskopii chemickou i kryogenní cestou. Cílem projektu bude srovnání různých protokolů pro přípravu a snímání vzorků hydrogelů a vybraných mikrobiálních kultur. Součástí práce bude rešerše odborné literatury, která je věnována studiu hydrogelů. Student by měl mít základní znalosti v oblasti polymerní chemie a případně elektronové mikroskopie.

Skupina Mikroskopie pro biomedicínu, oddělení Elektronová mikroskopie
Ing. Vladislav Krzyžánek, Ph.D., e-mail: krzyzanek@isibrno.cz
http://www.isibrno.cz/cs/mikroskopie-pro-biomedicinu

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO Nový barometr pro přesnější měření délky

V oblasti měření délky pomocí laserů. Jedním z fundamentálních limitů přesnosti takového měření je rychlost šíření světla vzduchem a hlavně její změny. Na těchto změnách se nemalou měrou podílí právě atmosférický tlak, který proto potřebujeme velmi přesně měřit. Úkolem studenta bude prozkoumat nabídku integrovaných součástek pro absolutní měření tlaku, vybrat vhodný model, navrhnout a zrealizovat testovací obvodové zapojení a experimentálně ověřit funkčnost snímače.

Skupina Laserové technologie, oddělení Koherenční optiky
Kontakt: Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D., res@isibrno.cz, tel: 541 514 528

letní stáže 2023

 

 

TÉMA OBSAZENO RamanBase a zaškolení do práce s Ramanovým mikrospektroskopem

Stáž bude zaměřena na testování nových funkcionalit databáze RamanBase, zadávání položek do databáze a měření Ramanových spekter vybraných chemických sloučenin, standardů a směsí. Student se naučí pracovat s databází RamanBase a jejími funkčními elementy. Dále bude student zaškolen k přípravě vzorků a k práci s Ramanovým mikrospektroskopem Renishaw InVia Reflex.
První stáž zaměřená na plnění databáze a zaškolení v práci s Ramanovým spektroskopem je plánována v termínu 1. 6. – 31. 7. 2023

Skupina Biofotonika a Optofluidika, oddělení Mikrofotonika
Kontakt: Mgr. Zdeněk Pilát, Ph.D., pilat@isibrno.cz

letní stáže 2023

 

 

TÉMA OBSAZENO RamanBase a experimentální práce s Ramanovým mikrospektroskopem

Stáž bude zaměřena na testování nových funkcionalit databáze RamanBase, zadávání položek do databáze a měření Ramanových spekter vybraných chemických sloučenin, standardů a směsí. Student se naučí pracovat s databází RamanBase a jejími funkčními elementy. Tato stáž bude navazovat na předcházející stáž, ve které byl student zaškolen k přípravě vzorků a k práci s Ramanovým mikrospektroskopem Renishaw InVia Reflex. V rámci této stáže bude prováděna Remanovou spektroskopií série měření určená k vysoce citlivé detekci minerálních látek v živných roztocích pro hydroponii, aquaponie a další měření s aplikačním potenciálem v chytrém zemědělství.
Druhá, navazující stáž zaměřená na sérii analýz (a další plnění databáze), je plánována v termínu 1. 8. – 31. 9. 2023

Skupina Biofotonika a Optofluidika, oddělení Mikrofotonika
Kontakt: Mgr. Zdeněk Pilát, Ph.D., pilat@isibrno.cz

letní stáže 2023

 

 

TÉMA OBSAZENO Turbulentní proudění ve studeném héliovém plynu, aneb objevování řádu v chaosu

Seznámíte se s unikátními experimenty zkoumajícími extrémně intenzivní turbulenci klasických a kvantových tekutin. Ke studiu využíváme kapalnou a plynnou fázi helia s laditelnými vlastnostmi přímo v průběhu experimentu. Cílem je hlubší pochopení turbulentních jevů v přírodě, např. konvekci v oceánech a v atmosféře Země. V prostředí Matlab budeme analyzovat časové řady turbulentních fluktuací teploty, naučíme se rozumět jejich základním statistikám (pravděpodobnostní rozdělení fluktuací, korelační funkce, výkonová spektra), na základě dat identifikovat atraktory dynamiky turbulentního větru a určovat příslušné pohybové rovnice. Stáž je vhodná zejména pro studenty fyzikálních a fyzikálně-technických oborů nebo matematického inženýrství a lze na ni navázat bakalářskou či diplomovou prací.

Skupina Kryogenika a supravodivost, oddělení Magnetická rezonance a kryogenika
Mgr. Michal Macek, Ph.D., michal.macek@isibrno.cz
http://www.isibrno.cz/cs/kryogenika-supravodivost

letní stáže 2023

 

 

TÉMA OBSAZENO Turbulentní konvekce s periodickou modulací

Náš každodenní život je neustále ovlivňován v důsledku turbulentního proudění v zemské atmosféře a oceánech. Přílivové oceánské proudy jsou poháněny periodickou gravitační přitažlivostí Měsíce a Slunce, tepelné toky v zemské atmosféře v důsledku periodického ohřevu Země od Slunce v závislosti na její rotaci a planetárním pohybu. Stážisté se zapojí do unikátního experimentálního výzkumu tepelně generované turbulentní konvekce na zjednodušeném modelu Rayleighovy-Bénardovy konvekce s periodickou modulací okrajových teplotních podmínek. Na základě principu fyzikální podobnosti využíváme k tomuto studiu kryogenní hélium (5 K), jehož vlastnosti nám umožňují modelovat turbulentní konvekci odpovídající rozměrům značných částí atmosféry anebo oceánů ve zmenšeném měřítku v laboratoři. Stáž je vhodná zejména pro studenty fyzikálních a fyzikálně-technických oborů a lze na ni navázat bakalářskou či diplomovou prací.

Skupina Kryogenika a supravodivost, oddělení Magnetická rezonance a kryogenika
Ing. Pavel Urban, Ph.D., urban@isibrno.cz
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.128.134502
https://physics.aps.org/articles/v15/49

letní stáže 2023

 

 

TÉMA OBSAZENO Návrh malé dusíkové Dewarovy nádoby pro elektronové mikroskopy

Stážista/ka se bude podílet na vývoji malé dusíkové Dewarovy nádoby (kapacita LN2 do cca 1,5 l) pro chlazení držáku vzorku a antikontaminačního štítu v komoře elektronového mikroskopu. Stážista/ka se seznámí se základy postupu návrhu kryogenních zařízení pracujících za teplot kapalného dusíku (77 K), jež sestává zejména z volby materiálů, tepelných a pevnostních výpočtů, návrhu technologie spojování materiálů, zpracování výkresové dokumentace, kontroly výroby, experimentálního ověření funkčnosti dílčích částí a následně celého zařízení.

Skupina Kryogenika a supravodivost, oddělení Magnetická rezonance a kryogenika
Ing. Pavel Urban, Ph.D., urban@isibrno.cz

 

TÉMA OBSAZENO  Výroba a analýza nanostruktur, vývoj systému pro defektoskopii

Budete mít jedinečnou příležitost osvojit si nové metody přípravy nanostruktur a také pracovat s pokročilými přístroji pro analýzu, jako je např. SEM, AFM, konfokální mikroskop, profilometr, interferometr a další.
Kromě seznámení se s výrobními a analytickými technikami budete mít také příležitost podílet se na vývoji systému pro defektoskopii tenkých vrstev na křemíkových destičkách. Tento zajímavý projekt bude zahrnovat použití moderního vybavení a technologií od navrhování jednotlivých částí a práci s 3D tiskem, až po vývoj softwaru.

Skupina Elektronová litografie, oddělení Elektronové a plazmové technologie
Bc. Martina Ondříšková, marti@isibrno.cz
Bc. Jáchym Podstránský

letní stáže 2023