Letní stáže 2024 v laboratořích ÚPT

Ústav přístrojové techniky AV ČR nabízí studentům letní brigády ve špičkových laboratořích.

Plakát ke stažení

Vážení studenti!

 • Chcete strávit letní brigádu ve špičkových laboratořích?
 • Máte zájem se něco nového naučit a přitom si vydělat?  
 • Zažít dobrodružství z objevování, pomáhat zprovoznit převratné technologie a posunout světovou vědu?

Využijte naši nabídku! A staňte se v době prázdnin součástí vědeckého týmu!

 • Podmínkou práce v laboratoři z důvodu bezpečnosti práce je věk nad 18 let.
 • Časové rozvržení letní brigády je na dohodě studenta a vedoucího tématu.


Vyberte si některé z nabízených témat a neváhejte nás kontaktovat!


Nabízená témata letních stáží

 

 1. TÉMA OBSAZENO Konfigurace SLURM pro výpočetní cluster
 2. TÉMA OBSAZENO  Optimalizace leptání skleněných mikrofluidických kanálků
 3. TÉMA OBSAZENO Slepá dekonvoluce jako nástroj zpřesňující diagnostiku rakoviny
 4. TÉMA OBSAZENO Výroba a analýza gate-struktur pro nanotrubičkové elektronové zářiče
 5. TÉMA OBSAZENO Pokročilá charakterizace ocelí pomocí korelativní mikroskopie
 6. TÉMA OBSAZENO  MR zobrazování fluoru a deuteria
 7. TÉMA OBSAZENO Zkoumání 2D materiálů budoucnosti pomocí pomalých elektronů
 8. TÉMA OBSAZENO  Zajímavé efekty vyvolané bublinami v kryokapalinách
 9. TÉMA OBSAZENO  Studium možnosti leštění nekonvenčních optických prvků
 10. TÉMA OBSAZENO  Rotující hadi a rozety pro MR spektroskopické zobrazování
 11. TÉMA OBSAZENO Turbulentní proudění ve studeném héliovém plynu, aneb objevování řádu v chaosu
 12. TÉMA OBSAZENO  Testování pokročilých nanomateriálů pro ochranu životního prostředí
 13. TÉMA OBSAZENO Měření Gama záření optickými vlákny
 14. TÉMA OBSAZENO Je možné studovat vliv periodicky proměnného ohřevu Země od Slunce na turbulentní proudění zemské atmosféry a oceánů v laboratoři?
 15. TÉMA OBSAZENO  Laserová spektroskopie a frekvenční stabilizace laserů
 16. TÉMA OBSAZENO  Simulace koncentračních křivek reálných mikrovaskulárních struktur
 17. TÉMA OBSAZENO Programátor „Chuck N“ ve vědecké laboratoři aneb Automatizace fyzikálních experimentů
 18. TÉMA OBSAZENO  Svařování elektronovým svazkem
 19. TÉMA OBSAZENO  Zpracování dat pro lokalizaci epileptogenní tkáně
 20. TÉMA OBSAZENO  Kvantová metrologie
 21. TÉMA OBSAZENO  Navržení optické detekční aparatury
 22. TÉMA OBSAZENO  Optické rezonátory pro řízení laserů a senzoriku
 23. TÉMA OBSAZENO Opticke levitace pomocí metačoček
 24. TÉMA OBSAZENO  Databázová služba pro sběr klinických dat
 25. TÉMA OBSAZENO Příprava a analýza struktur pro optické normály
 26. TÉMA OBSAZENO  Syntéza izotopicky značených plynů


Pokud Vás některé z témat zaujalo, neváhejte kontaktovat vedoucího tématu.

Přejeme hodně zajímavých zážitků s vědou!
TÉMA OBSAZENO  Konfigurace SLURM pro výpočetní cluster

Optimalizace využití dostupných výpočetních prostředků pro trénování modelů hlubokého učení vyžaduje efektivní systém pro správu úloh. Jedním z nejpopulárnějších open source systémů v této oblasti je SLURM. Hlavním cílem naší stáže bude prostudovat a prakticky si vyzkoušet konfiguraci výpočetního clusteru pomocí tohoto systému. Začneme bezpečně na virtuálních strojích a pokud vše proběhne podle plánu, přesuneme se k nasazení SLURM na reálné výpočetní stroje.

Skupina Umělá inteligence a medicínské technologie, oddělení  Medicínské signály
Ján Pavlus, jan.pavlus@isibrno.cz
letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO  Optimalizace leptání skleněných mikrofluidických kanálků

Náplní stáže bude příprava mikrokanálků ve skleněných substrátech s využitím standardních fotolitografický technik. Cílem práce pak bude obzvláště testování různého složení leptacího roztoku a následná charakterizace kvality kanálů pomocí profilometrie a skenovací elektronové mikroskopie. Složení některých leptacích roztoků navrhne student na základě vlastní literární rešerše. Student by měl mít základní znalosti v oblasti přípravy skleněných čipů.

Skupina Aplikovaná a integrovaná fotonika, oddělení Mikrofotonika
Ing. Tomáš Plichta, Ph.D., plichta@isibrno.cz

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO Slepá dekonvoluce jako nástroj zpřesňující diagnostiku rakoviny

Práce bude zahrnovat testování a případně modifikace modulu slepé dekonvoluce pro odhad Arteriální vstupní funkce v software Perflab vyvíjeném na ÚPT. Budete pracovat s dynamickými obrazovými daty z magnetické rezonance. Do rukou se vám dostanou jak lidská, tak animální preklinická data. Můžete se zúčastnit měření na experimentálním tomografu s magnetickou indukcí hlavního pole 9.4T.

Skupina Magneticka rezonance, oddělení Magnetické rezonance a kryogeniky
Jiří Viouš, vitous@isibrno.cz

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO Výroba a analýza gate-struktur pro nanotrubičkové elektronové zářiče

Během stáže si osvojíte základy polovodičové technologie a přípravy nanostruktur. Naučíte se obsluhovat moderní fotolitograf s metodou přímého laserového zápisu, DMO MicroWriter ML3 a provádět další technologické kroky přípravy, včetně nanášení litografických laků pomocí spin-coatingu, chemické vyvolání motivu zapsaného litografem a další.
V rámci analýzy vyrobených vzorků se seznámíte s pokročilými metodami, jako je např. SEM, AFM, konfokální mikroskopie, profilometrie a jiné. Budete tak mít příležitost podílet se na vývoji miniaturních elektronových zářičů a seznámit se s jejich problematikou.

Skupina Elektronová litografie, oddělení Elektronové a plazmové technologie
Mgr. Daniel Burda, burda@isibrno.cz

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO   Pokročilá charakterizace ocelí pomocí korelativní mikroskopie

Náplň tématu je studium struktury pokročilých ocelí pomocí nejmodernějších mikroskopických metod, jako je například mikroskopie pomalými elektrony a korelativní mikroskopie. Práce bude zahrnovat nejen charakterizaci struktury vzorků, ale rovněž jejich přípravu pomocí inovativních metalografických technik a také zapojení umělé inteligence při vyhodnocování mikroskopických snímků.

Skupina Mikroskopie pro materiálové vědy, odděleni Elektronová mikroskopie
Ing. Mgr. Šárka Mikmeková, Ph.D., sarka@isibrno.cz

letní stáže 2024

zdroj: https://github.com/bu-cisl/2PM_Vascular_Segmentation_DNN

TÉMA OBSAZENO  MR zobrazování fluoru a deuteria

Fluor nebo deuterium mohou být použity jako indikátory molekul; fluor jako čistě exogenní přímo pozorovatelná značka, deuterium v roli běžného vodíku 1H v těžké vodě nebo deuterovaných sloučeninách. Neprotonové MRI může poskytovat velmi specifické informace, ale má i svá úskalí. Cílem projektu je připravit protokol pro taková měření a provést testy pro další směřování ke kvantitativnímu zobrazování těchto atomových jader v živých organismech. Vhodné pro zájemce, kteří mají zájem o fyziku a techniku MR a zvládnou i trochu programování (C, Python).

Skupina Magnetická rezonance, oddělení Magnetická rezonance a kryogenika
Zenon Starčuk, starcuk@isibrno.cz

letní stáže 2023

TÉMA OBSAZENO  Zkoumání 2D materiálů budoucnosti pomocí pomalých elektronů

Baví tě fyzika a programování? A chceš to vše spojit?  Tak se přidej k nám do týmu a nauč se pracovat s elektronovým mikroskopem/spektroskopem a vyhodnoť data pomocí našich skriptů. Prozkoumáš vlastnosti nejmodernějších 2D struktur.
Uplatníš znalosti z fyziky a procvičíš si programování v Pythonu a Matlabu.
 
Skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů, oddělení Elektronové mikroskopie
Ing. Ivo Konvalina, Ph.D. Ivo.Konvalina@isibrno.cz

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO Zajímavé efekty vyvolané bublinami v kryokapalinách

Při kolapsu bublin na volném povrchu kapalin dochází ke vzniku malinkých kapiček tzv. „film drops“ a „jet drops“. Jedná se o známé jevy vyskytující se například v oceánech (zde hrají roli bublinky ve vodě rozpuštěného vzduchu praskající u vodní hladiny). Stejný efekt lze sledovat například i ve sklenici šampaňského, kde praskají bublinky oxidu uhličitého [1]. Je ale možné pozorovat vznik takových kapiček třeba v kryogenních kapalinách, jako je kapalné helium nebo dusík? Stážisté se zapojí do experimentálního výzkumu s pomocí optického dusíkového kryostatu a rychloběžné kamery s cílem zachytit „film drops“ a „jet drops“ vznikající přirozeným bublinovým varem kapalného dusíku nebo řízeným připouštěním plynného dusíku skrz kapiláru. Dále budou studovány efekty spojené s foukáním bublin plynného helia do kapalného dusíku, což se projevuje chladícím účinkem na kapalinu [2, 3]. Zajímavé je to v blízkosti trojného bodu, kdy může dojít až ke změně kapalného skupenství do pevné fáze. Stáž je vhodná zejména pro studenty fyzikálních a fyzikálně-technických oborů a lze na ni navázat bakalářskou či diplomovou prací.

Skupina Kryogeniky a supravodivosti, oddělení Magnetické rezonance a kryogeniky
Ing. Pavel Urban, Ph.D., urban@isibrno.cz

letní stáže 2024

Obr.: Počítačová vizualizace vzniku „jet drops“ v důsledku kolapsu bubliny na hladině kapaliny. Zdroj: https://ldeike.princeton.edu/
Reference:
[1] Elisabeth Ghabache, et al., Evaporation of droplets in a Champagne wine aerosol, Scientific Reports (2016).
[2] G. J. Minkoff et al., Suppression of Bubbling in Boiling Refrigerants, Nature (1957).
[3] S. Takayoshi, W. Kokuyama, H. Fukuyama, The boiling suppression of liquid nitrogen, Cryogenic (2009).

TÉMA OBSAZENO Studium možnosti leštění nekonvenčních optických prvků

V rámci naší stáže se zaměříme na inovativní využití pikosekundového laserového mikroobrábění k vytváření nekonvenčních optických prvků, jako jsou např. matice čoček. Tyto prvky nelze leštit klasickými postupy, a proto zkoumáme nové metody, jako je například vibrační leštění v suspenzi. Během stáže budeme testovat různé přístupy a optimalizovat je pro maximální efektivitu. Přidejte se k nám a objevujte budoucnost optických technologií!

Skupina Laserové technologie, oddělení Koherenční optika
Doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D., mrna@isibrno.cz

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO  Rotující hadi a rozety pro MR spektroskopické zobrazování

MR spektroskopické zobrazování kombinuje MR zobrazování a spektroskopii pro sledování metabolických změn v živých organismech. Cílem stáže je implementovat takové řízení skenování časo-k-prostoru, které povede ke zrychlení měření a umožní kontinuální snímání s využitím rotace skenovacích trajektorií o zlatý úhel. Práce bude zaměřena na návrh parametrů, implementaci prototypu a testování zejména rozetových trajektorií, jejichž jedinečnou vlastností je jejich konstrukce z pouhých dvou kmitočtů, a rozbor nutných pre- či postakvizičních korekcí. Vhodné pro ty, kdo se nebojí C a Pythonu a rádi by pronikli do fyziky MRI.

Skupina Magnetická rezonance, oddělení Magnetická rezonance a kryogenika
Školitel: Zenon Starčuk, starcuk@isibrno.cz

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO  Turbulentní proudění ve studeném héliovém plynu, aneb objevování řádu v chaosu

Seznámíte se s unikátními experimenty zkoumajícími extrémně intenzivní turbulenci klasických a kvantových tekutin. Ke studiu využíváme kapalnou a plynnou fázi helia s laditelnými vlastnostmi přímo v průběhu experimentu. Cílem je hlubší pochopení turbulentních jevů v přírodě, např. konvekci v oceánech a v atmosféře Země. V prostředí Matlab budeme analyzovat časové řady turbulentních fluktuací teploty, naučíme se rozumět jejich základním statistikám (pravděpodobnostní rozdělení fluktuací, korelační funkce, výkonová spektra), na základě dat identifikovat atraktory dynamiky turbulentního větru a určovat příslušné pohybové rovnice. Stáž je vhodná zejména pro studenty fyzikálních a fyzikálně-technických oborů nebo matematického inženýrství a lze na ni navázat bakalářskou či diplomovou prací.

Skupina Kryogenika a supravodivost, oddělení Magnetická rezonance a kryogenika
Mgr. Michal Macek, Ph.D., michal.macek@isibrno.cz

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO Testování pokročilých nanomateriálů pro ochranu životního prostředí

Rádi byste uplatnili své znalosti fyziky/chemie v oblasti ochrany životního prostředí? Zajímá Vás, jak přeměnit nebezpečné skleníkové plyny na užitečné palivo? Přidejte se k nám a naučíme Vás testovat nejpokročilejší nanočástice v elektronovém mikroskopu a foto-reaktoru.
Odhal vliv struktury nanočástic na jejich fotokatalytickou aktivitu!
Vhodné pro studenty inženýrství, fyziky či chemie.

Skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů, odděleni Elektronová mikroskopie
Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D. MBA, eliska.mikmekova@isibrno.cz

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO   Měření Gama záření optickými vlákny

Chceš se podílet na rozvoji světově unikátní metody měření gama záření? Náplní tvé práce budou experimenty s optickými vlákny a materiály při měření gama záření. Cílem práce je experimentálně ověřit různé typy optických vláken, kapalinových a plastových scintilačních materiálů a jejich vzájemné kombinace při měření malých zdrojů gama záření. Vyzkoušíte si práci s optickými vlákny, návrh vlastního experimentu i samotné měření a zpracování výsledků.

Skupina Interferometrická a optovláknová instrumentace, oddělení Koherenční optika
Ing. Břetislav Mikel, Ph.D., mikel@isibrno.cz, tel: 541 514 252

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO Je možné studovat vliv periodicky proměnného ohřevu Země od Slunce na turbulentní proudění zemské atmosféry a oceánů v laboratoři?

Náš každodenní život je ovlivňován velkorozměrovým atmosférickým a oceánským turbulentním prouděním, které utváří klima a počasí na Zemi. Tepelné toky v zemské atmosféře jsou poháněny periodickým ohřevem Země v souvislosti s její rotací a planetárním pohybem kolem Slunce. Stážisté se zapojí do unikátního experimentálního výzkumu tepelně generované turbulentní konvekce ve zjednodušeném modelu Rayleighovy-Bénardovy konvekce s periodickou modulací okrajových teplotních podmínek. Na základě fyzikální podobnosti využijí k tomuto studiu kryogenní hélium (5 K). Jeho výjimečné vlastnosti umožňují modelovat turbulentní konvekci odpovídající rozměrům značných částí atmosféry anebo oceánů ve zmenšeném měřítku v laboratoři. Stáž je vhodná zejména pro studenty fyzikálních a fyzikálně-technických oborů a lze na ni navázat bakalářskou či diplomovou prací.
   
Skupina Kryogeniky a supravodivosti, oddělení Magnetické rezonance a kryogeniky
Kontakt: Ing. Pavel Urban, Ph.D., urban@isibrno.cz

letní stáže 2024

Obr: Rayleighova-Bénardova cela pro experimentální výzkum turbulentní konvekce za kryogenních teplot.

Reference:
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.128.134502
https://physics.aps.org/articles/v15/49


TÉMA OBSAZENO   Laserová spektroskopie a frekvenční stabilizace laserů

Náplní stáže bude experimentální laboratorní práce na sestavách určených k frekvenční stabilizaci laserů. Uchazeč/ka bude nastavovat optomechanické soustavy, programovat a řídit experiment pomocí grafického rozhraní na PC a vyzkouší si práci s laboratorními měřícími přístroji. Cílem práce je zmapování absorpčních spekter vybraných plynů pomocí metod laserové spektroskopie.

Skupina Frekvenční reference a přenosy, oddělení Koherenční optiky
Ing. Jan Hrabina, Ph.D., hrabina@isibrno.cz

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO  Simulace koncentračních křivek reálných mikrovaskulárních struktur

Práce je součástí projektů zobrazování perfuze pomocí MRI. Konkrétně je zaměřena na simulaci šíření kontrastní látky v mikrovaskulárním řečišti na základě znalosti její struktury získané z reálných mikroskopických snímků různých druhů tkání. Půjde o výpočet realistických časových průběhů koncentračních křivek simulujících reálné zobrazování perfuze pomocí MRI. V případě zájmu se můžete účastnit probíhajících MRI experimentů zobrazovaní perfuze.

Skupina Magnetická rezonance, oddělení Magnetické rezonance a kryogeniky
Radovan Jiřík, jirik@isibrno.cz

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO Programátor „Chuck N“ ve vědecké laboratoři aneb Automatizace fyzikálních experimentů

Měří laser skutečně podle pravítka? Opravdu se atomové hodiny nezpožďují? Předpovídají všechny rosničky to samé? Vše jednoduché už bylo objeveno, zbývá pouze to složité. Bez datového propojení a zpracování stovek signálů to nepůjde. Je potřeba měřit, zobrazovat, propojovat, ovládat, vyhodnocovat, experimentovat. To je úkol pro kreativního programátora.
Zapoj se do budování experimentální infrastruktury laboratoře koherentních laserů a optických atomových hodin, kde jednotlivé experimenty i přístrojové prototypy zahrnují desítky nezávislých modulů. Máme C/C++ pro mikrokontrolery i desktop, LabVIEW, Matlab a širokou paletu programovatelného hardware, nechybí ani signálové procesory a programovatelná pole (FPGA).
Stáž je vhodná pro elektrotechniky, informatiky, mechatroniky i nadšence pro fyziku. Účastí na stáži můžeš snadno pootevřít dveře pro další spolupráci a budeš mít jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku mravenčí, avšak důležité práce špičkového vědeckého výzkumu s mezinárodní spoluprací.

Skupina Interferometrická a optovláknová instrumentace, oddělení Koherenční optiky
Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D., res@isibrno.cz, tel: 541 514 777

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO Svařování elektronovým svazkem

Student se primárně seznámí s technologií využívající elektronový svazek s vysokou energií k vytváření nerozebíratelných spojů. Stáž bude rozšířena o další technologie využívané v rámci týmu.
Stáž je vhodná pro studenty se zaměřením na strojní inženýrství, materiálové vědy, elektrotechniku a fyziku.
Cílem letní stáže je poskytnutí praktických zkušeností studentovi v oblasti elektronového svařování, vakuového pájení a prohloubení znalostí o dané technologii.

Skupina Elektronové technologie, oddělení Elektronové a plasmové technologie
Ing. Libor Dupák, Ph.D., ldupak@isibrno.cz

https://youtu.be/ZdCww4WTyBw
http://ebt.isibrno.cz/svarovani-elektronovym-svazkem

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO Zpracování dat pro lokalizaci epileptogenní tkáně

Elektroencefalografie (EEG) je měřena u pacientů trpících epilepsií v rámci jejich předoperačního vyšetření a slouží například k lokalizování epileptogenní tkáně – část mozku, která spouští epileptické záchvaty. Tyto nahrávky jsou dále využívány v oblasti výzkumu neurověd a neurologie. Náplní práce na této stáži bude vizuální kontrola EEG nahrávek, zpracování anotací k nahrávkám a jejich příprava na následnou analýzu. Studentovi bude poskytnuto specializované zaškolení na práci s unikátními daty, průběžná asistence, a v případě zájmu možnost zapojení do dalších analýz těchto EEG záznamů.

Skupina Výpočetní neurovědy, oddělení Medicínské signály
Ing. Petr Klimeš, Ph.D., klimes@isibrno.cz

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO Kvantová metrologie

Laboratoř kvantové metrologie jsme rozšířili o novou elektrickou past a vakuovou aparaturu ION2, která umožňuje chytat a laserově chladit dva druhy různých atomárních částic. Náplní práce studenta bude návrh komplexní sestavy sestávající ze šesti nezávislých otických tras s laserovými svazky sloužící k chlazení zachyceného iontu Ca+ v pasti sestavy ION2. Tuto sestavu student následně sestaví a demonstruje její funkčnost. Práce zahrnuje detailní a jemnou práci s otickými komponenty a optickými vlákny.

Skupina Kvantové metrologie, odděleni Koherenční optiky
Ing. Minh Tuan Pham, Ph.D., tuan@isibrno.cz

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO Navržení optické detekční aparatury

Detekce kvantových stavů iontu se neobejde bez detekce fluorescence, které je vyzářeno de-excitovaným iontem buzený laserovými chladícími svazky. Tato fluorescence, emitující iontem z jeho pozice, je následně kolimována a soustředěna na citlivý jednofotonový detektor. Náplní studenta bude navrhnout optickou detekční aparaturu pro zobrazení zachycených iontů vápníku a hliníku na sestavě pro zachytávání a laserové chlazení iontů ION2. Práce obsahuje simulace a výpočty zobrazovacího systému zahrnující parametry elektrické iontové pasti a návrh parametrů a uspořádání optických komponent. Navrženou sestavu pak také realizuje a experimentálně ověří.

Skupina Kvantové metrologie, odděleni Koherenční optiky
Ing. Minh Tuan Pham, Ph.D., tuan@isibrno.cz

letní stáže 2024


TÉMA OBSAZENO Optické rezonátory pro řízení laserů a senzoriku

Náplní stážisty budou vědecké výpočty a simulace vlastností optických rezonátorů v simulačním software COMSOL. Výpočty z oblasti mechaniky a optiky se budou týkat jak rezonátorů tvořených klasickými optickými prvky (zrcadla ve volné optice), tak speciálními optickými vlákny.

Skupina: Frekvenční reference a přenosy,  oddělení Koherenční optiky
Kontakt: Mgr. Martin Šarbort, Ph.D., martins@isibrno.cz, Ing. Břetislav Mikel, Ph.D., mikel@isibrno.cz

 

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO Opticke levitace pomocí metačoček

Náplň: Budeme testovat optické chytaní mikroskopických částic pomocí Fresnelových čoček.

Skupina Levitační fotonika, oddělení Mikrofotonika
Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D., otobrzo@isibrno.cz

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO Databázová služba pro sběr klinických dat

Anonymizovaná data v rámci studií jsou centrálně sbírána do databázových systémů. Primárním cílem Tvojí stáže bude uvést k (virtuálnímu) životu v našem výpočetním parku systém k tomuto určený (REDCap).
A hned, jak to budeš mít, se ponoříš do návrhu a experimentování s databázovovou strukturou. Tento experiment je totiž jen začátek :-)

Skupina Umělé inteligence a medicínských technologií, oddělení Medicínské signály
Ing. Filip Plešinger, Ph.D., fplesinger@isibrno.cz

letní stáže 2024

TÉMA OBSAZENO Příprava a analýza struktur pro optické normály

Náplní stáže je příprava sady optických normálů s šířkou čáry 100 až 1000 nm. Student si osvojí základy problematiky elektronového litografického zápisu, a navazujících kroků plazmatického leptání. Stáž je určena pro zájemce s teoretickým základem problematiky elektronové litografie.

Skupina Elektronová litografie, oddělení Elektronové a plazmové technologie
doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D., kolariq@isibrno.cz

letní stáže 2024


TÉMA OBSAZENO Syntéza izotopicky značených plynů

Předmětem stáže bude návrh pracovního postupu, sestavení chemické aparatury a syntéza izotopicky značených plynů (acetylenu 13C2H2 a acetylenu 12C2H2) pro laserovou spektroskopii. Výtěžky reakcí budou analyzovány spektrometrem a postup výroby bude optimalizován k získání co nejkvalitnějšího produktu.

Skupina Frekvenční reference a přenosy, oddělení Koherenční optiky
Ing. Jan Hrabina, Ph.D., hrabina@isibrno.cz

letní stáže 2024