Magnetická rezonance a kryogenika

Výzkum skupiny jaderné magnetické rezonance (NMR) je zaměřen v první řadě nametodologii lokalizované in vivo MR spektroskopie a spektroskopického zobrazování a na kvantitativní zobrazování založené na MR difuzometrii a relaxometrii. Tato nedestruktivní, neinvazívní a neionizující měření využívají interakci mezi magnetickými poli vytvářenými NMR přístrojem s atomovými jádry některých nuklidů nacházejícími se v objemu vzorku. Nejvyšší citlivosti se dosahuje u jader 1H (protonů), a proto nejširší škála dostupných měřicích technik se zaměřuje namolekuly vody, hojně zastoupené v biologických vzorcích a mnoha materiálech. V NMR měřeních pozorovaná jádra mohou informovat o morfologii vnitřku vzorku, ale současně mohou fungovat jako atomové sondy vypovídající o svém nejbližším okolí a procesech odehrávajících se v časovém měřítku pikosecund až hodin. Vedle schopnosti identifikovat určité druhy atomů amolekul takmohouměřená data poskytnout statistickou charakterizaci rychlých a náhodných interakcí atomů amolekul (vyjádřených relaxačními časy, difúzními koeficienty, rychlostí chemické výměny a pozorovaných jako změny obrazové intenzity), nebo i časově/prostorově rozlišenou informaci o daleko pomalejších procesech (změnách koncentrace, perfúzi, tocích tekutin či pohybech, zobrazených v časových posloupnostech obrazů). Mohou být získány kvantitativní obrazymapující prostorové rozložení některých dobře definovaných fyzikálních vlastností (koncentrace, relaxačních časů, rychlosti a směru difúze, rychlosti toku, teploty atd.), může být detegována přítomnost paramagnetických nebo superparamagne­tických nanočástic.

Vybavení:
S MR přístroji instalovanými v ALISI mohou být prováděny v zásadě všechny druhy měření známé z klinických MR skenerů. Díky zvýšené citlivosti vyplývající z vysokého magnetického pole amalých cívek těsně obepínajících vzorek je dosažitelné prostorové rozlišení vhodné pro studiummalých vzorků. Jakkoli je oblast biomedicínského zobrazování dominantní, je možný vývoj technik zaměřených na využití NMR pro řešení specifických technologických problémů.

 

  • MR skener 4,7 T/210mm(p­rotonový rezonanční kmitočet 200 MHz), optimální průměr vzorku 40mm,maximální průměr 100mm,maximální délka cca 300mm; měřitelná jádra: 1H, 13C, 19F, 31P, 23Na, 129Xe (okamžitě), další jádra na základě dohody (podmíněno dostupností příslušných RF cívek a filtrů)
  • MR skener 9,4 T/210mm(p­rotonový rezonanční kmitočet 400MHz, od poloviny roku 2011).
  • Monitor fyziologických funkcí a jednotka pro anestéziimalých zvířat isofluranem(od r. 2011).
  • RF laboratoř.