Letní stáže na ÚPT v roce 2022

Ústav přístrojové techniky AV ČR nabízí studentům letní brigády ve špičkových laboratořích.

Vážení studenti,

chcete strávit letní brigádu ve špičkových laboratořích?
Máte zájem se něco užitečného naučit a přitom si i vydělat?  
Zažít dobrodružství z objevování, pomáhat zprovoznit převratné technologie a posunout světovou vědu?
Využijte naši nabídku a staňte se v době prázdnin až 4 týdny součástí vědeckého týmu!
Podmínkou práce v laboratoři z důvodu bezpečnosti práce je věk nad 18 let.

Vyberte si některé z nabízených témat a neváhejte nás kontaktovat!


Letní stáže na ÚPT

 

 1. TÉMA OBSAZENO Rozpoznání srdeční aktivity pomocí umělé inteligence (oddělení Medicínské signály, skupina Umělá intelligence a medicínské technologie)
 2. Vývoj nového testeru impaktní životnosti materiálů (oddělení Elektronové a plasmové technologie, skupina Tenké vrstvy)
 3. TÉMA OBSAZENO  Chladivá výzkumná stáž v horkém létě (oddělení Magnetické rezonance a kryogeniky, skupina Kryogeniky a supravodivosti)
 4. TÉMA OBSAZENO Lokalizace epileptického ložiska v lidském mozku  (oddělení Medicínské signály, skupina Výpočetní neurovědy)
 5. TÉMA OBSAZENO Formování nanohrotů, aneb jak děrovat lidský vlas  (oddělení Elektronových a plasmových technologií, skupina Elektronové litografie)
 6. TÉMA OBSAZENO Elektrická aktivace srdečních komor (oddělení Medicínské signály, skupina Umělá intelligence a medicínské technologie)
 7. TÉMA OBSAZENO Grafen, zázračný materiál budoucnosti (oddělení Elektronové mikroskopie, skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů)
 8. TÉMA OBSAZENO Impaktním testováním materiálů k lepšímu chrupu!  (oddělení Elektronové a plasmové technologie, skupina Tenké vrstvy)
 9. TÉMA OBSAZENO Vývoj metod zpracování signálů pomocí FPGA (oddělení Mikrofotonika, skupina Levitační fotonika)
 10. TÉMA OBSAZENO Turbulentní proudění ve studeném héliovém plynu, aneb objevování řádu v chaosu (oddělení Magnetické rezonance a kryogeniky, skupina Kryogeniky a supravodivosti)
 11. TÉMA OBSAZENO Vizuální kontrola nahrávek invazivního EEG u pacientů s epilepsií  (oddělení Medicínské signály, skupina Výpočetní neurovědy)
 12. TÉMA OBSAZENO Svařování elektronovým svazkem, aneb svařovat se dá i bez kukly! (odděleni Elektronové a plasmové technologie, skupina Elektronové technologie)
 13. TÉMA OBSAZENO Modifikace a analýza vláknových sond (oddělení Mikrofotonika, skupina Komplexní fotonika)
 14. TÉMA OBSAZENO Turbulentní konvekce s periodickou modulací (oddělení Magnetické rezonance a kryogeniky, skupina Kryogeniky a supravodivosti)
 15. TÉMA OBSAZENO Elektrostatická pole kvadrupólových prvků aneb naprogramuj cestu elektronům (oddělení Elektronové mikroskopie, skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů)
 16. TÉMA OBSAZENO Jak naložit nanočástice do optických pastí, aneb zvukový katapult (oddělení Mikrofotonika, skupina Levitační fotonika)
 17. TÉMA OBSAZENO Programátor „Chuck N“ ve vědecké laboratoři aneb Automatizace fyzikálních experiment (oddělení Koherenční optiky, skupina Laserové technologie)
 18. TÉMA OBSAZENO Bioimpedanční spektrální analyzátor (oddělení Medicínské signály, skupina Umělá intelligence a medicínské technologie)
 19. Návrh držáku scintilátorů pro katodoluminiscenční aparaturu (oddělení Elektronové mikroskopie, skupina Mikroskopie pro biomedicínu)
 20. TÉMA OBSAZENO Analýza obrazu z elektronového mikroskopu (oddělení Elektronové mikroskopie, skupina Mikroskopie pro biomedicínu)
 21. TÉMA OBSAZENO FIB-SEM mikroskopie biologických vzorků (oddělení Elektronové mikroskopie, skupina Mikroskopie pro biomedicínu)
 22. TÉMA OBSAZENO Simulace DCE-DSC-MRI akvizice (oddělení Magnetická rezonance a Kryogenika, skupina Magnetická rezonance)
 23. TÉMA OBSAZENO S teploměrem vstříc přesnějšímu měření délky (oddělení Koherenční optiky, skupina Laserové technologie)
 24. TÉMA OBSAZENO Praktické základy Ramanovy spektroskopie mikroorganismů (oddělení Mikrofotonika, skupina Biofotonika a Optofluidika)
 25. TÉMA OBSAZENO Streptomyces a Ramanova spektroskopie (oddělení Mikrofotonika, skupina Biofotonika a Optofluidika)


Časové rozvržení letní brigády je na dohodě studenta a vedoucího tématu.
Pokud Vás některé z témat zaujalo, neváhejte kontaktovat vedoucího tématu.

Přejeme hodně zajímavých zážitků s vědou!
TÉMA OBSAZENO Rozpoznání srdeční aktivity pomocí umělé inteligence

Srdce je úchvatný stroj, ale nepracuje vždy tak, jak chceme. A s pomocí metod umělé inteligence vypracuješ model hlubokého učení, který dokáže najít běžné stahy srdečních komor. A navíc bude umět i najít stahy, které v srdeční aktivitě být nemají.

Skupina Umělá inteligence a medicínské technologie, oddělení Medicínské signály
https://www.isibrno.cz/en/artificial-intelligence-and-medical-technologies
Kontakt: Filip Plešinger, fplesinger@isibrno.cz
letní stáže 2022

Vývoj nového testeru impaktní životnosti materiálů

Abychom mohli vytvořit materiál odolný opakovanému nárazu, potřebujeme nejprve znát mechanismy, kterými se materiál vystavený takovému nárazu rozbíjí. Pro studium tohoto jevu je třeba sestrojit speciální testovací přístroj – dynamický impaktní tester. Během stáže bude student seznámen s problematikou dynamického impaktního testování materiálů a zapojí se do procesu vývoje impaktního testeru. Stáž je vhodná pro studenty elektrotechniky a příbuzných oborů; na stáž lze navázat závěrečnou bakalářskou či diplomovou prací.

Skupina Tenké vrstvy, oddělení Elektronové a plasmové technologie
http://ebt.isibrno.cz/cs/dynamicke-razove-testovani-tenkych-vrstev
Kontakt: Mgr. Josef Daniel, Ph.D., jdaniel@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Chladivá výzkumná stáž v horkém létě

Stáž bude zaměřena na hlavní vědecká témata aktuálně řešená skupinou Kryogeniky a supravodivosti. Jedná se především o studium přenosu tepla v systémech určených pro základní i aplikovaný kryogenní výzkum, přičemž v dedikovaných experimentech využíváme jako chladící média kapalný dusík (-196 °C) a kapalné hélium (-269 °C). Stážista/ka získá nové zkušenosti s vědeckou prací jak v teoretické rovině, tak s přípravou a vedením experimentů, zpracováním naměřených dat a interpretací výsledků.

Skupina Kryogeniky a supravodivosti, oddělení Magnetické rezonance a kryogeniky
https://youtu.be/oDt4Zu_UxDU?list=PLgUdsJNZtbwXwDbGc7EYis3VsWi_GE25j
http://www.isibrno.cz/cs/kryogenika-supravodivost
Kontakt: Ing. Tomáš Králík, Ph.D., kralik@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Lokalizace epileptického ložiska v lidském mozku

Přesná lokalizace zóny vzniku záchvatů je před chirurgickou léčbou epilepsie naprosto klíčová. Student se bude podílet na vývoji automatických metod pro předzpracování dat a metod pro předoperační analýzu. Hlavním cílem stáže bude implementace předem vybrané metody pro analýzu invazivně měřeného elektroencefalografu (EEG) v prog. jazyce Python a otestovat ji na reálných datech. Pokud se metoda prokáže jako užitečná, doplní naše modely strojového učení na lokalizaci epileptických ložisek.

Skupina Výpočetní neurovědy, oddělení Medicínské signály
Kontakt: Petr Klimeš, klimes@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Formování nanohrotů, aneb jak děrovat lidský vlas

Náplní stáže je seznámení s elektrochemickou metodou formování ostrých hrotů a její využití při výrobě hrotů autoemisních katod používaných pro emisi volných elektronů do vakua nejen pro elektronovou litografii.

Skupina Elektronové litografie, oddělení Elektronových a plasmových technologií
Kontakt: Ing. Alexandr Knápek, Ph.D., knapek@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Elektrická aktivace srdečních komor

A co Tě u nás čeká, pokud se rozhodneš pro brigádu v naší vědecké skupině?
Přijdeš do kontaktu s novou technologii ultra-vysokofrekvenčního EKG.
Budeš mít možnost proniknout do jeho detailů a také nám pomůžeš prozkoumat zákoutí, která stále čekají na své objevitele.

Skupina Umělá inteligence a medicínské technologie, oddělení Medicínské signály
https://www.medisig.com/vdi/
Kontakt: Filip Plešinger, fplesinger@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Grafen, zázračný materiál budoucnosti

Náplní letní stáže bude optimalizace metody CVD pro růst vysoce kvalitního grafenu na měděné podložce, jeho exfoliace chemickou cestou a následná charakterizace pomocí nejpokročilejších technik elektronové mikroskopie.
 
Skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů, oddělení elektronové mikroskopie
Kontakt: Mgr. Eliška Materna Mikmeková, Ph.D. MBA, eliska.mikmekova@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Impaktním testováním materiálů k lepšímu chrupu!

Víte, co mají společného zvony na věžích kostelů, panty u dveří auta, razníky v továrnách a zubní náhrady? Všechny jsou během praktického užívání vystaveny namáhání ve formě nárazů; opakovaných impaktů. Studium chování materiálů nebo ochranných povlaků vystavených takovému namáhání je základem pro optimalizaci jejich životnosti. A kdo by nechtěl umělý chrup lepší, než ten přirozený?! Náplní práce bude testování materiálu pomocí dynamického impaktního testeru a následné vyhodnocování dat. Stáž je vhodná pro studenty materiálové fyziky, fyziky tenkých vrstev a příbuzných oborů; primárně pro zájemce, jež by na stáž navázali závěrečnou bakalářskou nebo diplomovou prací.

Skupina Tenké vrstvy, oddělení Elektronové a plasmové technologie
http://ebt.isibrno.cz/cs/dynamicke-razove-testovani-tenkych-vrstev
Kontakt: Mgr. Josef Daniel, Ph.D., jdaniel@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Vývoj metod zpracování signálů pomocí FPGA

Cílem stáže bude vývoj nástrojů pro použití v rychlém zpracování signálů prostřednictvím FPGA karty RedPitaya. Pomocí měření, filtrování a zpracování signálu polohy nanočástice v laserové pinzetě je možné částici ve zpětné vazbě chladit až na kvantový stav. Student by měl mít zájem o programování mikrokontrolérů, zařízení bude mít k dispozici, výsledný kód bude ověřen  při použití v reálných experimentech.

Skupina Levitační fotonika, oddělení Mikrofotonika
Kontakt: Ing. Petr Jákl, Ph.D., jakl@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Turbulentní proudění ve studeném héliovém plynu, aneb objevování řádu v chaosu

Student/ka se seznámí s unikátními experimenty zkoumajícími extrémně intenzivní turbulenci klasických a kvantových tekutin. Ke studiu využíváme kapalnou a plynnou fázi helia s laditelnými vlastnostmi přímo v průběhu experimentu. Cílem je hlubší pochopení turbulentních jevů v přírodě, např. konvekci v oceánech a v atmosféře Země. V prostředí Matlab budeme analyzovat časové řady turbulentních fluktuací teploty, naučíme se rozumět jejich základním statistikám (pravděpodobnostní rozdělení fluktuací, korelační funkce, výkonová spektra), na základě dat identifikovat atraktory dynamiky turbulentního větru a určovat příslušné pohybové rovnice. Stáž je vhodná zejména pro studenty fyzikálních a fyzikálně-technických oborů nebo matematického inženýrství a lze na ni navázat bakalářskou či diplomovou prací.

Skupina Kryogeniky a supravodivosti, oddělení Magnetické rezonance a kryogeniky
http://www.isibrno.cz/cs/kryogenika-supravodivost
Kontakt: Mgr. Michal Macek, Ph.D., michal.macek@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Vizuální kontrola nahrávek invazivního EEG u pacientů s epilepsií

Invazivní elektroencefalografie (EEG) je měřena u pacientů trpících farmako-rezistentní epilepsií v rámci jejich předoperačního vyšetření a slouží například k lokalizování epileptogenní tkáně – část mozku, která spouští epileptické záchvaty. Tyto nahrávky jsou dále využívány v oblasti výzkumu neurověd a neurologie, kde je jedním z prvních kroků jejich vizuální a strojová kontrola. Náplní práce na této stáži bude vizuální kontrola EEG nahrávek a jejich příprava na následnou analýzu. Studentovi bude poskytnuto specializované zaškolení na práci s unikátními daty z hlubin lidského mozku, průběžná asistence, a v případě zájmu možnost zapojení do dalších analýz těchto EEG záznamů.

Skupina Výpočetní neurovědy, oddělení Medicínské signály
Kontakt: Petr Klimeš, klimes@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Svařování elektronovým svazkem, aneb svařovat se dá i bez kukly!

Student se primárně seznámí s technologií využívající elektronový svazek s vysokou energií k vytváření nerozebíratelných spojů. Stáž bude rozšířena o další technologie využívané v rámci týmu.
Stáž je vhodná pro studenty se zaměřením na strojní inženýrství, materiálové vědy, elektrotechniku a fyziku.
Cílem letní stáže je poskytnutí praktických zkušeností studentovi v oblasti elektronového svařování, vakuového pájení a prohloubení znalostí o dané technologii.

Skupina Elektronové technologie, odděleni Elektronové a plasmové technologie
https://youtu.be/ZdCww4WTyBw
http://ebt.isibrno.cz/svarovani-elektronovym-svazkem
Kontakt: Ing. Libor Dupák, Ph.D., ldupak@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Modifikace a analýza vláknových sond

Náplní stáže bude příprava speciálních sond pro vláknový mikro-endoskop. Toto zařízení slouží k zobrazení hlubokých buněčných struktur in vivo, například neuronů či cév v mozkové tkáni. Součástí práce bude i analýza a vyhodnocení jednotlivých kroků přípravy povrchu sondy, tenkých kovových vrstev a kvality leštěného povrchu pomocí pokročilých vědeckých metod.

Skupina Levitační fotonika, oddělení Mikrofotonika
Kontakt: Ing. Petr Jákl, Ph.D., jakl@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Turbulentní konvekce s periodickou modulací

Náš každodenní život je neustále ovlivňován v důsledku turbulentního proudění v zemské atmosféře a oceánech. Přílivové oceánské proudy jsou poháněny periodickou gravitační přitažlivostí Měsíce a Slunce, tepelné toky v zemské atmosféře v důsledku periodického ohřevu Země od Slunce v závislosti na její rotaci a planetárním pohybu. Stážisté se zapojí do unikátního experimentálního výzkumu tepelně generované turbulentní konvekce na zjednodušeném modelu Rayleighovy-Bénardovy konvekce s periodickou modulací okrajových teplotních podmínek. Na základě principu fyzikální podobnosti využíváme k tomuto studiu kryogenní hélium (5 K), jehož vlastnosti nám umožňují modelovat turbulentní konvekci odpovídající rozměrům značných částí atmosféry anebo oceánů ve zmenšeném měřítku v laboratoři. Stáž je vhodná zejména pro studenty fyzikálních a fyzikálně-technických oborů a lze na ni navázat bakalářskou či diplomovou prací.

Skupina Kryogeniky a supravodivosti, oddělení Magnetické rezonance a kryogeniky
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.128.134502
https://physics.aps.org/articles/v15/49
Kontakt: Ing. Pavel Urban, Ph.D., urban@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Elektrostatická pole kvadrupólových prvků aneb naprogramuj cestu elektronům

Na stáži se seznámíš s principy detekce v rastrovacím elektronovém mikroskopu. Základní elektronově-optické prvky vytvářejí elektrostatická pole, která vhodně mění trajektorie elektronů před dopadem na detektor. Osvojíš si základy elektrostatické optiky v praxi a budeš mít příležitost vytvořit jednoduché GUI ovládání v Python-3 pro řídící programovatelné napěťové zdroje pro optické prvky. K dispozici máme základní verzi, z které můžeš vyjít.
   
Skupina Mikroskopie a spektroskopie povrchů, oddělení Elektronové mikroskopie
Kontakt: Ing. Ivo Konvalina, Ph.D. Ivo.Konvalina@isibrno.cz

letní stáže 2022


TÉMA OBSAZENO Jak naložit nanočástice do optických pastí, aneb zvukový katapult

Použijeme piezo krystal a nanočástice pomocí něj katapultujeme zvukovou vlnou až do optické pasti.

Skupina Levitační fotonika, oddělení Mikrofotonika
Kontakt: Mgr. Oto Brzobohatý, Ph.D., 541 514 351 otobrzo@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Programátor „Chuck N“ ve vědecké laboratoři aneb Automatizace fyzikálních experimentů

Měří laser skutečně podle pravítka? Opravdu se atomové hodiny nezpožďují? Předpovídají všechny rosničky to samé? Vše jednoduché už bylo objeveno, zbývá pouze to složité. Bez datového propojení a zpracování stovek signálů to nepůjde. Je potřeba měřit,  zobrazovat, propojovat, ovládat, vyhodnocovat, experimentovat. To je úkol pro kreativního programátora.
Zapoj se do budování experimentální infrastruktury laboratoře koherentních laserů a optických atomových hodin, kde jednotlivé experimenty i přístrojové prototypy zahrnují desítky nezávislých modulů. Máme C/C++ pro mikrokontrolery i desktop, LabVIEW, Matlab a širokou paletu programovatelného hardware, nechybí ani signálové procesory a programovatelná pole (FPGA).
Stáž je vhodná pro elektrotechniky, informatiky, mechatroniky i nadšence pro fyziku. Účastí na stáži můžeš snadno pootevřít dveře pro další spolupráci a budeš mít jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku mravenčí avšak důležité práce špičkového vědeckého výzkumu s mezinárodní spoluprací.

Skupina Laserové technologie, oddělení Koherenční optiky
Kontakt: Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D., res@isibrno.cz, tel: 541 514 528

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Bioimpedanční spektrální analyzátor

Bude vytvořen programový balík pro ovládání bioimpedančního spektrálního analyzátoru pro jeho funkci měření a kalibraci. Analýza bioimpedančího spektra bude sloužit pro odhad složení měřeného úseku lidského těla.

Skupina Umělá inteligence a medicínské technologie, oddělení Medicínské signály
Kontakt: Dr. Ing. Vlastimil Vondra, vond@isibrno.cz

letní stáže 2022

 

Návrh držáku scintilátorů pro katodoluminiscenční aparaturu

Náplní stáže bude navržení vakuově těsného ovladatelného držáku, který by umožňoval uchycení více kusů scintilátorů, aby tyto scintilátory mohly být vyměňovány přímo při měření bez nutnosti zavzdušnění vzorkové komory. Takový držák pak umožní získat lépe porovnatelné výsledky studia katodoluminiscenčních charakteristik.

Skupina  Mikroskopie pro biomedicínu, oddělení Elektronové mikroskopie
Kontakt: Mgr. Ondřej Lalinský, Ph.D., xodr@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Analýza obrazu z elektronového mikroskopu

Náplní stáže bude pokročilé zpracování obrazu z elektronového mikroskopu pomocí několika různých softwarů, jako je např. Matlab nebo ImageJ. Cílem projektu bude vytvoření 3D rekonstrukce „data-setu“ biologického vzorku, který byl analyzován mikroskopem typu FIB-SEM. Student by měl mít základní znalosti výše zmíněných programů a zálibu ve zpracování obrazu či programování.
Skupina Mikroskopie pro biomedicínu, oddělení Elektronové mikroskopie

http://isibrno.pano3d.eu/
Kontakt: Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., hrubanova@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO FIB-SEM mikroskopie biologických vzorků

Náplní stáže je rozvoj metodiky získávání datasetů biologických vzorků pomocí FIB-SEM. Cílem projektu bude vytvoření protokolu v programu Auto Slice and View Software, který umožní automatické nastavení optimálních parametrů pro vzorky zalité v pryskyřici. Součástí bude rešerše protokolů přípravy biologických vzorků s ohledem na výhodné kontrastování. Student by měl mít základní znalosti v oblasti elektronové mikroskopie a zálibu v programování.
Skupina Mikroskopie pro biomedicínu, oddělení Elektronové mikroskopie

http://isibrno.pano3d.eu/
kontakt: Mgr. Kamila Hrubanová, Ph.D., hrubanova@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Simulace DCE-DSC-MRI akvizice

Projekt zahrnuje seznámení se s teorií MR zobrazování perfuse pomocí metod DCE a DSC a návrh rozšíření stávajícího simulačního softwaru o simultánní multi-echo akvizici a s tím spojenou modularizaci celého softwarového nástroje. Součástí bude případně i měření senzitivit RF cívek na fantomech.
Skupina Magnetická rezonance, oddělení Magnetická rezonance a Kryogenika

kontakt: Ing. Radovan Jiřík, Ph.D., jirik@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO S teploměrem vstříc přesnějšímu měření délky

Měří laser skutečně podle pravítka? To záleží na tom, jestli pravítku není moc zima nebo moc teplo. Okolní teplota ovlivňuje optické měření délky v mnoha rovinách a naším cílem bude tyto vlivy pro zvolené podmínky kvantifikovat a nasimulovat a konečně zpracovat do podoby softwarové knihovny, které bude sloužit dalším generacím.
Stáž je vhodná pro elektrotechniky, informatiky, mechatroniky i nadšence pro fyziku. Účastí na stáži můžeš snadno pootevřít dveře pro další spolupráci a budeš mít jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku mravenčí avšak důležité práce špičkového vědeckého výzkumu s mezinárodní spoluprací.

Skupina Laserové technologie, oddělení Koherenční optiky
Kontakt: Mgr. Šimon Řeřucha, Ph.D., res@isibrno.cz, tel: 541 514 528

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Praktické základy Ramanovy spektroskopie mikroorganismů

Stážistka si pod odborným vedením osvojí základy efektivní a bezpečné práce s mikroorganismy na Ramanově mikrospektroskopu, včetně přípravy vzorků, sběru a interpretace spektrálních dat s pomocí literatury, kultivace mikroorganismů, přípravy kultivačních médií a návrhu experimentů.

Skupina Biofotonika a Optofluidika, oddělení Mikrofotonika
Kontakt: Mgr. Zdeněk Pilát, Ph.D., pilat@isibrno.cz

letní stáže 2022

TÉMA OBSAZENO Streptomyces a Ramanova spektroskopie

Stážista/ka se pod odborným vedením naučí provádět hloubkovou analýzu literárních zdrojů na téma Streptomyces a Ramanova spektroskopie, včetně jejich kompilace do formy přehledového článku. Součástí stáže bude také návrh experimentů navazujících na současné poznatky.

Skupina Biofotonika a Optofluidika, oddělení Mikrofotonika
Kontakt: Mgr. Zdeněk Pilát, Ph.D., pilat@isibrno.cz

letní stáže 2022