Přednáška "Přesná laserová měření délky na vzduchu."

21. června 2017, 17:00, Literární kavárna a knihkupectví Academia v Brně, náměstí Svobody 13, Brno.
Přednáška na téma „Přesná laserová měření délky na vzduchu.“
Ing. Tomáš Pikálek z ÚPT představil metodu, kterou se zabýval ve své diplomové práci a v letošním roce za ni získal ocenění Wernera von Siemense, v kategorii - Nejlepší diplomová práce.
Zjednodušeně řečeno, aby vlnová délka světelného paprsku zůstala nejpřesnějším měřítkem i mimo vakuum, je potřeba umět přesně měřit zkracování v různých prostředích a právě za tuto práci získal Tomáš Pikálek prestižní cenu Wernera von Siemence.
Jeho měřící aparatura se s příslušným softwarem zatím nevejde do kapsy, ale funguje!

Viz video (minutáž 2:42-3:26)
Na úvod představil Z. Buchta hlavního přednášejícího, studenta doktorského studijního programu FSI VUT Brno Tomáše Pikálka.
Tomáš Pikálek následně navázal prezentací pracoviště – ÚPT AVČR – a seznámil přítomné jednak s organizační strukturou ústavu, detailněji pak s odborným zaměřením oddělení, zabývajících se využitím vlastností světla. Představení ústavu bylo uzavřeno pozvánkou na podzimní dny otevřených dveří (pořádáno v rámci týdne vědy a techniky).
Odborná část přednášky byla pak rozdělena do čtyř částí.
Úvodní část nazvaná „Vlnové chování světla“ prezentovala světlo jako prostorem se šířící vlnu. Byly zde popsány základní vlastnosti světla a jeho chování.
Druhá část přednášky nesla název „Interferometrie“. V návaznosti na úvodní část prezentace seznámila posluchače s možnostmi využití světla pro měření vzdáleností a rozměrů.
Třetí část přednášky zavedla pojem „Index lomu vzduchu“. Na příkladu duhy či optického klamu „nalomených“ předmětů při ponoření do kapaliny byl prezentován vliv indexu lomu vzduchu na přesnost optických měření
Závěrečná část přednášky byla pak věnována představení vyvinuté metody pro měření indexu lomu vzduchu. Nová metoda využívá kombinace bílého světla a světla laseru. Oba druhy světla jsou použity v Michelsonově interferometru se zabudovanou skleněnou kyvetou, v jejíž vnitřní části je vakuum (referenční prostředí) a ve vnější části pak vzduch (měřené prostředí). Důmyslným matematickým zpracováním naměřených signálů je pak ze zjištěných rozdílů vlastností světla prošlého referenčním a měřeným prostředím stanoven index lomu měřeného prostředí (vzduchu).
V samotném závěru přednášky zmínil T. Pikálek publikaci vyvinuté metody v impaktovaném časopise Applied Optics a ocenění své diplomové práce cenou firmy Siemens.
Přednášku navštívilo 10 posluchačů.

prednaska  prednaska