Ing. Libor Dupák, Ph.D.

Email: ldupak@isibrno.cz

Tel.: +420 541 514 316