Tepelné toky v kryostatech

Vedení tepla v konstrukčních materiálech a plynech a dále tepelné záření jsou příčinou nežádoucích tepelných toků v kryostatech. Tým se věnuje vývoji výpočetních metod k analýze těchto toků. K výpočtu ustálených teplot a tepelných toků na osobním počítači byla vytvořena soustava numerických procedur. Program KRYOM 3.3 založený na těchto procedurách umožňuje analyzovat a optimalizovat obvyklá kryotechnická zařízení. Průběžně jsou také vyvíjeny a zdokonalovány metody modelování přechodových jevů.

Výzkumná skupina: 
Kryogenika a supravodivost