Nové mikroskopické metody pro analýzu výtvarných děl

Cíl tématu: 
je prohloubit znalosti o výtvarných materiálech a technice malby, což zkvalitní a zrychlí posouzení výtvarného díla z hlediska jeho původu, stáří a autorské pravosti. Téma má silný společenský akcent v oblasti ochrany kulturního dědictví, zhodnocování sbírkových fondů v ČR nebo v odhalování padělků výtvarného umění. Je interdisciplinární, provazuje obory přírodovědecké s humanitními a má silný potenciál vytvářet synergické efekty. Klíčovými směry vývoje mají být jednak neinvazivní analytické postupy, které nevyžadují zásah do výtvarného díla (trend posledních let), a jednak pokročilé mikroskopické postupy na odebraných mikrovzorcích, které budou využity v provenienční analýze materiálů nebo ke studiu jejich degradací.


Zpráva o řešení:
Byla zahájena jednání o smlouvě o vzájemné spolupráci mezi Ústavem přístrojové techniky a zřizovatelskými pracovišti laboratoře ALMA, což jsou Ústav anorganické chemie AV ČR (UACH) a Akademie výtvarných umění v Praze (AVU). Laboratoř ALMA je společným pracovištěm AV a VŠ a v oblasti materiálového výzkumu výtvarného umění patří k uznávaným evropským strukturám. UACH se od roku 2019 bude na tématu podílet již jako partnerské pracoviště. Vstupní jednání se týkala zejména zhodnocení stávajících instrumentálních možností a know-how spolupracujících pracovišť a byly vytyčeny zcela konkrétní směry metodického vývoje v oblasti laboratorních mikroskopických a mikroanalytických technik pro analýzu umění, v nichž bude provázána špičková instrumentace v ÚPT (v oboru SEM i ESEM) a pokročilá znalost tématu v laboratoři ALMA. V roce 2018 již proběhla testovací měření, především technikou nenabíjející vysokorozlišovací rastrovací elektronové mikroskopie a konfokální laserové mikroskopie. Výsledky spolupráce byly prezentovány veřejnosti v rámci Týdne vědy a techniky AV ČR 2018.

Téma bylo řešeno Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., za podpory projektu Strategie AV21, výzkumný program „Diagnostické metody a techniky“. Hlavním řešitelem tématu byl Ing. Filip Mika, Ph.D., z Ústavu přístrojové techniky AV ČR, oddělení Elektronové mikroskopie, skupina Mikroskopie a mikroanalýza.

AV21

 

AV21