„Nové zdroje elektronů“

Ve dnech 23. s 24. března 2017 navštívil Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR významný vědec z oboru fyziky laserů RNDr. Martin Kozák, Ph.D., z Friedrich-Alexander Universität, který byl host dvoudenního workshopu na téma „nové zdroje elektronů“.
Ve čtvrtek se uskutečnila veřejná přednáška v sále ÚPT AV ČR na téma „laserem-stimulované autoemise“, na které Martin Kozák představil svůj výzkum na univerzitě v Erlangenu, kde působí již dva roky.
M. Kozák se zabývá studiem kontroly elektronových svazků na časových škálách 10-15s (jedna fs) pomocí optických blízkých polí nanostruktur buzených ultrakrátkými laserovými pulsy. Cílem těchto experimentů je jednak vylepšení experimentálních metod sloužících ke studiu dynamiky strukturních změn v pevných látkách, popř. dynamiky chemických reakcí pomocí ultrakrátkých elektronových balíků. V praxi by tato nová metoda mohla sloužit ke sledování dynamických procesů s vysokým prostorovým
a časovým rozlišením. 
Tato experimentální technika by mohla dále sloužit k urychlování elektronů a jiných nabitých částic pomocí laserového záření. „V budoucnu by podobný přístup mohl vést k zlevnění a zmenšení konvenčních urychlovačů částic, které by se vešly do univerzitní laboratoře“, říká Martin Kozák a dodává, že dnes je typická velikost těchto zařízení několik set metrů, přičemž nová metoda by měla umožnit jejich stonásobné zmenšení a výrazně tak přispět ke zlevnění a zvýšení dostupnosti zdrojů vysokoenergetických částic. Čtvrteční odpoledne bylo vyhrazeno pro společnou diskuzi, ze které by do budoucna mohla vzniknout případná spolupráce, týkající se výroby kovových nanohrotů pro fotoemisní měření a vývoje zdrojů elektronů pro časově rozlišené experimenty.
Workshop se konal za podpory projektu Strategie AV21, program „Diagnostické metody a techniky“. Zúčastnilo se 23 posluchačů. Koordinátorem aktivity je Ing. Alexandr Knápek, Ph.D. z odděleni - Elektronová mikroskopie, skupina- Mikroskopie a spektroskopie povrchů.

 

AV21

 

AV21