III. mezinárodní workshop o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích

III. ročník mezinárodního Workshopu o rentgenové a EUV optice a jejich aplikacích, byl organizován Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., v Brně pod vedením Ing. Jaroslava Soboty, CSc., z oddělení Speciálních technologií ve spolupráci s Ústavem fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., kde garantem aktivity je RNDr. Karel Koláček, CSc., z oddělení Impulsních plazmových systémů.
Workshop navazoval na další periodické setkání tohoto druhu, které pokrývá jednu část výzkumu prováděného v rámci projektu Strategie AV21, program “Diagnostické metody a techniky“.
Letošní III. ročník se uskutečnil v termínu 4. - 6. října 2017 v Praze, v prostorách Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., Za Slovankou 1782/3, Praha 8 – Libeň. Workshopu se zúčastnilo 26 posluchačů.
„Náplní workshopu byla výměna teoretických poznatků a praktických zkušeností v oblasti optických prvků pro rentgenovou a EUV optiku, zdrojů rentgenového a EUV záření, aplikací optických prvků pro zobrazování, fokusaci, spektroskopii a interferometrii. Pozvání na workshop přijali přední evropští odborníci, jako např. Klaus Mann z Laser-Laboratorium Göttingen EV, který se zabývá charakterizací laserových zdrojů a vysoce kvalitní optikou pro řízení a tvarování paprsků nebo Graham Appleby z European XFEL GmbH, koordinátor projektu The European Cluster of Advanced lares Light Sourses.
V rámci workshopu bylo předneseno 20 velmi zajímavých příspěvků, což svědčí oproti minulým ročníkům o zvýšení zájmu o tuto tématiku. Letošní ročník připravil pro účastníky perličku v podobě exkurze v centru ELI BEAMLINES v Dolních Břežanech, kam se účastníci společně podívali ve čtvrtek v rámci odpoledního programu.“ dodává J. Sobota.

Více informací zde

x&xuv  x&xuv  x&xuv

x&xuv

 

av21