Ing. Zenon Starčuk, DrSc.

Email: zenon@isibrno.cz

Tel.: +420 541 514 267