Ing. Stanislav Krátký, Ph.D.

Email: kratky@isibrno.cz

Tel.: +420 541 514 525