Ing. Jan Hrabina, Ph.D.

Email: shane@isibrno.cz

Tel.: +420 541 514 127