UPT- 113001
Studium metabolizmu a lokalizace primárního mozkového tumoru MR zobrazovacími technikami
MR je rozvíjející se oblastí vhodnou pro studium měkkých tkání a nástrojem při rozhodování o formě léčby pacienta. Metodiky pro snímání obrazů váhovaných relaxačními časy poskytují představu pouze o rozložení tkání. Nyní je pozornost věnována výzkumu metod snímání obrazů umožňujících rozlišení jednotlivých typů nádorových ložisek. To vede k dynamickému zobrazení tkáně pomocí kontrastních látek a rozvoji analýzy dat pro získání perfuzních parametrů. Projekt bude zaměřen na výzkum metod analýzy obrazových dat získaných MR perfuzním a difúzním měřením. Významnými částmi bude stanovení arteriální vstupní funkce, analýza perfuzních parametrů, 3D analýza difúzního tenzoru, vytvoření modelu pro analýzu víceparametrových MR obrazů. Součástí bude sjednocení geometrie obrazů snímaných různými technikami, segmentace tumoru s výpočtem jeho objemu, separátní segmentace oblastí nádoru, návrh techniky pro stanovení masky částí tumoru. Výsledky výzkumu budou porovnány se závěry lékařské diagnózy a verifikovány na souboru pacientů s cílem rozlišit metastázy od primárního mozkového tumoru.
Řešitel:Bartušek Karel Ústav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Spoluřešitelé:Šprláková-Pusková AndreaFakultní nemocnice s poliklinikou, Brno-Bohunice
Gescheidtová EvaFEKT VUT v Brně
Agentura: GA ČR
Reg. č.: GAP102/12/1104
Trvání: 01:01:2012 - 31:12:2014