UPT- 4841
Vývoj přístrojové a metodické základny k výběru fotoautotrofních mikroorganismů pro produkci vyšší generace biopaliv
Projekt je zaměřen na vývoj a realizaci nového typu experimentálního zařízení a metodik pro spolehlivý řízený výběr oxygenních fotoautotrofních mikroorganismů (řas a sinic) na úrovni jednotlivých buněk. Výběr bude založen na zachycení jednotlivé buňky ze suspenze protékající mikrofluidním systémem prostřednictvím optické pinzety a na její následné charakterizaci prostřednictvím měření intenzity a dynamiky fluorescence emitované endogenními či exogenními chromofory obsaženými v buňkách, případně na spektrální analýze záření emitovaného buňkou. Prostřednictvím polohování optické pasti umožní zařízení oddělení vybraných a nevyhovujících buněk ve sterilních podmínkách a následné využití vybraných buněk pro založení produkčních kultur. Suspenze mikroorganismů vypěstované z vybraných rodičovských buněk budou prověřeny z hlediska neklasifikovaných vlastnosti, jako je například rychlost růstu nebo robustnost kultury v mírném abiotickém i biotickém stresu.
Řešitel:Nedbal Ladislav PSI, spol. s r. o.
Spoluřešitel:Zemánek PavelÚstav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Agentura: MPO
Reg. č.: FR-TI1/433
Trvání: 01:07:2009 - 30:06:2013