UPT- 4211
Evoluční biogeografie kaloně Rousettus aegyptiacus ve středozemní
Mediteránní populace druhu Rousettus aegyptiacus představuje jediný stálý výskyt kaloňů mimo pásmo tropů. Charakterem výskytu a genotypickou proměnlivostí se tento druh navíc značně odlišuje od jiných středomořských savců. Cílem projektu je objasnit zdroje těchto specifik a detailně zhodnotit roli jednotlivých historických a ekologických faktorů podmiňujících současný obraz rozšíření. Projekt kombinuje přístupy podrobné molekulárně fylogeografické analýzy a systematického terénního studia biologie tohoto dosud jen velmi málo prozkoumaného druhu. Výsledky umožní posoudit specifika jednotlivých subpopulací a zhodnotit je z hlediska biotických faktorů areálové dynamiky a historie středomořských společenstev.
Řešitel:Horáček Ivan Univerzita Karlova, PřF
Spoluřešitelé:Jedlička PetrÚstav přístrojové techniky - Akademie věd České republiky, v.v.i.
Bartonička TomášMasarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
Agentura: GA AV ČR
Reg. č.: IAA601110905
Trvání: 01:01:2009 - 31:12:2013