Vědecká skupina Detekční systémy je v rámci oddělení Elektronová optika zaměřena na výzkum v oblasti detekce signálních elektronů v rastrovacích a transmisních elektronových mikroskopech v prostředí tlaku plynů pod 0,001Pa, ale také tlaků až 3000Pa v komoře vzorku environmentálního rastrovacího elektronového mikroskopu. V rámci skupiny jsou vyvíjeny a navrhovány speciální detekční systémy využívající zejména scintilační monokrystalické materiály a detekční systémy pracující na principu ionizace plynu. Skupina se dále zaměřuje na měření fyzikálních vlastností scintilačních monokrystalů, studium jevů souvisejících s šířením a přenosovými ztrátami světla ve světlovodech, měřením katodoluminiscenčních vlastností materiálů a počítačové simulace s využitím metody Monte Carlo. V oblasti mikroskopie s vysokým tlakem plynu v komoře vzorku jsou zkoumány zejména elektricky nevodivé a vodu obsahující vzorky, nebo vzorky v podmínkách fázové změny skupenství látek, v rámci dynamických „in-situ“ experimentů.
Příčný řez listem potosu. Povrch vzorku opatřen vodivou vrstvou. Obrázek snímán při urychlovacím napětí primárního elektronového svazku 10 kV, proudu svazku 38 pA, tlaku 0,001 Pa pomocí detektoru sekundárních elektronů.